Meny

Information till assistansbolag

Här hittar du information som vänder sig till assistansbolag.

Information till assistansbolag

Ange referensnummer 8505S vid fakturering (räkningar och tidrapporter) som avser utbetalning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, adress enligt nedan.

Kristianstads kommun
Box: 547
291 25 Kristianstad

Ni har också möjlighet att använda er av E-faktura. Länk: Hur man fakturerar kommunen - Kristianstads kommun.

Kopior på assistansavtal och fullmakt att söka sjuklöneersättning skickas till Myndighetsenheten, adress enligt nedan.

Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten/Personlig Assistans
291 80 Kristianstad

Ansökan om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro skickas till Ekonomienheten, se länk (Rutiner vid sjuklöneersättning för privata utförare - Kristianstads kommun).

När det avser kommunens basansvar för verkställandet av assistansbehovet som kan inträffa när assistenten tillfälligtvis inte kan utföra arbetet på grund av sjukdom eller annan frånvaro är kontaktpersonen vardagar dagtid Pillan Lindbergh. Du når Pillan Lindbergh på telefon 044 - 13 29 63, e-post: pillan.plass@kristianstad.se.

Utanför kontorstider kan ni ta kontakt med chef i beredskap på telefonnummer: 0733-13 41 31. 

Hantering av omkostnadsersättning vid personlig assistans

Hantering av omkostnadsersättning vid personlig assistans enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB)

Styrande lagtext:

LSS-kommitténs slutbetänkande "Möjlighet att leva som andra" SOU 2008:77 och delbetänkande av LSS-kommittén SOU 2007:73

Bakgrund

Från och med 1 juli 2008 gäller enligt propositionen 2007-08:61 en del ändringar i lagen om assistansersättning (LASS 1993:389), numera 51 kap. SFB. Ändringar i lagen ska på ett tydligare sätt reglera vad assistansersättningen får användas till. Det ska bidra till att assistansersättningen används på ett ändamålsenligt sätt och att redovisnings- och återbetalningssystem införs. I Kristianstads kommun trädde förändringen i kraft från och med 2009-04-01.

Omkostnadsersättning

Alla som har personlig assistans efter beslut från omsorgsförvaltningen eller Försäkringskassan och som har uppdragit åt Kristianstads kommun att utföra assistansen ska få utbetalt omkostnadsersättning i samband med fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Hantering och utbetalning

Omkostnadsersättning utbetalas i efterskott till den person som har stått för assistentens kostnader (kunden) eller till assistenten själv.

Utbetalning sker mot uppvisande av kvitton varje månad. I fall det finns möjlighet att få kostnaden betald med faktura kan detta alternativ väljas.

Assistansomkostnader gäller endast i samband med aktiviteter utanför hemmet.

Alla som anlitar Kristianstads kommun som anordnare för sin personliga assistans ska i genomförandeplanen överenskomma en rimlig grad av aktiviteter utanför hemmet.

Utbetalningen av assistansomkostnader ska ske löpande mot uppvisat kvitto (se mer under rubriken "hantering och utbetalning").

Avräkningsperioden för assistansomkostnader är 6 månader.

Den genomsnittliga utbetalningen av assistansomkostnaderna under avräkningsperioden ska inte överstiga 2 % av assistansersättningen med undantag för perioder som sammanfaller med i genomförandeplanen fastställda större fritidsaktiviteter.

Om du har frågor kan du i första hand läsa "Frågor och svar" (se nedan).

Hur mycket ges i omkostnadsersättning till mig?

Enligt de nya reglerna kommer ingen ersättning att utbetalas i förväg utan ersättningen betalas in på din eller assistentens konto efter att kostnaden redovisats med kvitto till teamchefen. Omfattningen av aktiviteter utanför hemmet som frambringar kostnader för assistenter ska överenskommas i din personliga genomförandeplan. Omkostnadsersättningen skall inte överstiga 2% av den statliga schablonersättningen under en period på 6 månader.

Vad är genomförandeplanen och hur mycket inflytande har jag på utformningen av planen?

Varje person som väljer Kristianstads kommun som anordnare för sin personliga assistans har rätt till inflytande kring utformningen av sin insats. Överenskommelsen sammanfattas i ett dokument som kallas genomförandeplan. I starten av assistansinsatsen kommer du bland annat att komma överens med enhetschefen om omfattningen av dina fritidsaktiviteter utanför hemmet. (Rimlighetsbedömning utgår i aktuell lagstiftningen avseende personlig assistans/assistansersättning som är fastställda för rätt till goda levnadsvillkor.) Omkostnadsersättningen skall inte överstiga 2 % av assistansersättningen under en period på 6 månader. Du ges dock en möjlighet att överenskomma att till exempel avstå helt eller delvis från att använda omkostnadsersättningen under en period för att sedan genomföra en större aktivitet t.ex. en resa. Genomförandeplanen utvärderas och revideras regelbundet.

Kan man ändra planeringen av fritidsaktiviteter mellan utvärderingstillfällena?

Det bör anses vara bättre för både dig som kund och kommunen om överenskommelsen håller under en längre tid, men självfallet ska du kunna lägga fram dina önskemål även mellan utvärderingstillfällena. Det är bara att vända sig till dina personliga assistenter eller direkt till enhetschefen.

Täcker omkostnadsersättningen mina egna kostnader i samband med fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Nej, omkostnadsersättningen får endast användas för kostnader för personliga assistenten.

Kommer omkostnadsersättningen att användas för fördyrande kostnader i samband med assistans i det egna hemmet?

I den tidigare omkostnadsersättningen ingick kostnader för handskar, skyddskläder, hygienartiklar, handsprit, toalett- och hushållspapper till assistenter/personal. Disk- och rengöringsmedel och merkostnader för tvål med mera för personal. Telefonkostnader i samband med inringning av vikarie samt om kunden till följd av sitt funktionshinder var beviljad jourersättning även kostnader för säng, stol, bord, sängkläder, täcke, huvudkudde, etcetera.

Dessa kostnader ingår inte längre i omkostnadsersättningen.

Vem står för dessa kostnader?

Den största delen av dessa kostnader ingår i schablonersättningen från Försäkringskassan. Dessa kostnader står assistansanordnare för som i ditt fall är Kristianstads kommun.

Vilka av dessa kostnader står jag själv för?

Till exempel normalt slitage på grund av assistenterna vistelse i ditt hem, ökad elförbrukning i samband med assistans eller användning av hushållsmaskiner till exempel diskmaskin eller mikrovågsugn.

I vilka fall kan omkostnadsersättningen faktureras?

För vissa planerade aktiviteter kan förhandsutläggen undvikas med hjälp av ett fakturaköp eftersom fakturan betalas direkt av enhetschefen för personlig assistans. Exempel kan vara inträdesavgifter till kultur- eller sportevenemang, tågbiljetter med mera.

Fler frågor?

Om du har fler frågor om personlig assistans kontakta Omsorgsförvaltningen via kommunens Medborgarcenter på 044 - 13 50 00.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.