Meny

Teamet kring kunden

Omsorgsförvaltningens övergripande mål är att kunden/patienten alltid ska vara i centrum. Åtgärder väljs, planeras och utformas utifrån den enskildes behov och i samråd med kunden eller dennes legala företrädare. Målsättningen är att uppnå ett välbefinnande för individen, uppnå hälsa i vid mening.

Teamet är de yrkeskategorier som kontaktmannen med stöd av enhetschef, legitimerad personal eller biståndshandläggare, bedömer behövs för att tillgodose kundens behov.

 
Enhetschefen Ansvarar för att samordna verkställigheten av kundernas behov av både vård och omsorg . Stöttar kontaktmannen.
Sjuksköterskan Ansvarar för att bedöma och samordna kundens samlade behov av hälso-och sjukvård. Stöttar kontaktmannen.
Arbetsterapeuten Ansvarar för att göra aktivitetsbedömning samt åtgärda, följa upp och utvärdera resultatet av aktivitetsträning och rehabilitering. Stöttar och handleder kontaktman och rehabombud.
Fysioterapeuten Ansvarar för att göra funktionsbedömning samt åtgärda, följa upp och utvärdera resultatet av funktionsträning och rehabilitering. Stöttar och handleder kontaktman och rehabombud.
Kontaktmannen Kontaktmannen har mandat att kalla till möten hos kunden och är den som håller samman nätverket kring kunden. Kontaktmannen dokumenterar i SoL/LSS-journal och reviderar eventuellt genomförandeplanen vid förändrade behov och/eller insatser.
Biståndshandläggaren Ansvarar för att utreda och följa upp kundens behov av insatser. 
Logoped Ansvarar för att bedöma och samordna kundens samlade behov av kommunikativ rehabilitering/habilitering och hjälpmedel. Stöttar teamet runt kunden. Arbetar i Hälso- och Sjukvårdsteamet inom Funktionsstöd.
Dietist Kan konsulteras vid behov men är annars inte en del av teamet i individuella ärenden.

Kundteammöte

Behovet av ett kundteammöte kan initieras av kunden själv, dennes legale företrädare eller någon annan i teamet runt kunden. Kontaktman, enhetschef eller biståndshandläggaren kallar samman teamet och det är kundens behov som styr vilka som är med på mötet. Kunden själv ska delta i mötet så långt det är möjligt, annars ska en utsedd legal företrädare eller annan anhörig som kunden valt ut delta. Genomförandeplanen kan behöva revideras efter dessa möten.

Verkställighetsmöte/Teammöten

Är ett möte (se rutin i verkställighetshandboken) som sker framför allt i hemtjänst och vård-och omsorgsboenden och i bostäder med särskilt service.  På dessa möten är kunden inte med, men kunden ska ha lämnat sitt samtycke till att de får äga rum. Samtycket ska vara dokumenterat.

Annan leverantör

Där kunder har valt annan leverantör än kommunen ska vår legitimerade hälso-och sjukvårdspersonal delta med respektive leverantör kring verkställigheten av hälso-och sjukvårdsuppgifterna.

SIP

När olika huvudmän gör insatser hos en kund kan det finnas behov av att göra en så kallad SIP (Samordnad Individuell Plan). Alla i teamet runt kunden och annan huvudman har rätt att kalla till ett sådant möte, där även kunden är med så långt det är möjligt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.