Meny

Vård och omsorgsboende

Insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Ansökan

Ansökan om vård- och omsorgsboende prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Vård- och omsorgsboende kan beviljas personer som på grund av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt samt omfattande svårigheter att klara sin dagliga livsföring. Omfattande svårigheter innefattar hjälpinsatser med hög frekvens både dag- och nattetid.  Vård- och omsorgsboende beviljas först när hemtjänstinsatser bedöms vara otillräckliga, det vill säga när livsföring och trygghet inte längre kan tillförsäkras kunden i det ordinära boendet. Vid bedömning ska trygghetsaspekten vägas in. Hänsyn ska också tas till hög ålder, men enbart hög ålder är inte tillräcklig grund för rätt till vård- och omsorgsboende.

Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen i samråd med enhetschef. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation. I utredningen skall framgå när särskilda önskemål om placering finns ifrån den enskilde.

Den enskilde får ett formellt avslagsbeslut gällande de specifika önskemål som finns då detta anses överstiga skälig levnadsnivå. Dock beaktar boendeprioriteraren möjligheten att i största möjliga mån tillgodose önskemål vid anvisning.

Beslut

Vård och omsorgsboende beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan.

Beslut gäller tillsvidare

Avgift

Avgift tas ut för vård och omsorgsboende enligt Kristianstads kommuns gällande taxa. 

Efter fattat beslut

Biståndshandläggare informerar boendeprioriterare genom mina meddelande i Life Care vid bifall. Boendeprioriterare ställer den enskilde i kö och prioriterar utifrån prioriteringsordningen. Anvisning skall ske senast inom tre månader efter fattat beslut.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.