Meny

Husdjur i vården

Rutin för hur vi hanterar husdjur i vården

Husdjur inom vård- och omsorg

Samtidigt som djur på många sätt kan ha positiva effekter på välbefinnande innebär direkt eller indirekt kontakt med djur inom vård och omsorg en risk för att smittämnen sprids. Det finns tre principiella risker för smittspridning med djur i vårdmiljöer:

  1. Sjukdomar eller smittämnen som direkt eller indirekt kan spridas mellan djur och människor till exempel Clostridium difficile, Salmonella och Rabies.
  2. Djuret kan bli smittat av människan med till exempel multiresistenta bakterier.
  3. Djuret kan bli tillfälligt bärare (utan att vara sjuk själv) av mikroorganismer.

Rutinen syftar till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner på grund av djur i verksamheten.

Förbud!

Det är inte tillåtet för personalen att ta med någon form av husdjur till sitt arbetspass i de kommunala verksamheterna. Enhetschefen ska informera personalen om förbudet samt se till att det följs.

Hund

Vårdhund

Specialutbildade och certifierade hundar så kallade assistanshundar samt vårdhundar kan få vistas i verksamheterna men det ska då ske under ordnade former. Ansvarig chef ansvarar för att riskanalys utförs och att en skriftlig lokal rutin tas fram på enheten. Anslag ska sättas upp till besökare, när vårdhunden är i arbete på enheten.

Besökares hund

Anhörigas eller annan besökares hund som tillfälligt besöker vårdtagaren på särskilt boende bör endast vistas i vårdtagarens lägenhet eller vårdrum. Förutsättningar ska finnas för att möjliggöra god handhygien för besökare och dessa ska informeras om detta.

Ansvar

Ansvarig chef fattar beslut om förekomst av hund på besök inom sitt verksamhetsområde. Ansvarig chef ansvarar för att riskanalys görs och att lokala riktlinjer upprättas och förmedlas till besökare då hund medföljer. I riktlinjerna bör framgå att hundägaren ansvarar för att hunden är följsam och inte har pågående infektioner.

Vårdhygienisk riskanalys

Ansvarig chef bör göra en individuell riskbedömning och överväga de smittrisker som kan finnas när vårdtagare och personal kommer i kontakt med hunden.

Personal

Personalen bör inte ha fysisk kontakt med hund på besök. Om detta sker ska personal följa basala hygienrutiner, notera särskilt att händerna ska desinfekteras före och efter kontakt med hunden.

Rengörings – och desinfektionsrutiner

Lokala skriftliga rutiner för städning, rengöring och desinfektion ska finnas för att förebygga risk för smittspridning. Om hunden behöver dricka vatten under ett besök ansvarar besökaren för att ta med sig vattenskål och rengöra den hemma.

Katt

Förbud

Katter kan inte tränas så att en säker interaktion med vårdtagare uppnås. Katt bör därför inte vistas inom vård- och omsorgsboende. Huskatt ska inte förekomma på särskilt boende eller på korttidsboende.

Vårdtagare med egen katt på vård- och omsorgsboende

Följande rekommendationer gäller vårdtagare med egen katt på särskilt boende och i ordinärt boende.

Ansvar

En tydlig ansvarsfördelning i omhändertagandet av katten behöver utarbetas. Kattägaren/kunden är i första hand ansvarig för kattens skötsel och hälsa samt ska följa de lokalt uppsatta hygienrutinerna.
Det kan förekomma att vårdpersonal får ansvaret för kattens skötsel enligt biståndsbeslut. Ansvarig chef ansvarar då för att utföra en riskanalys enligt nedan.

Vårdhygienisk riskanalys

I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete anges att för varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och riskhantering. Detta gäller även för vårdtagare med egen katt på särskilt boende. Riskanalysen dokumenteras. Ansvarig chef ansvarar för att riskanalysen utförs och att en skriftlig lokal rutin tas fram på enheten. I analysen kopplas risker till vårdpersonalen, vårdtagaren, katten och lokalerna.

Katten ska exempelvis inte komma i kontakt med öppna sår, sårvårdsmaterial och personalens skyddsutrustning. I bedömningen vägs vårdtagarens förmåga att följa fastställda hygienrutiner in. För bedömning av riskfaktorer kan vårdhygienisk expertis kontaktas för råd. En plan bör finnas för vad som ska ske med katten vid eventuell sjukdom eller smitta hos vårdtagare eller katt. Sveriges kommuner och landsting har en handbok för risk- och händelseanalys som kan vara vägledande.

Rengörings- och desinfektionsrutiner

Personal som kommer i kontakt med katt och kattlåda ska följa basala hygienrutiner det vill säga tvätta och desinfektera händerna efter byte av kattsand och rengöring av kattlåda. Personal ska använda plastförkläde och handskar i samband med byte av kattsand och rengöring av kattlåda, använda plastförkläde i samband med nära kontakt med katten. Händerna ska desinfekteras före och efter kontakt med katten.

Byte av all sand samt rengöring och desinfektion av kattlåda och spade bör göras regelbundet.

Spill av avföring och urin från katten torkas upp omedelbart och ytan rengörs noggrant med rengöringsmedel och vatten och desinfekteras därefter med desinfektionsmedel. Kattlådan bör vara utformad med tak för att minska risken för spill.

Mat- och vattenskålar diskas regelbundet i vårdtagarens egen diskmaskin alternativt handdiskas med diskborste avsedd endast för detta. Fler lokala riktlinjer kan behöva utarbetas.

Hälsokontroll och kattens hälsa

Katten bör årligen genomgå hälsokontroller av veterinär. Kattägaren eller annan utsedd person är ansvarig för att katten undersöks av veterinär vid sjukdom. Katten bör vara fri från infektioner och regelbundet kontrolleras för förekomst av parasiter efter rekommendation av veterinär.

Katt som har en symptomgivande infektion med multiresistenta bakterier ska inte komma i direkt kontakt med andra vårdtagare. Jordbruksverkets föreskrift ska följas (SJVFS 2013:14, saknummer K112). Veterinärens förhållningsregler gäller. Kattägaren ansvarar för att informera dem som kommer i kontakt med katten om den misstänks vara bärare av eller har en symptomgivande infektion med MRSA.

Närvaro av katt i olika lokaler

Katten bör endast vistas i vårdtagarens rum eller lägenhet samt utomhus om utgång finns i direkt anslutning. Om katten smiter ut i gemensamhetsutrymme eller in till annan vårdtagare bör den snarast återföras. Katt ska inte vistas i gemensamt kök, matsal, förråd, tvättstugor, läkemedelsrum, toalett, expedition eller desinfektionsrum (sköljrum).

Vårdtagare med egen katt i ordinärt boende

För vårdtagare i ordinärt boende med beviljade insatser enligt HSL och SOL bör följande råd beaktas.

Ansvar

En tydlig ansvarsfördelning i omhändertagandet av katten behöver utarbetas. Kattägaren är i första hand ansvarig för kattens skötsel och hälsa samt bör följa de lokalt uppsatta hygienrutinerna. Det kan förekomma att vårdpersonal får ansvaret för kattens skötsel enligt biståndsbeslut. Ansvarig chef ansvarar då för att utföra en riskanalys, att goda hygienrutiner tas fram och att informera alla berörda om dessa rutiner.

Vårdhygienisk riskanalys

I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete anges att för varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och riskhantering. Detta gäller även för vårdtagare med egen katt i ordinärt boende då vårdtagaren har beviljats biståndsbeslut eller har insatser enligt HSL. Riskanalysen dokumenteras. Ansvarig chef ansvarar för att riskanalysen utförs och att en skriftlig lokal rutin tas fram på enheten. I analysen kopplas risker till vårdpersonalen, vårdtagaren och katten.

Katten ska exempelvis inte komma i kontakt med öppna sår, sårvårdsmaterial och personalens skyddsutrustning. Om en vårdtagare är beviljad insatsen att få hjälp med katten, bör en plan finnas för vad som ska ske med katten vid eventuell sjukdom eller smitta hos vårdtagare eller katt. Sveriges kommuner och landsting har en handbok för risk- och händelseanalys som kan vara vägledande.

Personal

Personal som kommer i kontakt med katt och kattlåda ska följa basala hygienrutiner det vill säga tvätta och desinfektera händerna efter byte av kattsand och rengöring av kattlåda. Personal ska använda plastförkläde och handskar i samband med byte av kattsand och rengöring av kattlåda, använda plastförkläde i samband med nära kontakt med katten. Händerna ska desinfekteras före och efter kontakt med katten.

Rengörings- och desinfektionsrutiner

Lokala rutiner för städning, rengöring och desinfektion kan behöva utarbetas.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.