Meny

Frågor och svar vid parboende

Nedan beskrivs vanliga frågor och svar gällande parboende

Hur kan parboende vara utformat?

Det är biståndshandläggarens ansvar i utredningsprocessen att utröna hur sammanboendes (benämns make/maka nedan) önskan om parboendegaranti ska vara utformat och dokumentera i utredningen. Det kan vara samma vård- och omsorgsboende (samma fastighet), olika avdelningar, samma avdelning, samma rum. Det är boendeprioriterare och verkställighet som kan avgöra vad som är möjligt att tillmötesgå.

Vem flyttar först?

Det är boendeprioriteraren som meddelar hur det är möjligt att tillmötesgå önskemål gällande anvisning av beslut om parboendegaranti. Det kan vara möjligt utifrån resurser/tillgänglighet att flytta till vård-och omsorgsboende samtidigt.

Den make/maka som flyttar först är den som har beslut för egen del utifrån sitt behov. Boendeprioriterare bevakar att den hemmavarande maka/make får anvisning på det aktuella vård-och omsorgsboendet när ledig plats finns.

Om en av makarna redan är boendes på ett vård- och omsorgsboende men står i byteskö till önskemål flyttar den personen först innan make/maka (med beslut enbart på grund av parboendegaranti) kan anvisas det aktuella vård- och omsorgsboendet. Har den som väntar hemma ett beslut på grund av eget behov så kan denna komma att anvisas.

Vanligtvis tar det upp till tre månader innan anvisning till vård- och omsorgsboende. När det gäller parboendegaranti kan väntan ta längre tid beroende på att anvisning enbart görs till det boendet där make/maka bor.

När anvisningen dröjer?

Har det inte varit möjligt att anvisa inom tre månader på boendet där make/maka bor om den som väntar hemma enbart blivit beviljad i enlighet med parbogarantin, tar biståndshandläggare kontakt med kunden och framför information om att anvisning ännu inte kunnat ske. Den som är beviljad vård- och omsorgsboende enbart utifrån parboendegarantin kommer inte att anvisas något annat boende än det som make/maka bor på, oavsett hur lång tid det tar.

Där båda makarna är beviljade vård-och omsorgsboende på grund av sitt omvårdnadsbehov, men där en av makarna väntar hemma, kommer biståndshandläggare att ta kontakt efter tre månader samt vid behov och i dialog med kunden kan anvisning ske på annat vård- och omsorgsboende och därefter ha möjligheten att ställas i byteskö. Då prioriteras omvårdnadsbehovet före placeringen.

Vad gäller för make/maka som enbart är beviljad vård- och omsorgsboende i enlighet med parboendegarantin när make/maka som har det omfattande omvårdnadsbehovet avlider innan anvisning eller på vård- och omsorgsboendet?

Är make/maka enbart beviljad vård- och omsorgsboende enligt parbogarantin och inte har anvisats till vård- och omsorgsboendet avslutas beslutet. En ny ansökan om vård- och omsorgsboende kan då göras till biståndshandläggaren.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.