Samverkan

All personal bör ha god kännedom om mat och nutrition och dess betydelse.

Kostombud

För att säkerställa kvalitetsarbetet med nutritionsfrågor skall det på varje enhet finnas ett kostombud. 

Enhetschefen ansvarar för att utse kostombuden. Kostombudet bör ha ett stort intresse för nutritionsfrågor.

Kostombudsträffar på enhetsnivå

Minst 1-2 gånger per år ska kostombud och enhetschef, sjuksköterska inbjudas till möte med representanter från köket. På mötet ska frågor som service, kvalitet och rutiner för kosthanteringen diskuteras. Kostchef bör deltaga. Minnesanteckningar ska skrivas för mötet. Sammankallande är 1:e kocken från det kök där maten tillagas.

Gemensamma kostombudsträffar

Vid ett tillfälle per år bör kostombud bjudas in till ett gemensamt kostombudsmöte med kostchef, dit övergripande information och utbildningssatsningar förläggs. MAS kan eventuellt delta. Kostchef är sammankallande.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.