Meny

Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister. Det vänder sig till alla vårdgivare och professioner som vill arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt. Senior alert stärker det tvärprofessionella arbetssättet och bidrar till utveckling av den vårdpreventiva processen för de äldre vårdtagarna.

Inledning

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för att stärka det förebyggande arbetet för personer som har risk för undernäring, trycksår, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion(inkontinens).

Målgrupp

Målgruppen för Senior alert är personer som bor på vård- och omsorgsboende, gruppboende eller som har hemsjukvård och hemtjänst i kommunal regi. Även de kunder som har valt extern utförare, ska ha möjlighet att riskbedömas enligt Senior alert.

Rutin

Information om registrering

Kunden ska, muntligt och skriftligt, få information om Senior alert för att förstå syftet med registreringen och kunna ta ställning till ett JA eller NEJ till deltagande i registret. Detta ska i huvudsak enhetschef och ansvarig sjuksköterska ansvara för.

Kunden ska informeras om rätten att när som helst säga NEJ till registrering i registret. Om kunden, efter att ha fått information, inte ger uttryck för att motsätta sig att uppgifterna blir registrerade kan Senior alert användas. Kundens JA/NEJ till registrering dokumenteras i patientjournalen. Väljer kunden att säga NEJ efter en tids registrering ska de uppgifter som finns i registret tas bort.

OBS! Arbetssättet ska användas hos alla kunder även om de säger NEJ till registrering. Då ska blanketterna användas och resultaten dokumenteras i journalen.  

Beslutsoförmögna

För den enskilde som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till registrering i kvalitetsregister (beslutsoförmögna) får personuppgifter behandlas om: 

 1. hans eller hennes inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts, och
 2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

Har personen legal företrädare (god man eller förvaltare), informera företrädaren. Företrädare kan vara behjälplig med information enligt punkt 1 och 2. Som komplement till muntlig information används skriftligt informationsblad om kvalitetsregister. Dokumentera beslutet i journalen.

Har personen ingen legal företrädare men nära anhörig (partner, maka/make, barn), informera anhörig. Anhörig kan vara behjälplig med information enligt punkt 1 och 2. Som komplement till muntlig information används skriftligt informationsblad om kvalitetsregister. Dokumentera beslutet i journalen.

Observera att varken anhörig eller legal företrädare kan lämna samtycke till register istället för den enskilde! 

Vid tvekan om kännedom till personens inställning ska registrering i Senior alert inte göras utan då sker dokumentation endast i patientjournal och/eller SoL-journal.

För en person som är tillfälligt beslutsoförmögen ska informationen ges så snart det är möjligt.

Teamarbete med kunden/patienten i fokus

Professioner som ingår är omvårdnadspersonal, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut samt enhetschef. Tvärprofessionellt teamarbete innebär att de professioner som behövs för att ge kunden/patienten en god och säker vård, samlas för att göra riskanalyser, sätta in och följa upp åtgärder som leder till en ökad patientsäkerhet och förebygger risk för fall, trycksår, undernäring, blåsdysfunktion samt brist på munhälsa.

Planering

Ny kund/patient ska riskbedömas inom 48 timmar, därefter 1-2 ggr/år eller vid behov.

Enhetschef och sjuksköterska planerar verkställighetsmöten så att alla kunder/patient får åtgärder insatta för de risker som framkommit vid riskbedömningarna.

 

Ansvarsfördelning

Enhetschef

Är ansvarig för att:

 • samordna och leda verkställighetsmötet
 • initiera ärende (gäller inom Funktionsstöd)
 • utse "nyckelperson" som har ansvar för registrering av uppgifter i Senior Alert
 • i samråd med sjuksköterska informera kunden/patienten om Senior alert och inhämta samtycke.
 • ge den enskilde informationsbroschyr om Senior alert.
 • vara delaktig i beslut, efterfråga och ta ut resultat som sedan används i förbättringsarbete 

Sjuksköterska

Är ansvarig för att:

 • i samråd med enhetschef informera patienten om Senior alert och inhämta samtycke
 • riskbedöma patienten (kontaktpersonen kan vara behjälplig med underlag)
 • "bakomliggande orsaker" kompletteras och tas med vid verkställighetsmötet
 • åtgärder och uppföljning diskuteras på verkställighetsmöten
 • besluta om åtgärder inom sitt ansvarsområde
 • när det finns risker, dokumentera ordination/hälsoplan gällande trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion 

Omvårdnadspersonal

Är ansvarig för att:

 • informerar om Senior alert och vara behjälplig med underlag inför sjuksköterskans riskbedömning
 • fylla i ”bakomliggande orsak” inom sitt ansvars område.
 • vara delaktig i diskussioner på verkställighetsmötet kring vilka åtgärder som sätts in
 • när det finns identifierade risker dokumentera åtgärder i genomförandeplan
 • "nyckelperson" registrerar riskbedömning, bakomliggande orsak, åtgärder, händelser och avregistrering vid flytt eller dödsfall

Fysioterapeut

Är ansvarig för att:

 • informera om Senior alert
 • aktivt delta i diskussioner på verkställighetsmötet kring vilka åtgärder som sätts in
 • besluta om åtgärder inom sitt ansvarsområde
 • när det finns risker, dokumentera ordination/hälsoplan gällande trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion

  Arbetsterapeut

Är ansvarig för att:

 • informera om Senior alert
 • vara delaktig i diskussioner på verkställighetsmötet kring vilka åtgärder som sätts in
 • besluta om åtgärder inom sitt ansvarsområde
 • när det finns risker, dokumentera ordination/hälsoplan gällande trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion. 

Dokumentation

Dokumentation görs i kundens/patientens journal. Registreringen av uppgifter i Senior Alert ersätter inte skyldigheten att dokumentera i kundens/patientens journal. Ordinationer/hälsoplaner som upprättats vid identifierade risker skrivs ut och placeras i HSV pärmen. Både hälsoplaner och information vid akut besök skickas med vid sjukhusbesök.

Dokumentation av fall görs i Senior alert som en händelse samt i den vanliga SoL-journalen och/eller patientjournalen. Alla fall ska även rapporteras i avvikelsesystemet.

Uppföljning

Teamet avgör när uppföljning ska göras utifrån de åtgärder som diskuterats i samband med riskanalysen. Rekommenderad uppföljningstid är två till tre månader.

Om det inte föreligger någon risk ska ny bedömning göras efter 6 månader eller vid förändrat status.

Bedömningsinstrument

Bedömningsinstrument som ska användas är:

 • Mod Norton
 • DFRI (Downton fall risk index)
 • MNA (Minimal Nutrition Assessment)
 • ROAG (Revised Oral Assessment Guide)
 • Blåsdysfunktion (inkontinens)   

Dessa skrivs ut från Senior alert. Efter att bedömningarna har dokumenterats i journalen ska bedömningsblanketterna strimlas.

För de kunder/patienter som inte vill att deras uppgifter registreras i Senior alert förvaras bedömningsinstrumenten, bakomliggande orsak och åtgärdsplan i genomförandeakten.

Behörighet

För att få behörighet till Senior Alert måste användaren ha SITHS-kort som beställs av enhetschef. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.