Meny

Tillfällig utökning av insatser

En kund kan under en begränsad period ha behov av utökade insatser på grund av t.ex. sjukdom, anhörigvårdares frånvaro eller vård i livets slutskede.

Utökning av rutin under pandemin. Gäller för egen regi hemtjänst

Detta tillägg gäller under perioden 2021-01-01 - 2021-10-31

Kunder som har pågående hemtjänstinsatser och under ovanstående period behöver tillfällig utökning av insatser, kan enhetschef tillfälligt besluta om detta under hela perioden. Utökningen av rutinen gäller samtliga insatser som kan vara aktuella under perioden. Planerare och enhetschef på aktuell enhet planerar in insatserna. Dokumentation sker i verkställighetsjournalen och ansvarig handläggare skall för kännedom informeras via meddelande i verksamhetssystemet.

Under kontorstid

När en kund har en pågående insats oavsett lagrum och insats, samt är registrerad i verksamhetssystemen får den betraktas som känd i verksamheten. Tillfälligt utökade insatser kan omfatta omvårdnadsinsatser, serviceinsatser och matdistribution. Behov av tillfällig utökning kan aktualiseras av all personal inom omsorgsförvaltningen. Ansvarig chef beslutar om tillfälligt utökade insatser upp till 14 dagar. Utanför kontorstid gör enhetschef i beredskap bedömningen inom kommunens regi.

I samband med att tillfälligt utökade insatser påbörjas, ansvarar verkställigheten för att inhämta nödvändig information för att verkställa insatserna.

Åtgärd dokumenteras i verksamhetssystemet.

Områdesansvarig biståndshandläggare informeras senast nästkommande vardag om att tillfälligt utökade insatser har påbörjats, via meddelande i verksamhetssystemet. Det skall framgå från vilket datum som den tillfälliga utökningen påbörjades samt orsaken till den. Biståndshandläggaren ansvarar för att följa upp insatserna inom 14 dagar.

Om behovet inte kan tillgodoses med utökade insatser i hemmet, kontaktas biståndshandläggare som i samverkan med boendeprioriterare finner en lösning för kunden. Om det inte finns ledig korttidsplats tas kontakt med enhetschef för att samråda kring hur kundens behov tillgodoses i avvaktan på ledig plats.

Om behov av korttidsplats uppstår utanför kontorstid kan enhetschef i beredskap i samråd med sjuksköterska besluta om trygghetsplats eller korttidsplats. Innan beslut om att sätta in sådan insats skall annan lösning uteslutas. Annan lösning kan innefatta hjälp av närstående eller grannar, alternativt sjukhus.

Hänvisning rutin i verkställighetshandbok "Behov av korttidsplats utanför kontorstid".

När beslut om trygghetsplats eller korttid fattats, ansvarar enhetschef i beredskap för att nästkommande vardag informera;

- Områdesansvarig biståndshandläggare

- Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

- Områdesansvarig enhetschef

- Boendeprioriterare

 

När personen inte är känd av verksamheten

Under kotorstid samråder biståndshandläggare och enhetschef om akuta insatser behöver sättas in. Biståndshandläggare fattar ett muntligt beslut. Dokumentation sker snarast möjligt. Vid behov av stöd och rådgivning kontaktas sjuksköterska i hemsjukvården.

Utanför kontorstid gör enhetschef i beredskap i samråd med sjuksköterska, bedömning om insatser skall sättas in i form av stöd i hemmet, trygghetsplats eller korttidsplats. Innan beslut om att sätta in sådan insats skall annan lösning uteslutas. Annan lösning kan innefatta hjälp av närstående eller grannar, alternativt sjukshu. Biståndshandläggare informeras nästkommande vardag.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.