Meny

Förebygga, upptäcka och behandla undernäring

Rutin för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.

Inledning

Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för god livskvalitet, för att förebygga sjukdom, återvinna hälsa och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt.

Vad är undernäring?

Undernäring definieras som ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion eller av en persons sjukdomsförlopp.

Rutinen gäller för kunder

 • på vård- och omsorgsboende
 • på korttidsboende
 • i ordinärt boende med hemsjukvård
 • i ordinärt boende med bistånd enbart gällande matdistribution och/eller måltidshjälp
 • i gruppbostad inom Funktionsstöd
 • i servicebostad inom Funktionsstöd
 • i daglig verksamhet inom Funktionsstöd
 • i ordinärt boende med LSS-insats

 

Hur ska undernäring förebyggas?

 • All personal ska ha goda kunskaper om kost för äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Ansvarigt kostombud på alla enheter
 • Regelbundna viktuppföljningar
 • Regelbundna riskbedömningar
 • Tre huvudmål och två till tre mellanmål under dygnet
 • Nattfastan inte överstigande 11 timmar

 

Undernäring är lättare att förebygga än att behandla. Därför är det viktigt att ha bra rutiner för att identifiera de kunder som ligger i riskzonen för undernäring och snabbt vidta åtgärder.

Nutritionsbehandlingen skall betraktas på samma sätt som annan behandling och samma krav ska ställas på utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation.

Teamet runt kunden

Omsorgsförvaltningens övergripande mål är att kunden/patienten alltid ska vara i centrum. Åtgärder väljs, planeras och utformas utifrån den enskildes behov och i samråd med kunden eller dennes legala företrädare. Teamet är de olika yrkeskategorier som behövs för att tillgodose kundens behov.

Mötesplatser och uppsökande verksamhet arbetar förebyggande för ett hälsosamt åldrande, där information om bland annat goda matvanor är en viktig del.

 

Hur ska risk för undernäring upptäckas?

Risk för undernäring upptäcks framför allt genom att en strukturerad utredning genomförs. Tabell 1 beskriver riskbedömningsinstrument, ansvarig utförare och regelbundenhet.

För kunder på vård- och omsorgsboende, korttidsboende och ordinärt boende med hemsjukvård används MNA enligt Senior alert.

För kunder i ordinärt boende utan hemsjukvård med bistånd gällande matdistribution och/eller måltidshjälp används SKLs tre frågor.

För boende i gruppbostad och servicebostad, i daglig verksamhet inom Stöd och Service samt i ordinärt boende med LSS-insats används SKLs tre frågor.

Hur ska undernäring behandlas?

För kunder med hemsjukvård ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med teamet för att utreda orsak och ordinera individuellt anpassade åtgärder för att tillgodose kundens energi- och näringsbehov samt för uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder.

För kunder utan hemsjukvård rekommenderas kunden att ta kontakt med sin vårdcentral för vidare utredning och åtgärd.

Vägledning, material och konsultation

Undernäring kan behandlas utifrån åtgärder som föreslås i Senior alert. Socialstyrelsen publicerade 2011 en vägledning, ”Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring”, som kan användas som underlag vid förbättringsarbetet på nutritionsområdet.

I Nutritionshandboken finns ytterligare material och sjuksköterska har även möjlighet att kontakta kommundietist för konsultation. För vissa diagnoser eller tillstånd kan kontakt med sjukhusets dietist vara aktuell.

Covid 19

När en kund genomgår eller har tillfrisknat från Covid-19 bör en bedömning och rehabiliterande insatser av nutritionsstatusen igångsättas. Läs mer i Nutritionshandboken.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.