Diabetes

Diabetesrutin enligt SKL:s vårdprogram "Äldre med diabetes".

Enligt de nationella riktlinjerna har alla patienter med diabetes rätt att få kontinuerlig kontakt med diabetessjuksköterska. Därför bör det även inom den kommunala hälso- och sjukvården finnas sjuksköterskor med specialutbildning i diabetesvård. För att säkerställa patientens rätt till god och säker vård är det av största vikt att förskrivaren har tillräcklig kompetens i diabetesvård och ingående kunskap om de medicintekniska produkter som används.

Inom kommunal hälso- och sjukvård är det oftast vårdbiträde/ undersköterska som efter delegering av sjuksköterska utför insulingivning och blodsockerkontroller. Därför bör miniminivån på kunskapen hos personalen vara det vi idag anser att en diabetespatient själv bör kunna. Undervisning och fortbildning för de olika personalgrupperna är nödvändig för att behålla patientsäkerheten. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.