Meny

Anhöriganställning

Anställning av anhörig som anhöriganställd - en insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Anhöriganställning

Anhöriganställning omfattas ej av Lov (lagen om valfrihet), endast kommunens egna hemtjänstgrupper kan utföra denna insats. Med anhörig/närstående menas en person som har en relation till den som tar emot insatser enligt socialtjänstlagen t.ex. släkt, familjerelation, vän, flickvän/pojkvän, närstående.

Det kan aldrig bli aktuellt att en anhörig/närstående utför beviljade hemtjänstinsatser, om det inte finns beslut om anhöriganställning enligt socialtjänstlagen.

Ansökan

Ansökan om att anhörig ska anställas prövas efter ansökan av den enskilde. Anhörig kan aktualisera men ej ansöka.

Målgrupp

Personer med beviljade hemtjänstinsatser och som har så specifika behov att enbart anhörig bedöms kunna tillgodose behoven, kan beviljas anhöriganställning.

Biståndsbedömning

Biståndshandläggaren prövar ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Bedöms anhöriganställning vara nödvändig för att en skälig levnadsnivå skall tillförsäkras, beviljas ansökan. Beslut om anhöriganställning sker i samråd med enhetschef.

Avslagsbeslut kan överklagas enligt förvaltningsbesvär.

Kommunen får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om det finns skäl för det. Det vill säga utöver skäliga levnadsvillkor. Insatsen kan då beviljas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. En för kommunen frivillig insats.

I Kristianstads kommun är det dock inte möjligt att få anhöriganställning enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Det vill säga kommunens utarbetade riktlinjer.

Beslut

Vid bifall lämnas beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Sker alltid en individuell prövning av insatser och tidsåtgång. Ett detaljerat beslut fattas.

Vid avslag lämnas beslut enligt både 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.

Överklagan

Vid avslag enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kan överklagan göras enligt förvaltningslagens bestämmelser.

Vid avslag enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen kan överklagan enbart ske enligt kommunallagens bestämmelser.

Verkställande av beslut om anhöriganställning

För anställning av anhörig ska PAN-avtalet (Sveriges Kommuner och Landsting avtal gällande Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare) eller motsvarande villkor gälla.

Erforderlig fortbildning, handledning och stöd skall ges till anställda för att insatserna skall kunna genomföras enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och kommunens riktlinjer. Det innebär t.ex. att personal skall ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska språket samt att insatserna ska dokumenteras.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av ordinarie biståndshandläggare och ansvarig enhetschef.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.