Meny

Ledsagning

Ledsagning – insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL

Ansökan

Ansökan om ledsagning prövas efter ansökan av den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Målgrupp

Ledsagning kan beviljas personer som behöver stöd av personal från omsorgsförvaltningen eller extern utförare för att kunna delta i enklare aktiviteter. Syftet med insatsen är att bryta isolering och möjliggöra aktiviteter utanför hemmet, vilka inte skulle vara möjliga att genomföra på egen hand. Beslut om insatsen fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Biståndsbedömning

Vid beräkning av tid för ledsagning är det tiden för aktiviteten som beräknas. Om kunden inte kan genomföra exempelvis färdtjänstresa på egen hand beräknas även ledsagningstid för resan.

Under exempelvis sjukgymnastik eller bassängträning hos annan huvudman är det den huvudmannen som är ansvarig för träningen. Om den enskilde i samband med träning har behov av stöd av personlig karaktär exempelvis hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök ska detta ingå i bedömningen om ledsagning.

Om behovet som prövas är ledsagning och stöd vid aktiviteter på omsorgsförvaltningens mötesplatser beviljas hemtjänst i form av personlig vård.

Verkställarnas ledsagningsbeslut i ordinärt boende

Verkställaren har rätt att besluta om ledsagning till besök inom hälso- sjukvården för personer som är känd i verksamheten. När en kund har en pågående insats oavsett lagrum och insats samt är registrerad i verksamhetssystemet får den betraktas som känd. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Vid behov inhämtar enhetschef information kring kundens behov från HSV-/omvårdnadspersonal samt närstående innan ställningstagande. Vid kognitiv nedsättning bör ledsagning beviljas. Utförd tid registreras och insatsen dokumenteras. Om den enskilde har önskemål om ledsagning utöver vad verkställaren anses sig kunna besluta om överlämnas ansökan till biståndshandläggare för utredning och beslut.

Verkställande av beslut

Beslut om ledsagning överlämnas till respektive leverantör att verkställa. Anhöriga eller vänner kan inte erhålla arvode för utförd ledsagning. Leverantören ansvarar för att en genomförandeplan upprättas tillsammans med kunden, där insatserna skall planeras.

Anmälan om behov av ledsagning ska ske senast en vecka i förväg, men det är viktigt att också akut uppkomna behov i största möjliga mån tillgodoses. De timmar som ej utnyttjas under månaden kan inte sparas till nästkommande månad, men reglerna ska tillämpas flexibelt till den enskildes förmån.

Ledsagning i vård- och omsorgsboende     

Insatsen ledsagning enligt socialtjänstlagen ingår i insats och beslut om vård- och omsorgsboende och utformas där av verkställaren på boendet. De sammanlagda insatserna i boendet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

Om brukaren har önskemål om ledsagning utöver vad verkställaren på vård- och omsorgsboendet anser vara skälig levnadsnivå överlämnas ansökningen till biståndshandläggare för utredning och beslut. Ett eventuellt bifallsbeslut ska verkställas av verkställaren och redovisas till verksamhetschefen.

Beslut

Ledsagning beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggare.

Avgift

Insatsen är kostnadsfri.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.