Meny

Fönsterputs

Insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Ansökan

Ansökan om hemtjänst i form av fönsterputs prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Biståndshandläggaren utreder att behov finns som inte kan tillgodoses på annat sätt samt fattar beslut om insatsen i sig, liksom omfattningen. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Bedömning

Vid varje individuell bedömning ska det konstateras om behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd. Har den sökande möjlighet att hushålla med sina egna resurser och därmed klara fönsterputs på egen hand ska insatsen inte beviljas.

Omfattningen bestäms efter en individuell helhetsbedömning utifrån skälig levnadsnivå. Vägledande bedömning av vad som anses skäligt är hjälp vid två tillfällen per år i två rum och kök. Har den sökande önskemål om att få insatsen utförd på fler fönster eller i större omfattning, får eventuellt delavslag ske.

Biståndshandläggaren gör även en mindre riskbedömning kring arbetsmiljön i kundens bostad.

Beslut

Hemtjänst i form av fönsterputs beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan.

I Kristianstads kommun tidsätts insatserna enligt fastställda schablontider till leverantören.

Avgift

Avgift tas ut för hemtjänst enligt Kristianstads kommuns gällande taxa.

Verkställning av beslut

Beslut om fönsterputs överlämnas via beställning till respektive leverantör att verkställa. I beställningen finns checklistan för arbetsmiljö under rubriken F. Checklistan skall alltid vara ifylld när beställningen skickas. Leverantören ansvarar för att en planering sker.

Ansvarig leverantör registrerar och dokumenterar i procapita.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av ordinarie handläggare. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.