Meny

Genomgång av genomförandeplan

Syftet med regelbunden genomgång av genomförandeplanen är att kvalitetssäkra att stöd, delaktighet och mål i genomförandeplanen finns tydligt beskrivna och följs.

Inledning

En del i den sociala dokumentationen är genomförandeplanen. Stödet, delaktigheten vid planering av planen och målsättningarna ska tydligt framgå i genomförandeplanen. 

Rutin

Kontaktmannen ska minst en gång i månaden gå igenom genomförandeplanen för att se att dokumentationen av stödet, delaktigheten och målsättningen/ målsättningarna tydligt framgår.

.............................................................................................................................................................................

Utgångspunkter för en genomförandeplan (från rutinen Dokumentation SoL/ LSS):

Av genomförandeplanen ska det framgå:

 • vad som ska utföras.
 • vem som utför vad i insatsen/aktiviteten
 • hur insatsen/ aktiviteten ska utföras.
 • när insatsen/ aktiviteten ska utföras
 • vilket/ vilka mål som gäller för insatsen/ aktiviteten
 • om kunden har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som tagits till hens synpunkter och önskemål. 
 • hur utföraren, om det är aktuellt, ska samverka med handläggaren, andra utförare eller andra huvudmän så som tex hälso- och sjukvård och skola.
 • vilka ev. andra personer som deltagit i upprättandet av genomförandeplanen.
 • när genomförandeplanen fastställts.
 • när och hur genomförandeplanen ska följas upp.

.............................................................................................................................................................................

Stöd för tillvägagångssätt

Nedan följer ett stöd för vad som är viktigt att uppmärksamma vid genomgång av genomförandeplanen:

- Framgår det på vilket sätt kunden haft möjlighet att medverka och påverka (synpunkter och önskemål) vid upprättandet av genomförandeplanen? 

- Är insatserna/ aktiviteterna tydligt beskrivna utifrån vad, hur, när och vem i planen samt är målet/ målen tydligt beskrivna?

- Är genomförandeplanen i sin helhet tydligt utformad, dvs kan personal som inte har kännedom om kunden utföra insatserna utifrån genomförandeplanen? 

-Överensstämmer genomförandeplanen med uppdraget från handläggare?

Om något av ovanstående inte är dokumenterat/ tillgodosett/ tillsett ska åtgärder skyndsamt göras så att genomförandeplanens syfte fullgörs.

 • Dokumentera under rubrik Genomförandeplan upprättad, reviderad/genomgången.

 

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.