Meny

Koordineringsansvar

Gemensam tolkning av innebörden i begrepp koordineringsansvar, Kristianstads kommun i samverkan med primärvården nordost. Tolkningen är samverkat med samtliga offentliga och privata vårdcentraler. Beslut är fattat i januari 2020 under lokalt samverkansforum.

Gemensam tolkning av innebörden i begrepp koordineringsansvar

Kristianstads kommun i samverkan med primärvården nordost.

Tolkningen är samverkat med samtliga offentliga och privata vårdcentraler. Beslutet är taget i januari 2020 under lokalt samverkansforum.

Tolkning gäller begrepp koordineringsansvar som beskrivs i

Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Framöver kommer tolkningen att utgöra en vägledning får kommunens och primärvårdens medarbetare vid samverkan kring patienter som erhåller vård från flera olika vårdgivare.

Beskrivning av koordineringsansvar i Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

- (...) Vårdcentral ansvarar för att aktivt medverka i samordning, samarbete och informationsöverföring med, och mellan, specialistvård (sluten och öppen vård) och kommunal hälso- och sjukvård. Detta ansvar benämns koordineringsansvar och innebär koordination av resurser och arbetsinsatser i syfte att erhålla högre kvalitet och större effektivitet (...).

- (...) Vårdcentralen ska vara samordnare av listade patienters samlade vårdbehov och de vårdinsatser som patienten behöver på olika vårdnivåer och av olika huvudmän. För listade patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ska vårdgivaren vara den naturliga kontaktnivån och läkare på vårdcentralen ska kontinuerligt medverka i den behandling som utförs i den kommunala hälso- och sjukvården (...).

Överenskommen tolkning

Enligt tolkning i detta dokument innebär beskrivning av koordineringsansvar enligt ovan att primärvården ska hålla sig informerade om patientens samlade vårdbehov i syfte att kunna samverka kring och medverka i den behandling som utförs av kommunens sjuksköterska och vara den naturliga kontaktnivån. Exakta kontaktvägar mellan kommunens hälso- och sjukvård, primärvården och specialist-/slutenvården bestäms på individnivå utifrån patientsäkerhetsaspekten vilket dokumenteras i SIP. Resurs- och eller kompetensbrist varken hos kommunen eller hos Regionen får aldrig vara styrande för bestämmande av kontaktvägar. Primärvårdens ansvar för information och medverkan i behandling är viktig ur patientsäkerhetsperspektiv då kommunen ansvarar dygnet runt för hälso- och sjukvård med läkarstöd i primärvården.

- (...) Övriga vårdgivare/huvudmän ska informera den vårdcentral där patienten är listad om avslutade, pågående och planerade åtgärder. Finns behov av fortsatta vårdinsatser efter en slutenvårdsvistelse eller vårdinsats i den öppna specialiserade vården, inklusive behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, ska dessa i direkt anslutning till genomförd behandling, meddelas vårdcentralen där patienten är listad.

- Koordineringsansvaret innebär vanligen att vårdgivaren övertar medicinskt ansvar för den förtecknades fortsatta vårdinsatser. Om någon/några vårdinsatser kräver den specialiserade vårdens medicinska och/eller tekniska resurser ska medicinskt ansvar för den/dessa vårdinsatser inte övertas. Vårdgivarens koordineringsansvar inkluderar dock samtliga vårdinsatser, även de vårdinsatser där medicinskt ansvar åvilar annan vårdgivare.

Överenskommen tolkning

Enligt tolkning i detta dokument innebär beskrivning ovan att det finns en skyldighet för både specialist-/ och slutenvården att informerar vårdcentralen om genomförd behandling. För innebörden i koordineringsansvar läs under överenskommen tolkning ovan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.