Meny

Samtycke

För att få lov att använda skyddsåtgärder till en enskild person krävs att han/hon lämnat sitt samtycke till den föreslagna åtgärden

Samtycke

Enligt Socialstyrelsen är samtycket avgörande om man får lov att utföra åtgärden eller inte. Samtycket kan visas på olika sätt och dessa sätt får vara vägledande för ställningstagandet om det föreligger ett samtycke eller inte.

En god man/förvaltare eller anhörig kan inte samtycka till vård och omsorg mot den enskildes vilja och inte heller samtycka till skydds- och begränsningsåtgärder.

Anhöriga kan inte heller beordra personal eller ställa krav på att personal ska utföra vård eller omsorg mot en persons vilja eller att använda olika tvångs- och begränsningsåtgärder.

Ett samtycke innebär ett accepterande eller godtagande av föreslagna villkor från den enskilde. Kravet på formen av samtycke är högre om åtgärden är av särskilt ingripande natur till exempel användande av bälte.

För att ett samtycke ska vara giltigt krävs att:

• den som samtycker är kapabel att förstå innebörden av samtycket

• vederbörande har insikt om relevanta omständigheter

• det har lämnats frivilligt

• är allvarligt menat

Ett samtycke kan ges på olika sätt:

  • Uttryckligt: skriftligt, muntligt eller genom jakande nick
  • Konkludent: den enskilde agerar så att han/hon visar att samtycke ges, exempelvis genom att underlätta åtgärdens genomförande
  • Presumerat: den som ska vidta åtgärden förutsätter att det är förenligt med den enskildes vilja
  • Inre samtycke: den enskilde har informerats och inte gett uttryck för motvilja. Den enskilde är fullt medveten om vad som planeras.

Dokumentation 

Dokumentation av samtycke ska göras i patientjournalen och /eller i SoL/LSS journalen. Hur detta ska dokumenteras framgår under rubrikerna för ändamålet (Dokumentation SoL/LSS respektive HSL).

Återkalla samtycke

Ett samtycke kan när som helst återkallas av den person som gett det.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.