Meny

Stick- och skärskador

Rutin vid stick- och skärskador.

Att förebygga stick- och skärskador

 • Arbeta så att stick- och skärskador undviks. Det innebär till exempel att arbetet planeras och samordnas så att det kan utföras metodiskt, att arbetsställningen är bekväm och att den utrustning som krävs placeras så att armarna inte behöver korsas. 
 • Använd handskar.
 • Sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på kanyl som använts.
 • Ha alltid behållaren för stickande och skärande avfall nära dig och lägg alltid vassa föremål direkt i den.
 • Fyll behållaren till max 2/3. Förslut locket väl, det ska inte vara möjligt att åter öppna fylld behållare.
 • Vid spill av blod och kroppsvätskor ska punktdesinfektion med ytdesinfektionsmedel utföras snarast.
 • Instrument och produkter avsedda för flergångsbruk som kommit i kontakt med blod/kroppsvätskor ska desinfekteras snarast. Värmedesinfektion är att föredra. Flergångsprodukter som inte kan värmedesinfekteras på grund av storlek eller material så som t.ex. blodtrycksmanschett, stetoskop, lyft, sittvåg ska mekaniskt desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensid mellan varje patient. 
 • Produkter med integrerad säkerhetsfunktion ska användas om de finns tillgängliga (det vill säga så fort de kan upphandlas) enligt AFS 2005:1 samt tilläggsföreskrift AFS 2012:7. I annat fall ska andra tekniska hjälpmedel användas för att minska risken för stick- och skärskada.
 • Säkerställ att kunskap finns om hur utrustning ska användas och hur den fungerar.

Personal i hemsjukvården

Personal i hemsjukvården ska ha med sig typgodkänd förpackning för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. En behållare får användas till flera patienter om den återförs till den ordinarie arbetsplatsen samma dag som den har använts.

Om behållaren används till en enstaka patient kan den förvaras hos patienten till dess att den har fyllts enligt tillverkarens anvisningar. Sedan ska den återföras till den ordinarie arbetsplatsen.

Personal på vård- och omsorgsboende

Personalen ska använda de typgodkända behållare som ska finnas på boendet för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. Fyll aldrig behållaren till mer än 2/3.

Åtgärder vid stick- och skärskador

Om du fått en stick- eller skärskada av föremål som varit förorenat med blod, synbart blodiga kroppsvätskor, fått direkt kontakt av blod på slemhinna (öga eller mun) eller på sår/eksem, gör så här:

 • Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hud desinfektera omedelbart. Använd rikligt av vad som finns tillgängligt, till exempel handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit.       
       
 • Vid stänk i munnen, skölj noga. Använd det som finns lättillgängligt, till exempel vatten, klorhexidinsprit eller handdesinfektionsmedel.      
       
 • Vid stänk i ögonen skölj omedelbart, använd rikligt med ögondusch eller fysiologiskt natriumklorid. Finns inte detta, använd rikligt med kranvatten. Ta därefter ut eventuella kontaktlinser och skölj noggrant.      
       
 • Rapportera snarast till din närmaste arbetsledare och sjuksköterska som ansvarar för att adekvata åtgärder vidtas.

 

Kontakta infektionsklinikens jourhavande läkare för konsultation/bedömning om vilken åtgärd som bör göras. Jourhavande infektionsläkare når du genom CSK:s växel tel. 044–30910 00.

Provtagning på den som har stuckit/skurit sig bekostas av den skadades arbetsgivare. Kostnaden för patienten/boendens provtagning bekostas också av den skadades arbetsgivare.
Ange rätt kostnadsställe på remisserna i rutan ”Betalningsansvarig om inte mottagaren” på båda remisserna. Kostnadsställe för omsorgsförvaltningen är KDKMOM. Om behandling krävs står även arbetsgivaren för denna kostnad.
Ordinerande läkare ska ta emot provsvaren och meddela patienten och personalen svaret. Den enskilde har sedan ett ansvar att informera verksamheten om svaret.

Blodprovstagning

Sjuksköterskan tar efter ordination av en läkare, blodprov på patienten eller den misstänkt smittförande. Observera att patientens medgivande krävs för provtagning.
Personalen som  har stuckit/skurit sig tar remiss med sig till sin vårdcentral för att få provet taget där. 
Patienten informeras vid provtagningen att den som stuckit sig kommer att få information om patientens provtagningsresultat. Provet tas för att få en tidig indikation på risken för överföring av blodsmitta. dvs. om patienten bär någon av blodsmittorna. Resultatet styr uppföljningen.
Remitterande läkare är ansvarig för att meddela resultatet på proven .

Använd gult SST eller rött serum rör, ett för dig och ett för patienten. Märk rören med namn och personnummer. Använd remiss Labmedicin Skåne Remiss Serologi/virologi (V1606) som skickas till Malmö. Tag två remisser och fyll i en remiss för den som stuckit/skurit sig och en för patienten. Kryssa för alternativet, ”Blodsmittescreening (HIV, hepatit B och C)”. Fråga även efter Immunitet – anti-HBs om osäkerhet råder när det gäller vaccination för Hepatit. Markera på remisserna att det rör sig om en stick- och skärskada. På patientens remiss bör även begreppet ”index” skrivas. Det underlättar arbetet om provet skulle visa sig vara positivt.

Kryssa INTE i kopia till Omsorgsförvaltningen-då svaret kommer till vår gemensamma postöppning, vilket blir ett sekretessbrott!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.