Meny

Ledsagar- och avlösarservice

Från beslut till verkställighet av insatserna Ledsagar- och avlösarservice enligt 9§3 respektive 9§5 LSS .

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice lämnas som ett led i strävan att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra, bryta isolering och kunna delta aktivt i samhällslivet. Ledsagarservice är helt behovsrelaterat till goda levnadsförhållanden och kan inte begränsas i volym eller utförande. Behovsbedömning ska utgå från goda levnadsvillkor och utifrån den enskildes behov och livssituation.

 

Avlösarservice

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet. Föräldrar till funktionsnedsatta barn behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Vuxna personer med funktionsnedsättning som bor hos sina föräldrar och vårdas av anhöriga, där anhöriga ofta gör vårdinsatser och behöver avlösning för att vila eller för att genomföra egna aktiviteter.

 

Processen "Från beslut till verkställighet av insatserna Ledsagar- och avlösarservice" beskrivs i bifogat dokument.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.