Meny

Läkemedelsgranskningar

Rutinen beskriver genomförande av externa granskningar av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
Gäller hantering av patienternas egna läkemedel  

 

Krav på kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

 Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning. Den externa kvalitetsgranskningen bör utföras minst en gång per år (HSLF-FS 2017:37).


Genomförande av kvalitetsgranskning

VOBO/KOBO. Kvalitetsgranskningen inleds med ett möte där sjuksköterskan eller sjuksköterskorna ska vara med och även enhetschefen för boendet och en undersköterska. Bra om det finns en eller två blåa pärmar, d.v.s. pärmar med läkemedelsordinationer och signeringslistor. Efter mötet som tar ca en timme granskas några läkemedelsskåp. Ingen förberedelse ska göras för detta. Kvalitetsgranskningen avslutas med ett kortare avslutande/sammanfattande möte. Totalt ca två timmar.

Hemsjukvården/Personliga Assistansärenden. Ett möte med sjuksköterskor, enhetschef för hemtjänstområdet och en undersköterska. Ta med 4-6 till blåa pärmar, d.v.s. pärmar med läkemedelsordinationer och signeringslistor. patienter som har mycket läkemedel, både i dospåsar och stående originalförpackningar. Finns det både dospatienter och patienter med medicinlista som inte är från Pascal så är det bra med exempel från både och.

Stödboende enligt LSS och daglig verksamhet. Genomförande är det samma som på VOBO, men eftersom de boende inte alltid är hemma under dagtid så måste det finnas tillstånd från dem för att få gå in i deras bostad och titta i deras läkemedelsskåp.

 

MAS deltar vid utvalda granskningar. Det är viktigt att HSL EC deltar vid minst en granskning/ansvarsområde (med ansvarsområden menas VOBO, HSV, Personliga assistansärenden och Stödboende enligt LSS).

 

Åtgärdsplan

Kvalitetsgranskningen genererar en åtgärdsplan som skrivs ned av apotekare som genomför granskningen. I åtgärdsplanen finns det förslag till förbättringsåtgärden inklusive ansvariga för åtgärd. Åtgärdsplanen skickas till MAS som vidarebefordrar den till ansvarig sjuksköterska. I de fallen då åtgärdsförslag föreslår en annan hantering av läkemedel än den som beskrivs i Rutin läkemedelshantering genomförs inte förbättringsåtgärden utan ansvar för denna tilldelas MAS:en. Beslut om ändringar i Rutin läkemedelshantering fattas av MAS. Vissa förslag på åtgärder är av en enklare karaktär och på så pass detaljerad nivå att de inte behöver beskrivas i rutinen. Dessa åtgärder vidtas av sjuksköterska direkt efter granskningen. Andra åtgärder är av mer komplex karaktär som t.ex. behov av införande av ny signeringslista och behöver samverkas, beslutas om och/eller beskrivas i rutinen. Dessa åtgärder vidtas av sjuksköterska först när det finns beslut om att åtgärden ska följas (t.ex. när en ny signeringslista har tagits fram och implementerats).

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.