Systematiskt arbete

Fokus bör vara att förebygga utmanande beteende. Att arbeta systematiskt för att förebygga utmanande beteende gör det möjligt för verksamheten att följa upp och ompröva arbets- och förhållningssätt så att man kan utforma ett välfungerande individuellt stöd.

Systematiskt arbete för att förebygga utmanande beteende

För alla personer med utmanande beteenden bör det finnas handlingsplaner som fastställer det förebyggande arbetet likaväl som hantering av akuta situationer. Enhetschefen är ansvarig och arbetet görs tillsammans med teamet kring kunden.

Finns det behov av att hantera akuta situationer direkt görs en handlingsplan för nuläget. Beskriv det utmanande beteendet t ex när, var, hur och i vilka situationer samt tillvägagångssätt.

 • Vad är problemet och för vem är det ett problemem?

 

 • Finns det tillräcklig kunskap om personens förutsättningar, behov, funktionstillstånd och kommunikation? T.ex. utredningar, bedömningar av legitimerad personal, kartläggningar av behov och förmågor, ordinationer, personens bakgrund och historia m.m.

 

 • Är bemötande, kommunikation, arbetssätt, krav och omgivning/miljö anpassat till personens förmågor och behov?

 

 •  Finns det en tydlig genomförandeplan? Genomförandeplanen kan behöva kompletteras med bland annat aktivitetsbeskrivning och kommunikationspass.

 

 • Uteslut hälsoproblem, se Checklista hälsa nedan.

 

 • Kartlägg och analysera det utmanande beteendet i samråd med leg. personal som underlag för ny handlingsplan. Vad behöver ni veta? Hur går ni tillväga för att få reda på det ni behöver veta? Se Beteenderegistrering.

 

 • Kartlägg och analysera välfungerande situationer. Dokumentera analyserna och det arbetssätt som väljs samt det som väljs bort och varför. Genomför, utvärdera och ompröva fortlöpande de arbetssätt som ni väljer.

 

 • Skriv en handlingsplan om det utmanande beteendet kvarstår
  - Beskriv en målbild! Vad är önskat beteende? Kan personen säga ja till önskat beteende.
  - Beskrivning av det utmanande beteendet
  - Tillvägagångssätt vid försignaler, se Stresstermometer
  - Tillvägagångssätt vid ett utmanande beteende
  - Tillvägagångssätt efter ett utmanande beteende
  - Förklaringar till tillvägagångssätt

 

 • Vad behövs för organisation och struktur för att ni ska lyckas genomföra ert arbete?
  - På kort sikt: vad kan ni göra inom ramen för hur verksamheten ser ut idag?
  - På lång sikt: hur behöver exempelvis resurser, kompetens, ledarskap och miljö förändras?
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.