Meny

Bostad med särskild service för vuxna

Ansökan om bostad med särskild service för vuxna prövas enligt 9 § 9 LSS.

Bostad med särskild service för vuxna enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bl.a. att ha möjlighet att bo som andra - att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionshinder goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. Ett syfte med LSS är att säkerställa rätten till en sådan bostad, bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Ansökan

Ansökan om Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS prövas efter en muntlig eller skriftlig ansökan från den enskilde, den enskildes legala företrädare eller efter ansökan från annan person med fullmakt från den enskilde.

Rätten till insatser enligt 9 § LSS

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkretsen enligt LSS

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vem har rätt till Bostad med särskild service?

För att få rätt till bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS ska man ha behov av individuellt, praktiskt eller handledande stöd i sitt boende och för att genomföra dagliga aktiviteter. Den enskilde ska i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att klara funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande avses att stödbehovet ska föreligga dagligen och i olika situationer och miljöer.

För att en person ska beviljas ett sådant boende görs det först en samlad bedömning av den sökandes totala livssituation utifrån social situation, hälsotillstånd, funktionsförmågor samt hur den enskildes behov av stöd ska tillgodoses. Dessa faktorer vägs då samman och det är först när den enskildes behov av omsorg, praktisk hjälp, krav på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i ordinärt boende, detta utifrån goda levnadsvillkor enligt LSS, som det kan bli aktuellt med ett särskilt boende med personalstöd.

Boendealternativ enligt LSS

LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara organiserat. En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas:

*Gruppbostad

*Servicebostad

*Annan särskilt anpassad bostad.

Information om insatsen

I insatsen ”bostad med särskild service för vuxna” ingår omvårdnad, både i form av stöd och service, och tanken är att den skall tillgodose de enskilda personernas individuella, psykiska, fysiska och sociala behov.

Varje individ skall ges möjlighet att utifrån önskemål och förmåga använda det utbud som finns av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter behöver inte alltid ske ute i samhället. Stöd kan även behövas för att få tillgång till musik, film, böcker och nyheter i hemmet. I insatsen ”bostad med särskild service för vuxna” innefattar fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter och personalens dimensionering måste därför vara så anpassad så att det finns möjligheter att ge det stöd till detta som behövs.

Gruppbostad

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden skall det finnas fast bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus.

Lägenheterna skall vara fullvärdiga och dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp.

Annan särskilt anpassad bostad

Med ” annan särskild anpassad bostad för vuxna” avses en bostad med viss grundanpassning till funktionsnedsatta personers behov men utan fast bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning till boendet bör ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå enligt LSS- t.ex. personlig assistans samt ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Denna boendeform är inte att betrakta som en ”bostad med särskild service” och kommunen kan därför inte anses ha ansvar för hälso- och sjukvård för de personer som bor i denna boendeform.

Beslut

Beslut om Bostad med särskild service är inte tidsbegränsat. Uppföljning av beslutet sker kontinuerligt vid så kallat genomförandeplansmöte.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut kan detta överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslut.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.