Meny

Läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering

Innehållsförteckning 
Inledning Antibiotika
Egenvård Cytostatika
Övertagande av läkemedelsansvar Narkotiska läkemedel
Definitioner Depotplåster
Ordination Förvaring
Ordinationshandling Kassation
Iordningställande Överkänslighet
Administration Biverkningar
Utbytespreparat-Generika Naturläkemedel
Injektioner Läkemedelsförråd
Infusioner  

Inledning

Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar.

Lokala rutiner för läkemedelshantering

De lokala rutinerna för läkemedelshantering utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt från de rekommendationer som den årliga externa granskningen ger. Sjuksköterska ansvarar för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård.

 • Rutinerna ska vara kända av all berörd personal
 • Enheterna ska själva upprätta rutiner gällande läkemedelsleveranser, nyckelhantering, rekvisition.
 • Beställning av dosförpackade och originalförpackade läkemedel sker av sjuksköterska via Pascal.

 

Egenvård

Egenvård gällande läkemedelshantering kan endast bli aktuellt då patienten själv kan ta
ansvar för sin medicinering. Beslut om att läkemedelsbehandling kan hanteras
som egenvård ska tas av den som är ansvarig för ordinationen, exempelvis läkare
eller sjuksköterska (om denne är ordinatör). En skriftlig egenvårdsbedömning ska göras av ordinatören. Om den enskilde behöver handräckning med egenvård av omvårdnadspersonal ska det finnas ett biståndsbeslut för detta. I de fall där misstanke om att personens kognitiva förmåga sviktar ska personal informera ansvarig ordinatör alternativt sjuksköterska.

 

Övertagande av läkemedelsansvar

När den ordinerande läkaren bedömer att patienten inte längre klarar läkemedelshanteringen själv, kan ansvaret överlåtas till ansvarig sjuksköterska. Bedömningen ska göras i samråd med patienten. Beslut, datum, namn på ordinatören samt ansvarsfördelningen ska dokumenteras i patientjournalen. Information till ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården görs genom t.ex. remiss, via Mina planer eller blanketten nedan "Övertagande av ansvar för läkemedelshantering". Det ska tydligt framgå av dokumentationen, under ordination läkemedelsbehandling, vad ansvaret omfattar, hela eller delar av läkemedelsbehandlingen. 

I de fall sjuksköterskan har tagit över hela eller delar av ansvaret för läkemedelshanteringen ska läkemedel, om inga hinder finns, Dosdispenseras. Vårdplan upprättas för patientens läkemedelshantering och förvaras i den "Blå mappen".

Sjuksköterskan kan efter bedömning delegera delmoment av patientens läkemedelshantering enligt gällande rutiner. Delegering ska vara skriftlig, personlig, tidsbegränsad och klart definierad. (Se separat rutin för delegering). Iordningsställande av flytande narkotika får ej delegeras!

Studerande får iordningställa och administrera patientdos under tillsyn av legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskor under specialistutbildning har ansvar inom ramen för sin legitimation.

Definitioner

 • administrering av läkemedel - tillförsel av läkemedel till kroppen
 • dos - mängd av ett visst läkemedel eller en viss substans, med en given styrka, som ska administreras
 • dosering - uppgift om dos och periodicitet
 • generellt direktiv om läkemedelsbehandling - beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt angivna tillstånd
 • hemsjukvård - hälso- och sjukvård när den ges i en patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden
 • iordningställande av läkemedel - färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering
 • läkemedelslista - lista med uppgifter om läkemedelsordinationer som avser en viss patient
 • ordination - beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
 • ordinationsorsak - indikation som den som ordinerar anger som skäl till en viss ordination
 • överlämnande av läkemedel - det att ett läkemedel som ska tillföras till en patient, lämnas över till patienten själv eller till en tredje person som administrerar läkemedlet.

Ordination

Läkare, tandläkare, tandhygienister och sjuksköterska med förskrivningsrätt har behörighet att ordinera läkemedel. Rekommenderade läkemedel som sjuksköterska med förskrivningsrätt får ordinera finns i (SOSFS 2001:16).

Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med utgångspunkt i patientens behov.

Planering av uppföljning av ordinerad läkemedelsbehandling ska beslutas med tidpunkt.

Krav på ordination

Ordinationen kan vara stående eller tillfällig. En läkemedelsordination ska vara skriftlig med patientens namn och födelsedata samt uppgifter om:

 • läkemedlets namn
 • läkemedelsform
 • läkemedlets styrka
 • dosering
 • maxdos
 • administreringssätt
 • indikation och kontraindikation
 • antal tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.

Internationella enheter ska vid läkemedelsordination förkortas med E.
Dokumenterade läkemedelsordinationer ska hållas samlade i patientjournalen

Muntlig ordination

Ett läkemedel får ordineras muntligen endast när en patient behöver omedelbar behandling.

Ordinationer per telefon ska tas emot, dokumenteras och signeras i ordinationshandlingen av en sjuksköterska. Namnet på den som har ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen ska anges tillsammans med hela ordinationen och sjuksköterskans signum. Vid ordinationer per telefon ska sjuksköterskan motläsa ordinationen för att få den bekräftad. Läkaren ska snarast bekräfta ordinationen skriftligen.

Om anhörig/närstående ordinerar

Om anhörig eller närstående med förskrivningsrätt, vill ändra i patientens läkemedelsordination, ska detta följa samma rutiner som vid övriga ordinationer. Förskrivaren ska skriftligt ange ordinationen i patientens ordinationshandling, underrätta patientansvarig läkare om åtgärden samt i förekommande fall utfärda recept.

Vid korttidsvistelse/växelvård

För att läkemedelshanteringen ska skötas som egenvård på korttiden/växelvård krävs en ny egenvårdsbedömning av förskrivande legitimerad personal under vistelsen på korttiden/växelvården. Först då kan omvårdnadspersonalen lämna över läkemedlen utan delegering. Så länge detta inte är gjort är det vi som har hela ansvaret och kan alltså inte ta över en delad dosett/dospåsar som en patient eller anhöriga har med sig. Patientens egna läkemedel ska delas upp av sjuksköterskan i ny dosett efter ordinationsunderlaget.

Ordinationshandling

Den läkare som ansvarar för vården av en patient ska svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ett ordinationsunderlag/läkemedelslista eller på en annan ordinationshandling. Sjuksköterskan kan gärna förtydliga på ordinationsunderlaget om läkemedlet finns i dosett eller ska tas ur förpackning.

Olika typer av ordinationshandlingar

 • Ordinationshandling i Pascal för patienter som har dosdispenserade läkemedel
 • Läkemedelslista för de patienter som har sina läkemedel delade i dosetter 
 • Ordinationshandling för Waran
 • Ordinationen för ögondroppar ska finnas med på patientens samlade läkemedelslista eller finnas på en separat ordinationshandling signerat av en läkare. 

Ordinationshandling Pascal

Tryck gärna ut ordinationshandlingen ensidigt. Finns det flera sidor häfta ihop dem i mitten för att underlätta läsbarheten.

Vid medicinändring ska ny ordinationshandling hämtas i Pascal. Sjuksköterskan kontrollerar att den stämmer överens med aktuell medicinering genom att sätta sin signatur och datum för kontrollen på ordinationsunderlaget. Det sätts sedan in i den blå mappen.   

Om dosreceptet trycks ut från Pascal, för att användas som sjuksköterskans arbetsexemplar på expeditionen, ska dosreceptet förstöras/kastas, när ny leverans med nytt dosrecept kommer.

Ordinationshandling Insulin (1/9-2020)

Hantering av insulinordinationer - regional rutin från 1 september 2020

Insulinordinationer sker idag på en mängd olika sätt och inte alltid patientsäkert. Utifrån behov av att strama upp riktlinjerna har nu Regionen upprättat rutiner kring ordination på Insulin. Rutinen beskriver att  för patienter med kommunal hemsjukvård i Skåne sker ordination av insulin i Pascal, med vissa undantag såsom; diabetessköterska som står för huvudparten av ordinationerna, patienter med behov av täta insulinjusteringar eller patienter som inte önskar få sina läkemedel via dosrecept. I dessa fall sker ordination i journalsystem via separat ordinationshandling som finns tillgänglig i Melior/PMO som brevmall/dokumentmall. Se under Länk  nedan.

 Insulinordinationer Melior Pascal PMO

Ordinationshandling Waran och NOAK (Nya Orala Antikoagulantia)

Waran 
Pk-prov tages, svaret kommer från AK-mottagningen via brevsvar -  sjuksköterska bevakar att svar kommer. I svaret står ordinationen (antal tablett/dag) samt när nästa prov ska utföras. Ordinationen sätts in under flik 6 i Blå Mappen. Datum för nästa provtagning och dosettdelning dokumenteras enligt rutin. Vid muntlig ordination från AK-mottagningen ska rutinen för telefonordination följas. Ordinationen kan läsa i NPÖ. Sjuksköterskan dokumenterar att patienten står på blodförtunnande läkemedel, under observation! i omvårdnadsjournalen. Tryck ut observationen från journalsystemet och sätt in den under flik 6, före Waranordinationen. Informera omvårdnadspersonalen.

Antikoagulantiabehandlad-patient-inom-kommunal-primarvard.pdf (skane.se)

Doseringsbrev från AK-mottagning i NPÖ

Nytt från feb 2023
Muntlig dosjustering förs in i mall för tillfällig dosering, se bilaga ”Mall för tillfällig dosering av Warfarin 2,5 mg”. Mallen används till dess att nytt doseringsbrev kommer från AK-mottagningen

bilaga---mall-for-tillfallig-dosering-tills-nytt-doseringsbesked-kommer-fran-ak-mottagningen.pdf (skane.se)

NOAK 
Läkemedlen är en alternativ behandling till behandling med Waran och behöver inte ställas in med blodprover. Preparaten ordineras inte separat utan finns med på ordinationshandlingen tillsammans med ev. övriga läkemedel. Sjuksköterskan dokumenterar att patienten står på blodförtunnande läkemedel, under observation! i omvårdnadsjournalen. Tryck ut observationen från journalsystemet och sätt in den under flik 6, hänvisa till vad preparatet heter och att det finns ordinerat på ordinationsunderlaget samt informera omvårdnadspersonalen.

Syrgasbehandling
Syrgas är ett läkemedel som skrivs ut på recept. Patienter med syrgas i hemmet har alltid en kontakt inom region Skåne. Dessa syrgassjuksköterskor har alltid utarbetat en folder som är patientbunden och ska följas.


Iordningställande

Iordningställande av läkemedel är normalt en sjuksköterskeuppgift.  Den som iordningställer läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedlets form samt dosen och doseringstidpunkten mot aktuell ordinationshandling. 

Den som iordningställer ett läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade som den iordningställda dosen!

När ett läkemedel ska spädas ska särskild försiktighet iakttas. Tydliga instruktioner ska finnas.

Rutinen ska normalt vara att läkemedel ska iordningställas, överlämnas/administreras i den enskildes bostad. Om det ska göras avsteg från denna rutin ska det vara bundet till en viss patient samt godkännas av MAS och dokumenteras i vårdplanen.

Dosett

Grunden är att omvårdnadsansvarig sjuksköterska alltid ska iordningställa dosett. Dosetterna ska vara märkta med patientens namn och personnummer och från vilken datum den ska påbörjas. Hantering av läkemedel ska ske i största möjliga mån via disdospensering. I de fallen då sjuksköterska använder dosetter för iordningsställande av läkemedel ska det finnas tre dosetter. Läkemedel iordningsställs  varannan vecka i två utav dosetterna.  Den tredje dosett är en pågående dosett och den iordningsställs inte när de två tömma dosetterna iordningsställs. Dosetterna börjar gälla alltid på en måndag. Eftersom det finns tre dosetter och iordningsställande sker varannan vecka kan sjuksköterska iordningsställa de ordinerade läkemedlen närsomhelst under den vecka som hen har planerat sitt iordningsställande av läkemedel. Iordningsställande i dosett dokumenteras av sjuksköterskan i patientjournalen.

När omvårdnadsansvarig sjuksköterska bedömer att patientsäkerheten kan garanteras, är det möjligt att delegera enklare dosettdelning till de speciellt anställda undersköterskorna i hälso- och sjukvårdsenheten (högst tre läkemedel). Dosettdelning av narkotiska preparat är inte delegerbart. Inte heller justering av Warandosering i redan delad dosett.

Beslutet att HSV undersköterskan har delegering på dosettdelning ska dokumenteras i en omvårdnadsplanen av sjuksköterskan. Omvårdnadsplanen är sjuksköterskan alltid ansvarig för att upprätta. HSV undersköterskan dokumenterar dosettdelningen i patientjournalen.

Blisterkartor

Lägg ut hela blisterkaror. Blisterkarot som som läggs i läkemedelspåsar får inte klippas i. Utgångsdatum och batch-nr kommer inte med för alla tabletter/kapslar och då saknas spårbarhet och kontroll kan inte göras att läkemedlet är kurant.

Vid behovsläkemedel

Vid behovsläkemedel ska som regel läggas in i läkemedelsskåpet i hel förpackning. Är det en blisterkarta så ska den dispenseras i läkemedelspåsar. När ett vid behovsläkemedel dispenseras i läkemedelspåsar ska påsen märkas med namn, personnummer, preparatnamn, styrka, datum, sjuksköterskans signum och det batchnummer som står på förpackningen.( För spårbarhetens skull.) Är det lösa tabletter/kapslar som dispenseras så ska det stå datum då läkemedlen ska kasseras, dvs 14 dagar efter att de tas ur sin originalförpackning.

Vid behovsläkemedel i daglig verksamhet

Vid behovsläkemedel ska inte förvaras på daglig verksamhet. Sjuksköterskan ansvarar för att besluta om vilka vid behovsmediciner patienten kan ha behov av under den dagliga verksamheten. Huvudprincipen är att endast de vid behovsläkemedel som är absolut nödvändiga i ett akut skede ska skickas med patienten till daglig verksamhet. Läkemedlen skrivs av från vidbehovslista i lägenheten, när det läggs i väskan som ska följa med till daglig verksamhet. När patienten kommit hem igen efter den dagliga verksamheten kontrollerar personalen väskan för att se om vid behovsläkemedlet använts. Har läkemedlet använts, ska en ny dos läggas i väskan.

Från och med 1/2-2022 gäller en ny heltäckande rutin för hantering av läkemedel på daglig verksamhet. Text ovan (Vid behovsläkemedel i daglig verksamhet utgår fån 1/2). Den nya rutinen hittar du under Dokument nedan.  

Dosdispenserade läkemedel
Dosdispensering är läkemedel som är förpackade i dospåsar. Varje dospåse är märkt med patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, styrka och form samt klockslag när läkemedlet ska tas.

Patienter med dosdispenserade läkemedel bör alltid ha två dosetter i reserv. Detta för att minimera riskerna i samband med en eventuell krissituation då dosförpackade läkemedel inte kan levereras.

Sjuksköterskan stämmer av leveransen av dospåsarna mot medföljande packlista samt signerar att den är mottagen. Sjuksköterskan kontrollerar första dygnets doser vid medicinändring samt att originalförpackning stämmer överens med aktuell ordinationshandling.

Omvårdnadspersonal som hämtar dospåsarna skall signera med sin namnteckning på samma packlista. Sjuksköterskan sparar packlistan tills nästa leverans. I de fall Dosleverans kommer på tid som inte gör det möjligt att leverera ut till patientens bostad ska dosrullarna förvaras inlåst tills leverans ut i patientens läkemedelsskåp är möjlig.

Den personal som levererar dosrullarna till patientens läkemedelskåp signerar på signeringslistan Läkemedel, under rubriken "Levererad Dos". För levererad originalförpackning signeras på signeringslista Läkemedel under rubriken "Levererad originalförpackning".

Vid medicinändring, då något läkemedel ska tas bort ur dospåsen, ska alla läkemedel för aktuell period läggas över i dosett. Det är inte tillåtet att klippa upp i dospåsarna och vare sig plocka i eller ur läkemedel. Svensk Dos garanterar bara innehållet om dospåsarna är hela.
Om en dospåse är trasig eller verkar ha utsatts för påverkan, ska sjuksköterskan meddelas.

 

Administrering

Signeringslista läkemedel

När sjuksköterskan ansvarar för patientens läkemedelshantering ska signeringslista läkemedel upprättas av ansvarig sjuksköterska enligt aktuell ordinationshandling och signera på baksidan av signeringslista läkemedel. Signeringslistan ska upprättas i tidsangivelse med början kl.06:00 och därefter i tidsföljd. Vid mer än en dos-påse/dosett per klockslag anges fler signeringsrader under klockslaget. Namnge raderna med t ex dospåse 1, dospåse 2. Lämna mellanrum mellan tiderna. Vid ordinationsändring ska, om det inte finns plats under det klockslag som gäller, en ny signeringslista läkemedel upprättas.

En signeringslista per/månad. Signeringslista läkemedel ska vara vit och ska sitta i den "Blå mappen". Underlag för signeringslista läkemedel får inte sparas på USB-minne, där namn och födelsedata eller rumsnummer framgår. Detta regleras i dataskyddsförordningen GDPR samt i Patientjournallagen. 

Överlämnandet/administreringen ska signeras för varje typ av dispensering (dosett eller dospåse), för varje beredningsform och klockslag. Vid flera dospåsar/dosetter vid samma klockslag ska signering ske för varje dospåse/dosett. Innan överlämning ska samtliga säkerhetskontroller utföras samt stämmas av mot ordinationsunderlag/en.

De läkemedel som finns upptaget som stående dispenserade eller stående läkemedel i originalförpackning ska skrivas in på signeringslista läkemedel. Skriv alltid ut preparatnamnet på de läkemedel som personalen ska ta direkt ur originalförpackning, detta gäller även insulin, ögondroppar, inhalationer m.m. Doseringen får däremot inte skrivas ut på signeringslista läkemedel. Vid ändringar till ett utbytespreparat behöver inte preparatnamnet ändras vid varje tillfälle. Preparatnamn skrivs UTAN styrka om det inte är så att det finns ordination på två styrkor av samma preparat. Vid behovsläkemedel ska föras in på lista för Behovsmedicinering.

Teckenförklaring

Använd teckenförklaringen som finns på baksidan av signeringslista läkemedel.

Befintlig teckenförklaring 1+ signum på signeringslista läkemedel ska användas för att ange att medicineringen  har uteblivit. Kontakta sjuksköterska och dokumentera orsak.

När anhörig planeras överlämna läkemedlen till patienten eller patientens själv planeras ta sin nattmedicin som du ställt fram används teckenförklaring 2 + signum.

När personal på gruppboende signerar att de skickar med patientens läkemedel till daglig verksamhet för att patienten ska inta den där, används teckenförklaring 2+ signum.

Administrera

Att administrera ett läkemedel är att tillföra kroppen läkemedlet och det innebär att personalen ska se till att patienten har tagit sitt läkemedel innan man signerar.

Kontroller innan administrering av läkemedel

Den som har delegering på att administrera läkemedel  ansvarar för att patienten också tar alla de läkemedel som är ordinerade.

Innan administrering ska delegerad personal genomföra följande kontroller:

- kontrollera att patienten mår bra

- kontrollera att det är rätt person (namn och personnummer)

- Kontrollera på signeringslista läkemedel så att patienten inte redan fått   det läkemedlet du ska ge

- kontrollera rätt tillfälle (datum och klockslag)

- kontrollera mot ordinationsunderlag/en att du tar fram rätt läkemedel

- kontrollera mot ordinationsunderlag/en att det är rätt dos (mängd)

- kontrollera mot ordinationsunderlag/en att det är rätt antal tabletter

- Överlämna läkemedlet på rätt sätt

Ta aldrig i läkemedel med dina händer på grund av risk för allergi, eksem och bakteriespridning. Använd handskar eller sked.

Om något är oklart i samband med överlämnande av läkemedel, ordinationshandling eller signeringslista läkemedel, ska alltid sjuksköterska kontaktas innan läkemedlet överlämnas. Signering ska alltid ske efter att läkemedlet är överlämnat!

Utbytespreparat-Generika

Utbyte av läkemedel sker enligt lagen om läkemedelsförmån. Detta betyder inte att ordinationen blivit ändrad, utan att det är utbytt till ett likvärdigt preparat med samma aktiva substans.

Dokumentera på signeringslista när läkemedel blivit utbytt enligt generisk substitution. Dokumentera namn på ordinerat läkemedel, snedstrecka och skriv därefter namnet på läkemedlet som ska administreras. 

 

Injektioner 

Injektioner som administreras endast av sjuksköterska eller HSV undersköterska med giltig delegering signeras i patientjournalen.

Injektioner med förfyllda pennor eller sprutor, som är delegerade till omvårdnadspersonal signeras endast på signeringslista för läkemedel.

De gångerna då den delegerade uppgiften utförs av sjuksköterska eller HSV undersköterska på grund av till exempel sjukdom bland personal signeras uppgiften endast på signeringslista för läkemedel.

Insulin

När en patient ligger på en stabil blodsockernivå kan legitimerad sjuksköterska delegera injektion av insulin med förfylld penna till omvårdnadspersonal, som har tillräckliga kunskaper för uppgiften. Se även under flik Delegering.

Före insulingivning skall  kontroll alltid ske mot aktuell ordinationshandling för insulin. Endast det senaste giltiga ordinationsunderlaget ska finnas hos patienten, ansvaret för detta ligger på sjuksköterskan.

Vid insulinordination, där dosen eventuellt  behöver delas, tag kontakt med diabetessjuksköterska.

Förfyllda insulinpennor

Det finns i dag flera förfyllda insulinpennor som fungerar på likartat sätt och är lätta att använda. De  fungerar så att aktuell insulindos ställs in med en dosväljare och injektionen sker genom att trycka injektionsknappen helt i botten. Den förfyllda insulinpennan är personbunden och det kan förekomma att patienten behandlas med två olika insuliner.

Förfylld injektionspenna/Inkretiner

Kan delegeras till omvårdnadspersonal som har insulindelegering, delegeringen ska vara personlig och tidsbegränsad.

Ordinationen på Inkretiner finns i Pascal eller på annan aktuell ordinationshandling.

Skriv på signeringslistan "förfylld injektionspenna Victoza".  

Förfylld injektionsspruta Innohep och Klexane

Vid justering av tider för injektionen kan det göras med max 4 timmars förskjutning per dygn.

Subcutan injektion med förfylld spruta med Klexane eller Innohep vid långtidsbehandling kan delegeras till personal efter utbildning och praktisk genomgång av delegerande sjuksköterska. Viktigt att informera om att alltid kolla innehållet i sprutan mot ordinationsunderlaget-det finns olika styrkor! För mer info se även under flik Delegering.

Delegeringen ska vara patientbunden och tidsbegränsad.

Infusioner 

Att administrera intravenösa infusioner är en sjuksköterskeuppgift. Speciell försiktighet ska iakttas när sjuksköterskan ska tillsätta läkemedel till infusionen. Om fler än en infusion pågår samtidigt ska ordinationsunderlaget tydligt beskriva i vilket av infusionerna tillsatserna ska göras. Saknas detta ska läkaren göra ett förtydligande.
Infusioner ges i den enskildes lägenhet/bostad och iordningsställs även där. Detta ställer krav på möjlighet till att arbeta på ett säkert sätt och att en god hygien kan upprätthållas.

Antibiotika

Från och med 26/6- 2020 kan sjuksköterska ta emot ordination på antibiotika i form av injektion och administrera det i hemmet. För mer information om antibiotika och beredskap för anafylaxi läs under flik Läkemedelsförråd/Nya läkemedel i basförrådet med anledning av Covid 19.

OBS! 12/4-2022 Rutinen är borttagen i väntan på skånegemensamma rutiner. 

 

Vid behovs läkemedel

Det finns en speciell signeringslista för vid behovsläkemedel. Listan upprättas av sjuksköterska med en lista för varje preparat.

Tjänstgörande sjuksköterska ska alltid kontaktas innan behovsläkemedel får ges. Undantag kan göras vid akuta situationer, se nedan.

Efter att sjuksköterskan tagit ställning till om vid behovsläkemedel ska ges, ska den personal som har delegering för att ge läkemedel, följa samma anvisning som anges ovan. Dosering ska utläsas av aktuellt ordinationshandling.

Läkemedel vid behov kan dock i vissa akuta situationer behöva ges omedelbart. Exempelvis klysma vid krampanfall, nitroglycerinpreparat vid kärlkramp, ångestdämpande läkemedel vid akut ångest. I vårdplanen ska framgå vilket/vilka läkemedel personalen kan ge samt vid vilka akuta symtom dessa kan ges, utan att kontakta sjuksköterskan först. Sjuksköterskan ska i dessa fall alltid kontaktas efter överlämnandet.

Signera på signeringslista för Behovsmedicinering efter att läkemedlet är överlämnat. Skriv in hela namnet på kontaktad sjuksköterska i HSL-daganteckningarna/Procapita.
Glöm inte att utvärdera effekten av det givna läkemedlet. Vid utebliven effekt, meddela sjuksköterskan samt dokumentera detta på signeringslistan för Behovsmedicinering i rutan resultat/effekt samt i HSL-daganteckningarna/Procapita.

Sjuksköterskan ska regelbundet gå igenom hur användningen av vidbehovsläkemedlen sett ut och föreslå ansvarig ordinatör att antingen sätta ut läkemedlet eller sätta in det som stående ordination.

Tillfälliga ordinationer av vid behovsläkemedel

Om ett läkemedel som är ordinerat som ett vid behovsläkemedel bedöms av läkaren att det ska ges som stående under en kortare period, så ska detta noteras på ordinationshandlingen. Använd rubriken "Tillfälliga ordinationer" och skriv in fr.o.m. datum och t.o.m. datum, läkarens namn, ordinationen och alltid sjuksköterskans signatur.

Narkotiska läkemedel

Förvara endast ett mindre antal narkotikaklassade läkemedel i patientens läkemedelsskåp. Be läkaren skriva ut mindre blisterförpackningar om möjligt.

Sjuksköterskan upprättar och ansvarar för förbrukningsjournal för alla narkotikaklassade läkemedel som hen iordningsställer.

Endast sjuksköterskan får iordningsställa narkotiska läkemedel. Flytande narkotiska läkemedel delas upp i medicinmuggar som ska vara märkta med preparatnamn/styrka/dos samt patientens namn och personnummer, datum och klockslag då läkemedlet ska intas samt signaturen på den som iordingsställer doserna. Läkemedlet kan vara uppdelat för en vecka i taget beroende på hållbarhet och mängd.

Varje tillförsel respektive uttag ska dokumenteras i patientens förbrukningsjournal; Narkotikajournal.

Kontrollräkning

Kontrollräkning ska ske minst en gång i månaden av annan sjuksköterska än den som är patientansvarig. Saknas tablett/ampuller/mixtur ska det göras en avvikelse och en internutredning för att säkerställa hanteringen. MAS ska informeras. Om det endast finns en sjuksköterska på enheten kan exempelvis enhetschefen eller vårdpersonal vara till hjälp vid kontrollräkning, som ska genomföras av två personer.

När förbrukningsjournalen är fulltecknad överförs behållningen till ny förbrukningsjournal. Avslutad eller fulltecknad förbrukningsjournal förvaras i patientjournalen.

Narkotiska vidbehovsläkemedel avräknas under kolumnen behållning på lista behovsmedicinering vid varje tillfälle då läkemedel överlämnas av personalen. Ansvarig sjuksköterska ska kontrollera listan en gång/månad. Kontrollen ska noteras och signeras i listan.

Vid kassation av narkotiska preparat ska två personer kontrollräkna, varav minst en är sjuksköterska och signera.  

Uppföljning

Om det vid kontrollräkningen visar sig att ett narkotiskt vid behovsläkemedel inte använts på tre månader ska sjuksköterskan be ansvarig läkare att sätta ut preparatet.

Depotplåster

Läkemedelsplåstren används t.ex. vid smärtlindring och demens. Depotplåstret får inte tejpas fast på patientens hud. Datum och signatur anges inte på plåstret. Ange istället uppgifterna på en bit hudvänlig tejp att fästa i plåstrets nedre häftkant utanför själva läkemedelsområdet. Signera på signeringslistan läkemedel när det nya plåstret klistrats på.  Avlägsna det gamla plåstret och signera borttagandet på signeringslista läkemedel. Kasserat plåster ska läggas i förvaringsburk/apotekspåse och lämnas till apoteket. När patienten har mer än ett depotplåster, ibland i olika styrkor, är det inte lämpligt att sjuksköterskan delegerar uppgiften.

Narkotiska smärtplåster

Smärtplåster är ett högrisk-läkemedel med stor mängd aktiv substans kvar i plåstret efter användandet. Det är därför av stor vikt att det finns en kontroll även av använda narkotiska plåster. Det finns en blankett för borttagna narkotiska läkemedelsplåster. Denna förvaras i en plastficka i Blå Mappen i låst läkemedelsskåp.

 • Avlägsna det gamla plåstret och signera borttagandet på signeringslista läkemedel.
 • Klistra sedan upp det borttagna plåstret på avsedd blankett, datera och signera på blanketten. Kasserade plåster ska förvaras inlåsta i läkemedelsskåp
 • Datum och signatur anges på en bit hudvänlig tejp att fästa i plåstrets nedre häftkant utanför själva läkemedelsområdet.
 • Signera på signeringslista läkemedel  att det nya plåstret är klistrat på patienten.

Ansvarig sjuksköterska ska var 14:e dag samla in och kontrollräkna de gamla uppklistrade plåstren i plastfickorna och samla in för läkemedelskassation i apotekets påsar avsedda för detta. Vid detta tillfälle lämnas en ny plastficka med blanketter för kassation av förbrukade läkemedel hos patienten.

All avräkning utlämning av plåster samt inhämtning av kasserade plåster sker på avräkningslista förbrukningskontroll narkotika-listan. Förvara aldrig mer än en förpackning av narkotiska plåster i patientens läkemedelsskåp.

Förvaring 

Vård- och omsorgsboende, ordinärt boende och serviceboende

När sjuksköterskan tar över ansvaret för läkemedelshanteringen enligt gällande rutin, skall varje patient ha ett låsbart medicinskåp. I medicinskåpet ska finnas en blå läkemedelspärm. I vård- och omsorgsboende ska medicinskåpet finnas i respektive lägenhet. 
I ordinärt boende är det patienten som ska tillhandahålla ett låsbart utrymme för de läkemedel som sjuksköterskan ansvarar för. Personal med läkemedelsdelegering ska ges tillgång till medicinskåp på de patienter delegeringen gäller.

Serviceboende och LSS-boende

På serviceboendet och på LSS-boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar förvaras läkemedlen inlåsta, enligt sjuksköterskans och enhetschefens planering, efter godkännande av MAS.

Daglig verksamhet och dagverksamhet för demenssjuka

Patienten har med sig läkemedlen hemifrån. Personalen i patientens hem, skriver en tvåa på signeringslistan, vilket betyder att de lämnat läkemedlen till personalen/patienten att ta med sig till daglig verksamhet. Läkemedlen förvaras i gemensamt skåp, åtskilt i backar märkta med namn och personnummer. Personalen på daglig verksamhet respektive dagverksamhet, signerar inte på någon signeringslista då de ger patienten läkemedlet.

Egenvård läkemedel

Har den som förskrivit läkemedlen, gjort en egenvårdsbedömning och planering som visar hur patienten med hjälp av hemtjänsten/personlig assistans, klarar sin läkemedelshantering, ska patienten tillsammans med sjuksköterska och enhetschef praktiskt lösa förvaringen av patientens läkemedel.

Generellt

Enhetschefen på boendet ansvarar för planering av läkemedelsöverlämnandet och nyckelhanteringen i samarbete med sjuksköterskan. I undantagsfall, efter en riskbedömning, kan läkemedlen förvaras inlåsta på sjuksköterskans kontor eller läkemedels-förråd. Läkemedel ska förvaras enligt anvisning på läkemedelsförpackningen, d.v.s. kylförvaring, rumstemperatur, i skydd för ljus mm. Läkemedel får inte förvaras fuktigt eller varmt. Läkemedel till olika patienter ska hållas åtskilda, t ex i uppmärkta backar eller påsar.

Kontroll av patientens läkemedelsutrymme

Genomgång av patientens läkemedelsutrymme, med bl.a. hållbarhetskontroll, koll av brytningsdatum, rengöring och städning av läkemedelsskåp Läkemedel ska förvaras enligt anvisning på läkemedelsförpackningen. Förvaring i rumstemperatur: +15- +25 grader, förvaring i kylskåp: +2- +8 grader. Kontrollera även att dokumenten i den blå mappen är aktuella. Genomgång av läkemedelsutrymme ska göras minst var 3:e månad av ansvarig sjuksköterska.  Kontroll av patientens läkemedelsutrymme utgör sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterska kan om behov föreligger, låta kontaktperson med läkemedelsdelegering på uppdrag utföra kontrollen av patientens läkemedelsutrymme. Kontroller signeras på angiven signeringslista med placering på läkemedelsskåpets insida. 

Förvaring insulin

Den insulinpenna som används förvaras i rumstemperatur högst en månad, övriga insulinpennor förvaras i kylskåp hos patienten eller hos sjuksköterskan. Hållbarhetstiden på insulin i rumstemperatur är olika, se respektive bipacksedel. Vid fyra veckors hållbarhet och ordination på mindre än 10 enheter/dygn ska pennan märkas med datum när den påbörjades. 

Insulin får inte frysas, utsättas för stark värme eller solljus. Det måste finnas minst 2 stycken oöppnade insulinpennor hemma hos patienten.

När insulinpennan förvarats i sjuksköterskans kylskåp och flyttas över till patientens läkemedelsskåp är det extra viktigt att kontrollera att det blir rätt insulinpenna till rätt patient, kontrollera mot ordinationsunderlaget samt patientens identitet. Förväxlingar har skett!

Brytningsdatum

Alla flytande och utvärtes läkemedel ska förses med brytningsdatum då hållbarheten försämras väsentligen i bruten förpackning. Den personal som bryter förpackningen ansvarar för att klistra på en vanlig vit etikett och där skriva brytningsdatum med permanent märkpenna. 
Insulinpennan ska förses med datum då den tagits ur kylskåpet och lagts i rumstemperatur. För generella regler se Förteckning från Svensk läkemedelsstandard.

Sjuksköterskan ansvarar dels för att informera personalen om denna rutin samt för att kontrollera brytningsdatum och hållbarhet vid genomgång av läkemedelsskåpen.

Ögondroppar

Generellt är ögondroppar i bruten förpackning hållbara i en månad. Det finns ögondroppar med längre hållbarhet, vilket sjuksköterskan ansvarar för att informera personalen om när det är aktuellt. Okonserverade ögondroppar i bruten förpackning är hållbara i en vecka. Ögondroppar ska även de märkas med brytningsdatum.

Kassation

Läkemedel som ordinerats till den enskilde är personlig egendom, varför det krävs dennes medgivande när något skall kasseras.

Sjuksköterskan bör erbjuda sin hjälp att återlämna läkemedlen till apoteket, särskilt viktigt är det vid behandling med narkotiska preparat.

Allting som har läkemedelsrester kvar i förpackningen ska destrueras som läkemedelsavfall genom apoteket. Ex. insulinpennor, inhalationsläkemedel, salvtuber, läkemedelsplåster m.m.

Överkänslighet

Det är förskrivarens skyldighet att informera och dokumentera om patienten har en överkänslighet och/ eller intolerans. Överkänslighet skall dokumenteras i journalen i huvudbilden under "Varning". Patienten skall informeras om sin överkänslighet.

Vid överföring till annan huvudman ska det tydligt framgå att patienten har en intolerans/överkänslighet.

Biverkningar

Uppkomna misstänkta biverkningar skall rapporteras enligt anvisningar i FASS. Detta ska enligt LVFS 2012:14, 19§ rapporteras

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.

Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens.

Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i arbetet ska rapporteras.

Förgiftningar med och missbruk av nya läkemedel räknas som biverkningar vad gäller rapporteringskrav enligt EU:s regler.

Rapportering av biverkningar

För information om hur man praktiskt går till väga när man rapporterar biverkningar hänvisas till länken  "Rapportering av läkemedelsbiverkningar". Misstanke om samband räcker för att en rapport ska skickas in; det är sällan möjligt att säkerställa samband mellan läkemedel och reaktion.

För samtliga läkemedel rapporteras:

 • dödsfall,
 • livshotande reaktioner
 • biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning
 • biverkningar som leder till sjukhusvård
 • nya oväntade biverkningar och interaktioner
 • biverkningar som tycks öka i frekvensen eller allvarlighetsgrad

För rapportering behöver patienten inte ge sitt tillstånd, uppgifterna behandlas avidentifierat och lyder under sekretess. Läkemedelsverkets biverkningsenhet har ingen rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen.

Generella direktiv

Generella direktiv finns utgivet av primärvården Skåne – samma direktiv för hela Skåne. Dessa ska finnas tillgängliga för sjuksköterskan. Direktiven revideras årligen av primärvården i samråd med Läkemedelsrådet.
Läkemedel får bara ges till en patient efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Sjuksköterskan ansvarar för att kontrollera kontraindikationer och interaktioner i FASS samt varningstext i patientjournalen. Bedömningen och givna läkemedel ska antecknas med dos och tidpunkt i journalen.   Vid minsta tveksamhet ska läkare kontaktas för ordination.

Under 2023 har samtliga vårdcentralen skrivits under direktiv utan korrigeringar. Nedan finns en påskriven direkt som samtliga vårdcentralen i Kristianstad ställer sig bakom. 

Generella direktiv 2023. Gäller samtliga vårdcentraler i Kristianstad.pdf

Naturläkemedel 

Naturläkemedel är en grupp läkemedel för egenvård som bedömts och godkänts av Läkemedelsverket i enlighet med gällande läkemedelslagstiftning. Leg. läkare kan förskriva eller rekommendera naturläkemedel. Legitimerade sjuksköterskor, apotekare och receptarier kan inom ramen för sin yrkeskompetens rekommendera en kund/patient att använda naturläkemedel i egenvårdssyfte.

De sistnämnda yrkeskategorierna ska, beträffande naturläkemedel, beakta vetenskap och beprövad erfarenhet och samråda med patienten i varje enskilt fall på samma sätt som när det gäller förskrivning/rekommendation av andra receptfria läkemedel. Förskrivning/rekommendation av naturläkemedel bör journalföras på samma sätt som andra läkemedel.

Det bör vidare klargöras att ovanstående endast gäller för naturläkemedel som godkänts efter prövning av Läkemedelsverket. En aktuell förteckning över idag godkända naturläkemedel, med godkända indikationer och övrig produktinformation finns på Läkemedelsverket

Läkemedelsförråd

I kommunen finns basläkemedelsförråd med läkemedel som innehåller de vanligaste och viktigaste läkemedlen som en patient kan behöva i akuta situationer. Uttag ur förråden begränsar behovet av akutbesök under jourtid samt minskar antalet akuta ordinationsändringar i Dosdispenserade påsar. Innehållet i basläkemedelsförråden och rutiner för utlämning fastställs av Region Skånes Läkemedelsråd. Se "Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer" kapitel Äldre.  Denna revideras årligen.

Ansvar basförråd: Ansvariga/behöriga för bas-läkemedelsförråd utses av MAS.

Ansvar närförråd: Ansvarig sjuksköterska för närförråd utses av verksamhetschefen och meddelas MAS.

Endast de sjuksköterskor som ansvarar för basläkemedelsförråden (B) har befogenhet att rekvirera läkemedel från ApoEx till förrådet. De har ansvar för att det finns tillräcklig mängd läkemedel tillgängligt i basläkemedelsförrådet.

Ansvariga sjuksköterskor för närförråd (N) ansvarar för att de läkemedel som skall finnas i dessa förråd finns hemma enligt uppgjord lista samt att lokal rutin upprättas i samråd med basläkemedelsförrådsansvarig.

Samtliga sjuksköterskor i verksamheten har ett ansvar för att då det varit stor åtgång av ett läkemedel rapportera detta till basförråds-/närförrådsansvarig sjuksköterska och hon/han kan då rekvirera inom kortare tid än beräknat. Patientbundna läkemedel får inte flyttas över till basförråd.

Basläkemedelsförrådsansvariga sjuksköterskor är ansvariga för att tillsammans med MAS upprätta lokala rutiner för beställning, rekvisition, leverans, uttagsregistrering från förrådet, kontroll av narkotiska preparat, temperaturkontroll kylskåp samt städrutiner. 

Mer information om basläkemedelsförråd och närförråd

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.