Meny

Samverkan vid utskrivning (SVU)

Information av flödet för insatser enligt socialtjänstlagen vid Mina Planer.

Samverkan vid utskrivning

Inskrivningsmeddelande

Sjukhuset skickar inskrivningsmeddelande via Mina Planer (systemverktyg) till Hemgångsstödsteamet då patienten har pågående insatser (enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen) eller bedömningen är att det kommer att bli aktuellt med insatser.

Detta förmedlar Hemgångsstödsteamet via Mina Planer till hemtjänstområdet som ansvarar för att informera övriga i teamet kring kunden. Läsbehörigheten gäller hela processen från inskrivning till utskrivning.

Om kunden har privat utförare som inte har tillgång till Mina Planer så skrivs inskrivningsmeddelandet ut av Hemgångsstödsteamet och faxas till den utföraren.

Eftersom insatsen vård- och omsorgsboende är kommunens högsta insats sker ingen planering via Hemgångsstödsteamet. Hela ärendet flyttas redan vid inskrivning till ansvarig på vård- och omsorgsboendet. Teamet på vård- och omsorgsboendet ansvarar själv för planeringsprocessen, det vill säga justeringar och eventuell planering. Denna rutin gäller även för kunder i LSS-bostad.

Kartläggning

Kartläggning fylls i av kommunen, primärvården och slutenvården och kommer via Mina Planer till Hemgångsstödsteamet och kontakt ska tas med sjukhuset/kunden för att genomföra. Då är planeringen påbörjad. Mötet för planering av eventuella insatser sker när kommunen får information om att kunden/patienten snart är utskrivningsklar. Hemgångsstödsteamet bokar dag och tid och informerar kunden samt avdelningen via meddelarfunktionen i Mina Planer. Om kunden önskar att närstående skall medverka vid planeringen är det kommunen som ansvarar för att kontakta närstående och informera om dag och tid.

Planeringsmöte och ställningstagande

Planering sker via telefon, i hemmet eller på avdelningen tillsammans med eventuella närstående samt de representanter från Hemgångsstödsteamet som är relevanta och ska ansvara för bedömning och planering av fortsatta insatser.

Efter planeringsmötet med kunden skriver berörd profession i ställningstagandet, som är en del av mina planer.

Om kunden har valt privat utförare som inte har tillgång till Mina Planer, skrivs ställningstagande ut och faxas till denna.

Beställning skickas av biståndshandläggare till ansvarig utförare, på insats och utredning via aktuellt verksamhetssystem. Observera att utföraren ansvarar för verkställigheten av samtliga insatser t ex trygghetslarm även om verksamheten inte finns inom egna teamområdet. Gäller ej privat utförare.

Information ges så snabbt som möjligt till boendeprioriterare vid beslut om korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Bevakning skickas av biståndshandläggare till områdets avgiftshandläggare samt områdesansvarig biståndshandläggare för uppföljning av beslutet.

Utskrivningsmeddelande

Sjukhuset ska meddela när kunden är utskrivningsklar. Detta finns att tillgå genom Mina Planer för behöriga i teamet kring kunden. Vid privat utförare, som inte har tillgång till Mina Planer, skrivs utskrivningsmeddelandet ut och faxas.

Biståndshandläggare meddelar avdelningen på sjukhuset när hemgång kan ske via ställningstagande eller i meddelarfunktionen i Mina Planer.

Korttidsboendet får information av boendeprioriterare angående anvisning till korttidsboendet. Därefter kontaktar sjuksköterska på korttidsboendet avdelningen på sjukhuset som meddelar kunden och anhöriga.

Biståndshandläggare rapporterar vid behov muntligt till korttidsboende/vård- och omsorgsboende.

Att kunden är utskriven ska sjukhuset meddela samma dag som patienten skrivs ut. Finns då att läsa för behöriga i teamet kring kunden. Vid privat utförare, som inte har tillgång till Mina Planer, skrivs utskrivningsmeddelandet ut och faxas.

Övrigt

Biståndshandläggare i Hemgångsstödsteamet ansvarar för månadsstatistik, det vill säga antal planeringar, vilken avdelning, vilken insats samt eventuellt betalningsansvar. Enhetschef Ola Nordin ansvarar för utskick av denna information till berörda i omsorgsförvaltningen.

Om faxfunktionen används (exempelvis kallelse från psykiatriska kliniken, från ASIH, från sjukhus som ej har Mina Planer än eller om systemet ligger nere) gäller tidigare upprättade faxrutiner.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.