Meny

Avlösarservice

Ansökan om avlösarservice prövas enligt 9 § 5 LSS.

Ansökan

Ansökan om avlösarservice i hemmet prövas efter ansökan från vårdnadshavare eller dess legala företrädare (god man eller förvaltare)

Målgrupp

Insatsen riktar sig till personer som omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS om denne behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Rätten till insatser enligt 9 § LSS

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkretsen enligt LSS

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatsen

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet. Föräldrar till funktionsnedsatta barn behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte delar i.

Vuxna personer med funktionsnedsättning som bor hos sina föräldrar och vårdas av anhöriga, där anhöriga ofta gör vårdinsatser och behöver avlösning för att vila eller för att genomföra egna aktiviteter.

Beslut

Beslut om avlösarservice i hemmet ska anges i beviljade timmar per månad och ska vara tidsbegränsat. Behovsbedömning görs utifrån den enskildes behov och livssituation och utifrån goda levnadsvillkor.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas enligt Förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslutet.

Uppföljning

Beslut om insatsen ska regelbundet följas upp av handläggare en gång om året, senast den månaden som är beslutets t.o.m. – datum.

Avgift

Insatsen är avgiftsfri för den enskilde.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.