Dataskyddsförordning - GDPR

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en identifierad eller identifierbar fysisk person (nu levande) som t ex namn, personnummer, identifikationsnummer, onlineidentifikator, lokaliseringsuppgift, foto eller en eller flera faktorer som är specifika för den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Begrepp och nyckelord

Personuppgiftsansvarig

För våra verksamheter är det Omsorgsnämnden.

Personuppgiftsbiträde

Oftast är det en leverantör av t ex ett administrativt system eller en lärplattform.

Dataskyddsombud

I Kristianstads kommun har vi ett dataskyddsombud som hanterar personuppgiftsfrågor i enlighet med lagstiftningen. Ibland kallas dataskyddsombudet DPO, Data Protection Officer.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Behandling

Detta uttryck är vanligt förekommande i lagtexten och innebär enkelt uttryck att en åtgärd utförs där det ingår personuppgifter. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, ändring, spridning mm.

Register

En strukturerad samling av personuppgifter

Samtycke

För att vi ska kunna behandla vissa personuppgifter måste vi ha ett samtycke från den som behandlas och för barn deras vårdnadshavare. Många behandlingar som vi utför behöver inte ha ett samtycke eftersom vi har ett lagstöd i att utföra behandlingen, rättslig förpliktelse. Ett exempel på när vi måste ha ett samtycke är vid fotografering. Samtycke vid fotografering och filmning, blankett.

Personuppgiftsincident

En incident som leder till förstöring, förlust, ändring, röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter. I vår kommun har vi en särskild blankett för anmälan av detta. På sikt kommer det som en e-tjänst. Alla som upptäcker eller får veta om en personuppgiftsincident ska anmäla det.

Profilering

Automatisk behandling av personuppgifter som består i att uppgifterna används för att bedöma personliga egenskaper för att t ex analysera eller förutsäga denna persons intressen, beteende, hälsa, ekonomiska situation mm.

Uppgifter om hälsa

Personuppgifter som rör fysisk eller psykisk hälsa.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.