Meny

Övergripande SoL

Socialtjänstlagen (2001:453) är en målinriktad ramlag som ger kommuner stor frihet att utforma verksamheterna med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. Riktlinjer och rutiner i verkställighetshandboken utgår från Socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens riktlinjer.

I portalparagrafen (1 kap. 1§ SoL)  anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Här påtalas också att samhällets socialtjänst  på demokratins och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Begreppen helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet är ledord i SoL.

Insatserna ska vara av god kvalitet. God kvalitet uppnås bland annat genom gott  bemötande, förtroendefull samverkan, personalens lyhördhet och inlevelseförmåga, den enskildes insyn och inflytande över insatserna samt en objektiv och korrekt handläggning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.