Meny

Nationell patientöversikt

Rutin för användning av nationell patientöversikt (NPÖ).

NPÖ är ett IT-stöd som ger möjlighet att ta del av en annan vårdgivares journalinformation. Detta är möjligt genom sjätte kapitlet i PdL som reglerar sammanhållen journalföring. Syftet är att öka vårdkvaliteten genom en helhetsbild av patienten, minska dubbelarbete och ge en bättre planering och samordning mellan vårdgivare.

För att få ta del av information i NPÖ krävs:

 • Stark autentisering med SITHS-kort. (vem Du är)
 • Behörighetsstyrning. (vad Du får göra)
 • Åtkomst/loggkontroll.(uppföljning om Du hade behov)
 • Möjlighet för patienten att spärra journaluppgifter. Görs av den vårdgivare som producerar informationen.
 • Att ändamålet är vård och behandling.
 • Att vårdgivaren har en aktuell patientrelation.
 • Patientens samtycke. Samtycket ska vara frivilligt, otvetydigt samt gälla särskilt för NPÖ. Det gäller under den tid som patienten och personalen kommer överens om. Det kan gälla för en dag, en vecka, ett år eller flera år beroende på om patienten befinner sig i en vårdprocess under en kortare eller längre tid.
 • För personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning får uppgifter göras tillgängliga om patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig denna. 
 • Samtycket eller det nekade samtycket dokumenteras i patientjournalen. Patienten har alltid rätt att återta ett lämnat samtycke.

För att få behörighet att använda NPÖ ska legitimerad personal tagit del av förvaltningens informationsmaterial.

NPÖ kan användas exempelvis i följande situationer:

 • I samband med en ny patientkontakt för att få en helhetsbild av patientens vårdhistorik och behov.
 • För att ta del av provsvar.
 • För att se vilka läkemedel patienten har hämtat ut (kräver förskrivarkod).
 • För att få snabbare information om bakgrunden till patientens situation utan att invänta epikris eller journalkopior per post.
 • Vid tillfälle då patientens behov innebär att du som legitimerad personal behöver ytterligare information om patientens vårdhistorik.

Vad visas i NPÖ

Varje vårdgivare beslutar om vilken information som ska produceras i NPÖ och det kan därför skilja sig åt mellan olika vårdgivare.

Nödåtkomst

Då en nödsituation föreligger kan en vårdgivare via en särskild knapp i NPÖ ta del av information om en patient utan att ha inhämtat samtycke. Vårdgivaren måste då ha gjort bedömningen att dokumentationen kan antas ha betydelse för patientens liv och hälsa. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.