Meny

Mun- och tandvård

Rutin för mun- och tandvård.

Region Skånes ansvar

Uppsökande Munhälsobedömning och Nödvändig Tandvård

Region Skåne ansvarar för att personer med ett bestående och stort omsorgsbehov erbjuds uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård. I uppsökande munhälsobedömning ingår en årlig kostnadsfri munhälsobedömning samt munvårdsutbildning till kommunens vård- och omsorgspersonal. Nödvändig tandvård innebär att tandläkare eller tandhygienist utför den tandvård som behövs för att man ska kunna tugga och tala på ett bra sätt och att man får hjälp med tandvård som förebygger sjukdomar i munnen. Vilken tandvård som kan bli aktuell avgörs i varje enskilt fall beroende på allmäntillstånd, tandhälsa och möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. Den person som är berättigad till nödvändig tandvård har rätt att välja tandvårdsföretag.

Kostnad

Nödvändig tandvård ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Patienten betalar enligt Region Skånes öppenvårdstaxa.

Kommunens ansvar

Samordnarens/kontaktpersonens ansvar

 • att vara kommunens informationsbärare till övrig personal
 • att ta ett samordningsansvar så att överenskommelsen verkställs och följs i kommunen
 • att utbyte av information ska kunna ske

Biståndshandläggarens ansvar

 • att vid samordnad vårdplanering och vid biståndsbedömningar avseende personlig omsorg alltid ta upp behov av stöd/hjälp med munvård.
 • att informera om uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård till de kunder som är berättigade till tandvårdsstödet.
 • att utfärda tandvårdsintyg och uppdatera/ändra uppgifterna i tandvårdsfönstret vid förändringar t.ex. vid inflyttning till vård-och omsorgsboende eller gruppboende och vid avslut.

Verksamhetschefens ansvar

 • att via kommunens samordnare/kontaktperson och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) samverka med Region Skåne så att äldre och funktionsnedsatta som är berättigade kan erbjudas uppsökande munhälsobedömning samt vid behov nödvändig tandvård.
 • att se till att överenskommelsen verkställs och följs av ansvariga yrkeskategorier.

Enhetschefens ansvar

 • att tillsammans med upphandlad vårdgivare planera för att de som tackat ja erbjuds munhälsobedömning inom tre månader.
 • att i samverkan med upphandlad vårdgivare planera för personalens munvårdsutbildning, minst en gång vartannat år.
 • att det finns personal närvarande vid munhälsobedömning hos kunden.
 • att via bevakning meddela ansvariga biståndshandläggare för tandvårdsintyg då kunden byter från ett boende till ett annat eller byter utförare i hemtjänsten.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterskas (OAS) ansvar

 • OAS ska utifrån bedömningsinstrument ROAG dokumentera munhälsostatus, med början när personen flyttar in på vård och omsorgsboende eller gruppbostad. Detta gäller även vid omfattande hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende eller servicebostad och annan särskilt anpassad bostad inom LSS. Bedömningen rubriceras som ett munvårdsstatus och ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
 • ansvarar för förberedelser så som hälsodeklaration inför nödvändig tandvård.

Omvårdnadspersonalens ansvar

 • att personer som behöver hjälp får stöd i den dagliga munvården kontaktar sjuksköterska om de upptäcker brister i munhälsa.
 • delta i planerade munhälsoutbildningar att vid behov stödja kunden i samband med uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård.
 • ta emot instruktion om fortsatt munvård – se aktuellt munvårdskort som överlämnas från tandvårdsutföraren.
 • skriva avvikelser vid brister i den dagliga munvården

Avvikelserapporter

Tandvårdsutföraren

I de fall tandvårdsutföraren inte sköter sitt uppdrag på ett korrekt sätt gentemot patient eller kommunens verksamhet ska en avvikelserapport hälso- och sjukvård över vårdgivargränserna skrivas och översändas till MAS.

MAS rapporterar vidare till Region Skåne och tandvårdsutföraren.

Regelverk

SFS 1985:125 Svensk författningssamling, Tandvårdslagen
SFS 1998:1338
Svensk författningssamling, Tandvårdsförordningen
Socialstyrelsens meddelandeblad 2004, "Vägledning för landstingets särskilda tandvårdsstöd enligt
tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner, primärvård
och tandvård"

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.