Meny

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy för Omsorgsförvaltningen

Antagen av Omsorgsnämnden 2007-04-05

Bakgrund

I Kristianstads kommuns riktlinjer för arbetsmiljö och i omsorgsförvaltningens arbetsmiljöpolicy finns en strävan att förhindra att skador och sjukdom, såväl psykiska som fysiska, uppstår eller förvärras av arbetet. Inom dessa riktlinjer ryms även medarbetarens säkerhet i trafiken.

Anställda i förvaltningen använder dagligen i olika omfattning bil i tjänsten. Dygnet runt vistas personal inom hemtjänsten och hemsjukvården i trafiken. Omsorgsförvaltningen har cirka 180 tjänstebilar utlokaliserade i förvaltningen. En del anställda använder även egna bilar i tjänsten. Det finns också många som cyklar i tjänsten.

Arbetsgivaren har en skyldighet att systematiskt undersöka arbetsmiljörisker i trafiken och vidta åtgärder för att minimera dessa. Alla medarbetare ska ha kunskap om de risker som finns.

Trafiksäkerhetspolicyn gäller för hela omsorgsförvaltningen och omfattar alla typer av färdmedel: tjänstebil, egen bil och cykel. I Kristianstads kommun finns även riktlinjer för resor i tjänsten, omsorgsförvaltningens trafiksäkerhetspolicy är ett komplement till denna.

Ansvar

• Arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall för bland annat arbetsmiljön i trafiken.

• Varje chef ansvarar för att samtliga medarbetare ges det stöd, den information och de möjligheter som krävs för att följa policyn.

• Varje medarbetare ansvarar för att lagstadgade och rekommenderade säkerhetsbestämmelser i policyn följs.

Om olycka eller tillbud inträffar ska detta alltid rapporteras till närmaste chef så fort som möjligt. Arbetsskador och tillbud ska registreras och utredas i Flexite. Allvarliga arbetsskadeolyckor ska även anmälas till arbetsmiljöverket. Sker skada på tjänstebil ska skadeanmälan fyllas i och lämnas vidare för handläggning.

Uppföljning

• En gång om året ska bilskador och arbetsskador med fokus på trafikskador redovisas och följas upp i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.

• Vid behov ska policyn uppdateras.

• Vid arbetsplatsträffar ska arbetsmiljöfrågor såsom trafiksäkerhet kontinuerligt diskuteras.

Den som framför fordon i tjänsten:

• Ska alltid köra på ett trafiksäkert och lagligt sätt.

Att köra på ett trafiksäkert och lagligt sätt innebär bland annat att bilbälte ska användas och gällande hastighetsbegränsningar ska följas. Den som framför fordonet ska leva upp till kommunens policy för missbruksproblem, dvs att alltid vara alkohol och drogfri i tjänsten. Avstånd ska hållas till framförvarande bil, sikten ska vara fri åt alla håll innan bilen används, reglage för sätet, backspeglar, nackstöd och ratt ska vara inställda efter föraren.

• Bör inte prata i mobiltelefon under körning.

Att prata i mobiltelefon vid bilkörning påverkar uppmärksamheten och bör undvikas. Förare som pratar i mobiltelefon har längre reaktionstid och sämre kontroll på trafiken. Använd mobilsvar eller be en medpassagerare ringa eller ta emot samtalet. Vid missat larmsamtal, stanna på ett säkert ställe och ta kontakt med larmcentralen. Förare som under bilfärd måste använda mobiltelefon ska ha utrustning som möjliggör fria händer.

• Ska vid behov delta i trafiksäkerhetsutbildningar som genomförs av arbetsgivaren.

• Ska innan bilen tas i bruk försäkra sig om att bilen är i ett trafiksäkert skick.

• Är skyldig att vid brister på fordonet anmäla eller åtgärda dessa.

Tjänstebilar:

• Ska i framsätet vara utrustade med krockkuddar och bältessträckare.

• Ska vid behov ha lastgaller installerade, last som kan utgöra fara ska säkras innan färd.

• Ska vid behov innehålla ergonomiska hjälpmedel för att undvika förslitningsskador.

• Ska vara utrustade med isskrapa, borste, skyffel, reflexväst, ficklampa, första hjälpen-kit, filt, spännband, punkteringsspray och brandsläckare (checklista över utrustningen ska finnas i alla bilar).

Den som cyklar i tjänsten:

• Ska ha tillgång till en tjänstecykel.

• Ska ha en tjänstecykel som är utrustad med fungerande belysning, ringklocka, reflexer, cykelkorg och bromsar.

• Bör använda cykelhjälm, på arbetsplatser där tjänsteresor med cykel förekommer ska cykelhjälm finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Den vanligaste olyckan med cykel är en singelolycka, där orsaken kan vara, halka, en sten på vägen, en grop i vägbanan eller ett fel på cykeln. Vetenskapliga studier visar att en cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60 procent. Arbetsgivaren rekommenderar att använda cykelhjälm.

• Ska ha tillgång till reflexväst.

• Ska innan cykeln tas i bruk försäkra sig om att cykeln är i ett trafiksäkert skick.

• Är skyldig att vid brister på tjänstecykeln anmäla eller åtgärda dessa.

Ansvariga för tjänstebilar och tjänstecyklar

Arbetsplatser med tjänstebilar och tjänstecyklar ska ha särskilt utsedda som ansvarar för dessa. Dokument ska finnas på varje arbetsplats över vad som ingår i ansvaret.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.