Meny

Systematiskt arbete

Fokus bör vara att förebygga utmanande beteende. Att arbeta systematiskt för att förebygga utmanande beteende gör det möjligt för verksamheten att följa upp och ompröva arbets- och förhållningssätt så att man kan utforma ett välfungerande individuellt stöd.

Systematiskt arbete för att förebygga utmanande beteende

För alla personer med utmanande beteenden bör det finnas handlingsplaner som fastställer det förebyggande arbetet likaväl som hantering av akuta situationer. Enhetschefen är ansvarig och arbetet görs tillsammans med teamet kring kunden. Teamet kring kunden är individuellt och kan omfatta t ex enhetschef, kontaktman i boende och daglig verksamhet och leg. personal (kommun/region).

Teamet kring kunden identifierar och kartlägger det utmanande beteendet, möjliga orsaker samt planerar och genomför åtgärder. Teamet utgår från nedanstående frågeställningar och punkter som stöd i det systematiska arbetet. 

Den fortlöpande dokumentationen under arbetet förs i journalen med hänvisning till upprättade handlingar. 

Finns det behov av att hantera akuta situationer direkt görs en handlingsplan för nuläget. Beskriv det utmanande beteendet t ex när, var, hur och i vilka situationer samt tillvägagångssätt.

 

Problembeskrivning

 • Vad är problemet och för vem är det ett problem?

 

Bakgrund

 • Finns det tillräcklig kunskap om personens förutsättningar, behov, funktionstillstånd och kommunikation? T.ex. utredningar, bedömningar av legitimerad personal, kartläggningar av behov och förmågor, ordinationer, personens bakgrund och historia m.m.
 • Är bemötande, kommunikation, arbetssätt, krav och omgivning/miljö anpassat till personens förmågor och behov?
 •  Finns det en tydlig genomförandeplan? Genomförandeplanen kan behöva kompletteras med bland annat aktivitetsbeskrivning, kommunikationspass och handlingsplan.

 
Hälsa

 • Uteslut hälsoproblem
  se Checklista hälsa nedan.

 

Kartläggning

 • Kartlägg och analysera det utmanande beteendet i samråd med leg. personal som underlag för handlingsplan. Vad behöver ni veta? Hur går ni tillväga för att få reda på det ni behöver veta?
  Se Beteenderegistrering.
 • Kartlägg och analysera välfungerande aktiviteter. Dokumentera analyserna och det arbetssätt som väljs samt det som väljs bort och varför. Genomför, utvärdera och ompröva fortlöpande de arbetssätt som ni väljer.
  Se Kartläggning av välfungerande aktiviteter

 

Åtgärder

 • Beskriv en målbild utifrån kundens förutsättningar.

 • Uppdatera genomförandeplanen och komplettera vid behov med en handlingsplan vid utmanande beteendet. Handlingsplanen ska innehålla beskrivning av det utmanande beteendet samt tillvägagångssätt vid försignaler samt vid utmanande beteende.
  Se Stresstermometer

 • Följ upp och utvärdera genomförandeplan och handlingsplan regelbundet, förändra och uppdatera  vid behov.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.