Dokumentation skyddsåtgärd SoL/LSS

I SoL/LSS journalen ska skyddsåtgärder kopplade till dessa lagrum dokumenteras av enhetschefen.

Dokumentation i det förebyggande arbetet

Målet i detta läge ska vara att hitta lämpligt stöd för att förbygga skyddsåtgärd.

Livsområde: Allmänna uppgifter och krav.

Observerade händelser och teamarbetet kring en kund ska dokumenteras.

När teamet har samlats och kommit överens om att pröva hur en insats kan genomföras tillsammans med kunden för att förebygga skyddsåtgärder dokumenteras detta.

Exempel:

Händelse/ iakttagelse: beskriv vad som har observerats/iakttagits eller hörts.

Åtgärd: erbjuda promenad/förstärkt mellanmål varje tisdag och torsdag

Åtgärd: erbjuder taktil massage på eftermiddagen vid kl. 15.00

Resultat från uppföljning: beskriv resultatet utifrån åtgärden. Hur har uppföljning genomförts och av vem. Kundens ställningstagande till fortsatt åtgärd ska framgå.

 

Dokumentation vid beslut om skyddsåtgärd

I SoL/LSS journalen ska skyddsåtgärder kopplade till dessa lagrum dokumenteras av enhetschefen.

Livsområde: Allmänna uppgifter och krav.

Om teamet vid uppföljningsmötet kommer fram till att resultatet av det förebyggande arbetet har utmynnat i att en skyddsåtgärd behöver vidtas, behöver detta dokumenteras. Beslutet ska följas upp och dokumenteras fortlöpande.

Exempel:

Varför finns det ett behov av skyddsåtgärd: beskriv vad ni har observerat/iakttagit eller hört.

Samtycke: Vilken form av samtycke har getts.

Skyddsåtgärd: beskriv vilken form av skyddsåtgärd som är aktuell

Hur kan Xs sociala situation påverkas av skyddsåtgärden: Beskriv fördelar respektive eventuella nackdelar/hinder.

Uppföljning av beslutad skyddsåtgärd: När ska uppföljning ske? Beskriv sedan resultatet utifrån åtgärden. Hur har uppföljning genomförts och av vem. Kundens ställningstagande till fortsatt åtgärd ska framgå.

 

Genomförandeplan

Justera genomförandeplanen efter det som bestämts tillsammans med kunden både i samband med förebyggande åtgärder och beslutade skyddsåtgärder.

Beskriv arbetssätt kring hur en specifik insats/aktivitet ska genomföras med eller för kunden.

Finns det ett fastställt arbetssätt som ska vara gällande i alla situationer under hela dygnet eller är det en specifik insats som ska utföras tillsammans med eller för kunden i särskilda situationer. Anpassa livsområde efter vilken aktivitet som avses.

Dokumentation utifrån det dagliga arbetet med och för kunden förs under livsområdet ”Allmänna uppgifter och krav” och eventuellt annan sidodokumentation såsom observationslistor, beteendescheman eller liknande.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.