Personlyft

Rutin för förskrivning och användning av personlyft.

Inledning

En lyft är ett förflyttningshjälpmedel som endast får användas till korta förflyttningar/överförflyttningar. En lyft får inte användas som ett transportmedel. Lyft och lyftsele ska förskrivas individuellt.

I Omsorgsförvaltningen är det legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och legitimerad arbetsterapeut som har behörighet att förskriva lyftar.

Definition

Denna rutin handlar om uppresningslyft/stålyft, mobil hänglyft samt taklyft.

Förskrivarens ansvar

Bedömning

Sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut bedömer:

 • patientens aktivitetsförmåga, funktionsförmåga och kognitiva förmåga 
 • aktuell miljö
 • personalresurser 
 • omvårdnadspersonalens och/eller närståendes nuvarande sätt att förflytta patienten och eventuella risker, både för patient, omvårdnadspersonal och närstående med detta förflyttningssätt

Innan förskrivning av lyft ska alternativa lösningar diskuteras med patient, närstående, omvårdnadspersonal och enhetschef.

Förskrivning, utprovning och uppföljning

Val av produkt

Förskrivaren bedömer vilken lyft och lyftsele som är lämplig i det aktuella ärendet. En riskanalys utifrån patientsäkerheten ska ligga till grund för beslutet. Riskanalysen ska dokumenteras i patientjournalen.

Vissa lyftselar får inte användas ihop med alla modeller och fabrikat av lyftar på grund av säkerhetsrisker. Förskrivaren hänvisas till kombinationsguiden som finns på HMC Sveriges hemsida, under förskrivarhjälpen. Länk finns nedan, inloggning krävs. Observera att denna rekommendationstabell inte gäller för uppresningslyftar.

Taklyft

Leg personal är ansvarig för att bedöma behov av taklyft samt delta i projektering av taklyft. Det gäller oavsett om taklyft förskrivs individuellt alternativt betraktas som arbetstekniskt hjälpmedel/ grundutrustning.

Efter bedömning är gjord tar leg personal kontakt med hjälpmedelssamordnare för att initiera konsultation (hjälpmedelssamordnares ansvar). Konsultation sker på aktuell plats med konsulent från HÖS, representant från företaget samt leg personal.

I de fall förskrivaren bedömer att en taklyft ska förskrivas, ska han/hon förvissa sig om att patienten är införstådd med att den åverkan som kan uppstå i samband med upp- och nedmontering inte bekostas av Omsorgsförvaltningen utan verksamheten följer riktlinjerna i Kommunförbundets Skånes "Hjälpmedelsguiden Skåne". 

Antal personer vid förflyttning med lyft

Genom en riskanalys av patientsäkerheten avgör förskrivaren i varje enskilt ärende och i vilka situationer som det krävs en, två eller flera personer för att utföra förflyttningen. Riskanalysen dokumenteras i patientjournalen. På lyftutprovningsprotokollet antecknas hur många personer som krävs för att genomföra förflyttningen. Förskrivaren utgår i bedömningen ifrån att vid de flesta förflyttningar med lyft krävs en person som hanterar lyften och en person som har hand om patienten och lyftselen.

Utbildning/information

Förskrivaren är ansvarig för att se till att patient, närstående samt omvårdnadspersonal har tillräckliga kunskaper i att hantera förskriven produkt. Den enskilde har ansvar att ta kontakt med förskrivaren om ytterligare utbildning krävs. Förskrivaren ska se till att bruksanvisning och lyftutprovningsprotokoll finns tillgängliga.

Lyftutprovningsprotokoll

Ett lyftutprovningsprotokoll ska fyllas i av förskrivaren och en kopia ska fästas på lyften eller på annat lämpligt ställe. Originalet förvaras i pappersjournalen. I de fall lyften används av flera patienter ska lyftutprovningsprotokollet (kopian) finnas väl synligt på patientens rum. Lyftutprovningsprotokoll, se ruta Dokument.

Uppföljning

Utprovningen ska följas upp inom en vecka. Därefter ska utprovningen följas upp minst var sjätte månad gällande hänglyftar och taklyftar medan utprovningen av uppresningslyftar/stålyftar ska följas upp minst var tredje månad. Uppföljning ska göras i alla situationer där förskrivaren gjort en utprovning exempelvis i bostaden, på dagliga verksamheten, på växelvårdsplatsen etc. Lyft och lyftsele som används av patienten i en fritidsverksamhet och som inte är utprovad av förskrivaren är ett egenansvar.  

Enhetschefens ansvar

Enhetschefen för omvårdnadspersonalen ansvarar för att

 • omvårdnadspersonalen har tillräckliga kunskaper i att hantera lyftar i sitt dagliga arbete
 • att förskrivaren meddelas när omvårdnadspersonal är i behov av utbildning
 • att omvårdnadspersonalen följer gällande rutiner

Omvårdnadspersonalens ansvar

Omvårdnadspersonalen ansvarar för att

 • alltid följa förskrivarens instruktioner (skriftliga och muntliga) om handhavande, kontroll och skötsel 
 • kontakta förskrivaren vid misstanke om brister i funktion eller säkerhet
 • kontakta förskrivaren då patientens vikt, funktionsförmåga eller behov har förändrats så att det påverkar användningen av lyft och lyftsele

Handhavande, kontroll och skötsel av lyft och lyftsele

Handhavande

 • utprovningsprotokollet ska alltid följas
 •  lyftens och selens funktion ska kontrolleras inför varje användning, använd dem inte vid misstanke om brister i funktionen utan informera  förskrivaren
 • har patientens behov förändrats exempelvis vikt eller funktionsförmåga, ska förskrivaren kontaktas

Kontroll och skötsel

Lyftsele

Kontrollera att:

 • sömmarna är hela
 • öglorna är hela
 • tyget är intakt
 • lyftselen tvättas efter tillverkarens anvisningar
 • lyftselen kastas om den är äldre än vad tillverkaren rekommenderar

Personlyft

Se till att:

 • hjulen är rena från hår och smuts
 • lyften laddas enligt specifika rutiner

Laga aldrig hjälpmedlet själv. Om något händer efter din reparation är det den som gjort reparationen som är ansvarig för en eventuell skada.

Är du osäker på vem du ska kontakta fråga din enhetschef.  

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.