Meny

Rutin vid misstanke om våld i nära relation

Instruktionen är en konkret vägledning till personal inom Omsorgsförvaltningen kring hur en misstanke om eller upptäckt av våld i nära relation kan hanteras utifrån kundperspektivet, oavsett kön.

Rutiner för tillvägagångssätt vid misstanke om eller upptäckt av våld i nära relation (VNR)

1. Om du misstänker att allt inte står rätt till, våga fråga! Ställ alltid frågan i enskildhet så att personen har möjlighet att svara ärligt. Vid akut behov av skydd eller stöd; ring SOS alarm på telefonnummer 112.

2. Ta emot berättelsen och ställ följdfrågor. Förmedla jag lyssnar, jag tror på dig, det var inte ditt fel.

3. Tala om för personen att den kan få hjälp av Arbete- och välfärdsförvaltningens utredare av våld i nära relationer. Som medarbetare inom Omsorgsförvaltningen kan du också vända dig till dessa utredare för råd och stöd i ärendet.

VNR-utredarna tillhör Mottagningsteamet vuxna ekonomi. De handlägger alla nya ärenden i mottagningsteamet som rör våld. De tar även över ärenden som visar sig innehålla våld och har en samrådande och stödjande funktion till övrig personal på Arbete och välfärdsförvaltningen. De samarbetar med polis, kvinnojourer och socialtjänster runt om i landet och har en nationell samverkan då våldsutsatta personer– beroende på hotbild – kan behöva flytta långt iväg från hemkommunen. Vid en ansökan görs en relationsvåldutredning och utifrån görs en bedömning om behov av akut och långsiktigt stöd.

Arbete och välfärdsförvaltingens utredare av våld i nära relation har en telefon för professionella som behöver nå dem. Numret till telefonen är 044 – 13 25 50. Tänk på att ha ett sekretessmedgivande från kunden om du vill prata om en person annars får du samråda avidentifierat.

4. Kontakta din närmaste chef för hjälp och stöd. Utanför kontorstid, kontakta chef i beredskap.

5. Följ upp hur det går för personen och dokumentera detta. Denna dokumentation kan behövas senare om personen väljer att göra en polisanmälan. Dokumentationen görs i verksamhetssystemet.

6. Vid eventuell efterfrågan om utlämnade av dokumentation från annan aktör/organisation, som exempelvis Arbete och välfärdsförvaltningen: sekretess gäller! Ta kontakt med chef vid förfrågan om utlämnande av uppgifter.

  • Efter kontorstid kan en våldsutsatt person vända sig till Sociala jouren om hen behöver stöd och hjälp. Sociala jouren nås på telefonnummer 044-775 78 78.
  • Kvinnofridslinjen nås på telefon: 020-50 50 50. Du kan även ringa hit för att diskutera ett ärende som professionell. Tänk på sekretessen!
  • Den våldsutsatta kan även vända sig till Kristianstad Kvinnojour (en ideell förening) som är nåbara dygnet runt, volontärer svarar i telefon några timmar på vardagar på telefonnummer 044 – 21 30 13 övrig tid går de att nå via Räddningstjänsten på telefonnummer: 044-200 400.
  • Inom Kristianstad har man även möjlighet att vända sig till Kriscentrum som är en samtalsmottagning. Kriscentrum finns även till för konsultation för handläggaren. Kriscentrum nås på telefonnummer: 044-13 50 40.
  • Anmäla när barn far illa: om du misstänker att barn far illa har du en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten. Detta görs till Mottagningsteamet för barn och ungdom på Arbete och välfärdsförvaltningen, ring via kommunens växel 044 – 13 50 00. Om en kund bekräftar utsatthet för våld, fråga alltid om det finns barn som lever hemma eller på annat sätt är nära den som utsätter/är utsatt.
  • Misstänker du att ärendet gäller hedersrelaterat våld kan du som professionell söka stöd hos Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam på nummer 010-223 57 60.

För mer information: använd Socialstyrelsens handbok "Våld" samt Omsorgsförvaltningens eget informationsmaterial som du hittar i Omsorgsförvaltningens ledningssystem. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.