Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap.

Innebörden i uppdraget att vara kontaktman:

Det övergripande uppdraget som kontaktman innebär att du som baspersonal i omsorgsförvaltningen arbetar i en nära relation till kunden, att du har ett helhetsperspektiv och att du arbetar självständigt men i samarbete med kunden och eventuellt andra berörda personer. För att skapa en trygg omsorgssituation är relation, kommunikation, information, helhetssyn, självbestämmande, kontinuitet och flexibilitet viktiga delar att arbeta utifrån. Uppdraget i beställningen från biståndshandläggaren på Myndighetsenheten är grunden och utgångspunkten i kontaktmannens uppdrag.

Kontaktmannens uppgifter:

 • Delta i Inflyttningssamtal/ Välkomstsamtal med ny kund och/ eller anhöriga/närstående för att diskutera individuella behov utifrån biståndshandläggarens uppdrag, anhörig/närståendes roll samt kundens delaktighet. Vid detta tillfälle eventuellt även få information om kundens levnadshistoria/ berättelse.  Levnadshistoria/berättelse är det kunden som bestämmer om den vill delge.
 • Informera om genomförandeplanen och dess syfte.
 •  Tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan utifrån kundens behov, förmåga och målsättning. Kunden ska vid varje upprättad plan ges möjlighet till delaktighet och inflytande.
 • Fortlöpande följa upp kundens behov.
 • Hålla genomförandeplanen aktuell dvs uppdatera/ revidera genomförandeplanen vid förändringar i kundens behov. Om inga förändringar sker i kundens behov ska genomförandeplanen ändå gås igenom med uppdaterat datum minst var 6 månad.
 • Ha regelbunden kontakt med kunden och eventuellt även anhöriga/närstående om kund så vill.  Dokumenterat samtycke från kund ska i så fall finnas.
 • Samordningsansvar för aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i kundens situation (teamet kring kunden).
 • Förvaltning av Privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde enligt instruktion.
 • Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Informera om/vara behjälplig  med synpunkter och klagomål.

 

 

 

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.