Meny

Infektioner och smitta

Rutiner vid infektioner och smitta.

Instruktion

Vid misstanke om eller verifierat utbrott av t ex influensa eller annan infektion krävs att åtgärder vidtages så att kvaliteten och säkerheten i vården kan behållas.

Vid misstanke om influensa eller annan infektion skall omvårdnadsansvarig sjuksköterska efter samråd med enhets- och verksamhetschef för hälso- och sjukvården komma överens om vilka åtgärder som skall vidtas i aktuell situation. Samråd med kostchef kan bli aktuell. MAS finns att tillgå som sakkunnig.

Basala hygienrutiner gäller!

Riskafaktorer (13/1-23)

Smittspridning i vård och omsorg sker oftast via händer, kläder, material och utrustning. Det finns en ökad risk för smittspridning om patienter har riskfaktorer och delar utrymmen med andra patienter. Patienter med riskfaktorer kan dessutom vara mer mottagliga för smitta.

Nu finns det ett nytt dokumentet "Riskfaktorer för smittspridning" framtaget av Vårdhygien Skåne som avser riskfaktorer hos patienter och åtgärder för att förebygga smittspridning inom kommunal vård och omsorg. Dokumentet är ett stöd för bedömning av riskfaktor för smittspridning,  åtgärder för patient med riskfaktorer och rutiner för personal och ska användas av både enhetens chef och sjuksköterska för gemensam arbete i smittförebyggande syfte.  

Vid korttidsvistelse är det extra viktigt att göra en bedömning av riskfaktorer inför ställningstagande till patientens behov av eget rum och hygienutrymme. Viktigt att regelbunden bedömning av riskfaktorer sker, då dessa kan ändras under tid.

Riskfaktorer hos patienter och åtgärder för att förebygga smittspridning inom kommunal vård och omsorg (skane.se)

Kostrutiner

Var och en har sin mat - inga buffébord.

Intag av måltider inne i lägenheten.

Undvika att samma person sköter livsmedelshantering och personlig omvårdnad.

Rörlighet

Minskad rörlighet av personal mellan boende.

Minskad möjlighet till besök. Informera besökare.

Undvika att de boende åker iväg på olika aktiviteter.

Dokumentation

Följ utvecklingen genom att komplettera dokumentationen genom att föra statistik både gällande de boende och för personalens insjuknande på Noteringslista– smittspridning. Denna fylls i både vad det gäller patienter och personal. Fyll i antal och under vilka dagar som pat/personal insjuknat för att kunna se utvecklingen av smittspridning.

Information

Information om vidtagna åtgärder lämnas till MAS, per telefon eller e-post.

MAS håller förvaltningschefen informerad vid omfattande smittspridning.

Vårdhandboken om smittskydd mm

Vårdhandboken – nationell handbok för hälso –och sjukvård vars syfte är att ge övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården så att kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet kan behållas och utvecklas. I denna finns bland annat avsnitt om barriärvård, blodburen smitta, infektioner i mag-tarm-kanalen, multiresistenta bakterier, personalhygien och smittspridning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.