Meny

Transport av kunder

Huvudregel för transporter av vuxna med beslut om insatser enligt SoL och LSS är att vid resor ska kunder använda sig av allmänna färdmedel, färdtjänst eller egna fordon och själva stå för transportkostnader. Nedan beskrivs undantag från denna regel.

Om ovan nämnda färdmedel av särskilda skäl inte kan användas för att genomföra insatsen ska detta framgå av genomförandeplanen. Särskilda skäl kan t ex vara en psykisk funktionsnedsättning som gör att man inte kan resa tillsammans med andra. Transport kan då ske med verksamhetens fordon eller med uppdragstagares fordon och avgift får inte tas ut av den enskilde.

Daglig verksamhet LSS

Transport till och från daglig verksamhet LSS sker med allmänna färdmedel eller färdtjänst. Kund med beslut om daglig verksamhet LSS bekostar själv resor till och från daglig verksamhet  (priset följer Skånetrafikens regler). Om resor överstiger ett visst  belopp gör ekonomiadministratör utbetalning på överstigande belopp till kund. Transporter inom daglig verksamhet LSS samt Fritidsverksamhet kan ske med verksamhetens fordon och avgift får inte tas ut av kund. Undantag för gemensamma utflykter i boende vid enstaka tillfällen kan fattas av verksamhetschef.

Dagverksamhet enligt SoL

Transport till och från dagverksamhet SoL sker med färdtjänst. För kunder som transporterar sig med färdtjänst erhålls en samlingsfaktura på samtliga resor från Skånetrafiken. Resor till och från dagverksamhet ersätts av kommunen och avgiftsassistent gör utbetalning till kund. Transport inom dagverksamhet SoL kan ske vid utflykter, då utflykter är en del av verksamheten. Ingen avgift tas ut av kund.

Personal

När personal kör kund i verksamhetens leasingbil

I de fall personal kör kunder i verksamhetens leasingbilar/hyrbilar får avgift inte tas ut från den enskilde.

När personal kör kunds fordon

Personal kan köra kunds fordon efter gemensam överenskommelse och efter beslut från ansvarig enhetschef. Överenskommelsen ska vara skriftlig och ska uppdateras en gång per år. Enhetschef är i dessa fall ansvarig för att kontrollera att fordonet är besiktigat, skattat och försäkrat. Respektive kund svarar för att fordonet har gällande och erforderlig motorfordonsförsäkring. Vid trafikolycka ska kundens försäkringsbolag utreda och ersätta eventuella skador, Självrisk och bonusförlust betalas av kunden. Vid skada på kundens fordon(singelolycka, parkeringsskador m.m.) ska kundens försäkringsbolag ersätta eventuella skador. Självrisk betalas av kunden. Om det är personal som orsakat skadan ska kommunen ersätta kunden för självrisken.

Personal får aldrig transportera kunder i sina privata bilar.

Säkerhet

För att läsa mer om säkerhet gå in på länkarna nedan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.