Meny

Lagen om valfrihet

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).  Systemet ska utformas i enlighet med EU-rättens grundläggande principer om likabehandling och icke diskriminering samt principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Det innebär bland annat att alla leverantörer i valfrihetssystemet ska behandlas lika och att kraven som ställs på leverantörerna ska vara rimliga. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget ska annonsera öppet anbudsgivare på valfrihetswebben, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla leverantörer ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité.

Kunden kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.