Meny

Systematiskt arbete

Att arbeta systematiskt för att förebygga utmanande beteende gör det möjligt för verksamheten att följa upp och ompröva arbets- och förhållningssätt i syfte att utforma ett välfungerande individuellt stöd.

Systematiskt arbete för att förebygga utmanande beteende

Ansvar

Då ansvarig enhetschef uppmärksammar eller blir uppmärksammad på att det finns behov av att ett systematiskt arbeta ska inledas för att förebygga utmanande beteende kallar enhetschef teamet kring kunden. Teamet kring kunden är individuellt och kan omfatta t ex enhetschef, kontaktman i boende och daglig verksamhet och leg. personal (kommun/region). Den fortlöpande dokumentationen förs i journalen av respektive yrkeskategori. 

 

Hur

  • Teamet kring kunden identifierar vad som är utmanande och för vem det är en utmaning. Vid behov skriv en handlingsplan för att hantera nuläget.

  • Säkerställ att det finns tillräcklig kunskap om personens förutsättningar, behov, funktionstillstånd och kommunikation. Använd ex. utredningar, bedömningar och ordinationer av legitimerad personal, kartläggningar av behov och förmågor, personens bakgrund och historia m.m.

  • Säkerställ att bemötande, kommunikation, arbetssätt, krav och omgivning/miljö är anpassat till personens förmågor och behov.

  • Säkerställ att genomförandeplanen är uppdaterad och komplettera vid behov med aktivitetsbeskrivning, kommunikationsmanual och handlingsplan (stresstermometern).

  • Uteslut hälsoproblem
    se Checklista hälsa

  • Kartlägg och analysera det utmanande beteendet och välfungerande aktiviteter. Se Kartläggning av beteende

  • Skriv en handlingsplan vid utmanande beteendet t ex stresstermometern. Handlingsplanen ska innehålla beskrivning av det utmanande beteendet samt tillvägagångssätt vid tidiga tecken och vid utmanande beteende.

  • Följ upp och utvärdera arbetssätt, metoder, genomförandeplan och handlingsplan regelbundet, förändra och uppdatera vid behov.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.