Väderstörning

Åtgärder vid hårt väder.

SMHI Varningar

SMHI går ut med en vädervarning om det finns 50% risk att den förväntade vädersituationen kommer att inträffa de närmaste 24 timmarna. En vädervarning utfärdas därför tidigast 1 dygn innan händelsen, men kan också komma med kortare förvarningstid. I vissa lägen kan SMHI dock gå ut med information om förväntat oväder tidigare än 24 timmar innan. För att en vädervarning ska utfärdas ska också ovädret beräknas beröra minst 1 000 km2

SMHI:s varningar delas in i tre kategorier, klass 1 – 3

Varningar från Räddningstjänsten

Räddningstjänsten varnar Omsorgsförvaltningen när man kan förvänta sig väderförhållanden i nivå med klass 2 eller 3.

När Räddningstjänsten bedömer att väder motsvarande klass 3 råder i Kristianstad meddelas Omsorgsförvaltningen, information lämnas vidare med mejl och enligt larmkedja.

Räddningstjänsten meddelar när väderförhållanden motsvarande klass 3 har upphört, informationen lämnas vidare med mejl och enligt larmlista.

Tänk igenom före

När vädret är sådant att det inte går att besöka kunder är det ett stöd om man i god tid tillsammans med kunden har gått igenom vad som kan behöva göras. I första hand bör vi kunna förlita oss på anhöriga eller grannar för att klara de dagliga behoven. När detta inte är möjligt beroende på att anhöriga/grannar inte är tillgängliga eller beroende på att insatserna är av den karaktären att de kräver vår kompetens måste vi prioritera insatserna.

Prioritering

 1. Meddela kunderna att de måste räkna med att vi inte kan erbjuda insatser som normalt
 2. Kontrollera så att kunden har mat, dryck och andra förnödenheter för att klara ett par dygn.
 3. Erbjud person som inte kan garanteras ”lägsta nivå” och som fortlöpande behöver våra insatser för att klara basala/ primära behov att evakueras till särskilt boende
 4. Om vädret eller andra omständigheter är sådana att vi inte har full personalstyrka men vi ändå kan besöka kunderna, prioritera!

Handlingsplan gällande utemiljö

 1. Vid ovädersvarning ska utemiljön kring verksamhetens lokaler säkras genom att t ex utemöbler, blomlådor, cyklar tas in eller säkras på annat sätt.
 2. I hemtjänsten eller i personlig assistans ärende är det kunden/närstående/legal företrädare som är ansvarig för att utemiljön kring kundens bostad säkras.

Förhållningssätt

Vid storm/orkan motsvarande klass 3 skall personal inte arbeta eller förflytta sig utomhus.

Vid storm motsvarande klass 2 skall eventuell förflyttning utomhus företas med stor aktsamhet, en riskbedömning måste göras innan man kör in på vägar med risk för stormfällning av träd.

Från Omsorgsförvaltningen utgår ingen varning för klass 1. Normal försiktighet och uppmärksamhet medför att man alltid måste göra en bedömning av om det till exempel finns risk för halka, vattenplaning, översvämning eller att grenar kan blåsa ned.

Handlingsplan då lösa saker till exempel takpannor far omkring ute

 1. Kontakta fastighetsägaren till det särskilda boendet eller gruppbostaden.
 2. I hemtjänsten eller i personlig assistans ärende är det kunden/närstående/legal företrädare som är ansvarig för att utemiljön kring kundens bostad säkras.

Handlingsplan då fönster går sönder

 1. Då en fönsterruta går sönder kontaktas fastighetsägaren/väktarbolaget till det särskilda boendet eller gruppbostaden.
 2. I hemtjänsten eller i personlig assistans ärende är det kunden/närstående/legal företrädare som är ansvarig för att utemiljön kring kundens bostad säkras.

Åtgärder vid vädervarning klass 3

 1. Kund som har insatser;

a. enligt Socialtjänstlagen

b. enligt Lagen om Särskilt Stöd och service

c. enligt Hälso- och sjukvårdslagen

och insatser som måste utföras för att inte äventyra kundens hälsa, t ex insulingivning, sondmatning ska erbjudas att flytta in på närmaste särskilda boende.

Kunden erbjuds evakuering till särskilt boende.

Ansvarig sjuksköterska informeras om kundens beslut.

Erbjudandet dokumenteras.

Närstående/god man kontaktas om kunden lämnar sitt medgivande till det.

Evakuering görs med hjälp av färdtjänst, närstående eller räddningstjänsten.

Kunden informeras om att då kunden tackar nej till att evakueras till särskilt boende får kunden ta eget ansvar för sin situation.

2. Beredskap gällande evakuering på de särskilda boendena ska vara att det finns en reservplats/ boende.

Handlingsplan när verksamheterna inte får in tillräckligt med ordinarie personal:

 1. Den som arbetar stannar kvar på arbetsplatsen. Arbetstidslagen § 9, nödfalls övertid kan bli aktuellt
 2. De medarbetare som bor i närområdet för arbetsplatsen rings in.
 3. Enhetschefen tar in information om personalresurser i närliggande verksamheter för at vara varandra behjälpliga.
 4. I alla mobiltelefoner ska närliggande verksamheters telefonnummer vara inlagda. Motiveringen; om det fasta telefonnätet inte fungerar, används det mobila nätet.
 5. Ersättning för arbetet på övertid och obekväm arbetstid utges enligt gällande kollektivavtal.

Handlingsplan när medarbetare inte kan ta sig till arbetsplatsen

Då medarbetare inte kan ta sig till arbetet på grund av oväder utgår ingen lön från arbetsgivaren.

Medarbetare som har arbetstillfälle men inte kan ta sig till sin ordinarie arbetsplats kontaktar/hänvisas till närmaste särskilda boende, gruppbostad eller hemtjänstgrupp för att arbeta där.

Hur tar man sig bort från farliga områden, t ex omkullfallna träd på vägen? Kontakta Larmcentralen

Vad kan Räddningstjänsten hjälpa till med? Räddningstjänsten öppnar vägen för ambulansen. Hämta kunder till särskilt boende under förutsättning att det inte finns andra alternativ att få kunden evakuerad. Räddningstjänst har en bandvagn att tillgå. Deltidsbrandmän går in och stöttar vägverket vid röjning av vägar. 30 st nödradio samt personal som sköter dem. Trygghetspunkter på 30 platser i kommunen.

Transportbehov och lösning vid snöoväder och elavbrott

 • Person boende i ordinärt boende som behöver evakueras beroende på elavbrott/ risk för elavbrott eller beroende på att insatser av personal i hemmet inte kan garanteras på grund av förväntat oväder.
 • Utökat behov av bilar för hemtjänsten på grund av oväder. Vid exempelvis kraftigt snöfall kan inte hemtjänsten använda cyklar, då kan det uppstå behov av ytterligare bilar
 • Behov av att transportera sängar och annan skrymmande utrustning.

Transport av kund

Färdtjänst, närstående, taxi eller räddningstjänst.

Extra bilar för hemtjänsten

I första hand skall områdets bilar som används för arbetsterapeuter m.fl. användas för att täcka in det utökade behovet.

Transport av sängar och annan skrymmande utrustning

Räddningstjänsten kan vara behjälplig med att transportera sängar eller annan skrymmande utrustning med hjälp av den lastbil som används för hjälpmedelstransporter. I övrigt hänvisas till HÖS sänghantering.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.