Rutiner vid misstänkt eller bekräftad covid-19

(200605) Rutiner och checklista.

Vid misstanke om smitta med covid-19 (200605)

Vid misstanke om Covid 19 smitta på SÄBO, inom hemsjukvård eller LSS hantera patienten som om pat vore smittad av influensa och isolera pat ( jfr åtgärd som vid influensa). Provtagning enligt rutin. Personlig skyddsutrustning som vid influensa. Följ rutin Misstänkt eller konstaterad covid-19.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad covid-19

checklista-vid-covid-19-i-kommunal-vard-och-omsorg (Vårdhygien)

Uppdateringar

Den 5 juni har vårdhygienen uppdaterat rutin Covid-19 – misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner för kommunal vård och omsorg samt Checklista vid covid-19 i kommunal vård och omsorg.  Delar av uppdateringen är gjorda utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för provtagning av covid-19 inom särskilt boende för äldre.

Uppdateringar är gjorda för vårdrutiner - särskilda boendeformer och korttidsplats gällande:

 • Rubriken Åtgärder efter inneliggande vård på sjukhus har uppdaterats
 • Rubriken Åtgärder för patient med misstänkt covid-19 har förtydligats gällande skyddsutrustning för personal samt hur patienten handläggs vid negativt provsvar.
 • Rubriken Åtgärder för patient med konstaterad covid-19 är ändrad till Åtgärder för patient med covid-19 som konstaterats på avdelningen samt lagt till att smittspårning ska inledas.
 • Rubriken Åtgärder för exponerade patienter vid konstaterat fall på avdelningen har ändrats till Åtgärder för patienter som vistas på samma avdelning där patient med covid-19 konstaterats. Förtydligande gällande personlig skyddsutrustning för personal.
 • Ny rubrik: Åtgärder vid inflyttning och efter sjukhusvistelse
 • Ny rubrik: Åtgärder vid mottagande av patient med konstaterad covid-19.

Uppdateringar är gjorda för vårdrutiner – ordinärt boende gällande:

 • Rubriken Patient med misstänkt covid-19: Ändringar gjorda i texten och förtydligande gällande skyddsutrustning för personal.
 • Rubriken Patient med konstaterad covid-19: Ändringar gjorda i texten
 • Rubriken Medboende: Ändringar gjorda i texten.

Uppdateringar är gjorda för rutiner för personal gällande:

 • Rubriken Personlig skyddsutrustning: Förtydligande gjort avseende när skyddsutrustning ska användas.
 • Rubriken Rutiner för personal: Ändringar gjorda i texten.

För provtagning i samband med inflyttningoch efter sjukhusvistelse se under Provtagning och smittspårning i meny till höger (12/6). 

Den 16/6
har Vårdhygienen förtydligat både rutin och checklista (Covid-19 – misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner för kommunal vård och omsorg samt Checklista vid covid-19 i kommunal vård och omsorg.)  

Förtydligande gäller:

Covid-19 – misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner för kommunal vård och omsorg:

Uppdateringar är gjorda för vårdrutiner - särskilda boendeformer och korttidsplats gällande;

Övergripande är förtydligande gjort när personlig skyddsutrustning ska användas i respektive rubrik.

Rubriken Vårdrutiner - särskilda boendeformer och korttidsplats är ändrad och förtydligande gjort avseende LSS-boende.

Rubriken Åtgärder för patient med misstänkt covid-19 har ändringar gjorts i texten och förtydligande avseende skyddsutrustning.

Rubriken Åtgärder för patient med covid-19 som konstaterats på avdelningen har ändringar gjorts i texten.

Rubriken Åtgärder för patienter som vistas på samma avdelning där patient med covid-19 konstaterats har ändringar gjorts i texten.

Ny rubrik: Smittspårning       

Rubriken Åtgärder vid inflyttning och sjukhusvistelse är ändrad till Åtgärder vid inflyttning från ordinärt boende och efter inneliggande vård på sjukhus. Förtydligande gjort avseende skyddsutrustning samt förtydligande text avseende åtgärder.

Ny rubrik: Åtgärder vid inskrivning till växelvård

Rubrik Provtagning/diagnostik är borttagen och viss text inlagd under rubrik Åtgärder för patient med misstänkt covid-19

Rubrik Överföring till annan vårdform är ändrad till Transport mellan enheter.

 

Uppdateringar är gjorda för vårdrutiner – ordinärt boende gällande;

 

Rubriken Patient med misstänkt covid-19: Ändringar gjorda i texten och förtydligande gällande skyddsutrustning för personal.

Rubrik Provtagning/diagnostik är borttagen och viss text inlagd under rubrik Patient med misstänkt covid-19

Rubrik Överföring till annan vårdform är ändrad till Transport mellan enheter.

Uppdateringar är gjorda för rutiner för personal gällande;

Ny rubrik Desinfektion av engångs/flergångsvisir/skyddsglasögon

Ny rubrik Undvik smittspridning mellan kollegor

Rubriken Rutiner för personal: Ändringar gjorda i texten.

 

Checklista vid covid-19 i kommunal vård och omsorg

Checklistan ska ses som ett komplement till vårdhygieniskt PM.

Förtydligande gjort att checklistan även till viss del kan omfatta LSS-boende.

Dokumentet är ändrat med färre rubriker för ett bättre flöde och hänvisningar tillagda till PM för tydlighet.                                                                                                                                                                                                                        

Rubriken Vid inflyttning och sjukhusvistelse är ändrad till Vid inflyttning från ordinärt boende och efter inneliggande vård på sjukhus.

Meningen om Undantag från provtagning vid kortare mottagningsbesök… är borttagen då rubriken är förtydligar vem som omfattas av provtagning.

Användning av personlig skyddsutrustning är förtydligat. För detaljerad information hänvisas till PM.

Basala hygienrutiner (200522)

Det är viktigt med god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid smittförebyggande arbete. Nedan finner du länk till basala hygienrutiner för kommunal vård och omsorg.

Basala hygienrutiner för komunal vård och omsorg

Nedan kan du ta del av basala hygienrutiner som film:

Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Film 

Minimera smittspridning (200501)

Se till att

 • att säkerställa att basala hygienrutiner används
 • att säkerställa att besöksförbudet efterlevs
 • att personlig skyddsutrustning används korrekt
 • att märka upp samt vara noggrann med rengöring av eventuella hjälpmedel med smittorisk, till exempel rullatorer och rullstolar.

Organisera i möjligaste mån boendet så att det går att skilja på sjuka och friska, och avsätt personal som enbart arbetar med den ena eller den andra gruppen. Detta kan exempelvis ske genom att

 • dela av befintliga lokaler
 • hålla dörrar till enskildas lägenheter stängda
 • anpassa miljön med kognitivt stöd, exempelvis dela av utrymmen med flyttbara vikväggar
 • märk upp ytterdörrar eller ut/inpassering med stoppskylt eller liknande för att minimera att boende ovetandes går in eller passerar andra lägenheter eller avdelningar.

Förhindra smittspridning på äldreboenden (200501)

Optimalt är att enbart personer utan symtom möts men om smittan når in på ett boende är det viktigt att rutiner för att stoppa smittspridning följs.

Sammanfattning av viktiga aspekter som har betydelse för att stoppa smittan (Att förhindra smitta vid covid-19)

Kriterier för smittfrihet (200603)

Vägledning från Folkhälsomyndigheten om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Personer med demens (200501)

De beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens kan exempelvis bestå av depression, ångest eller irritabilitet, men också psykotiska symtom, såsom hallucinationer och vanföreställningar. Det är också vanligt med hyperaktivitet med upprördhet, vandringsbeteende och aggressivitet. En person med covid-19 som till exempel har ett vandringsbeteende riskerar att sprida smittan vidare till andra personer som finns på ett boende. Nedan kommer några åtgärder som minimerar smittspridning. För mer information läs i Socialstyrelsen vägledning .

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (Socialstyrelsen).

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped (200501)

I rådande läge ska arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder använda handlingsplanen som ett stöd vid ärendehantering och i samband med patientbesök.

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped 200414 

Rengöring av hjälpmedel (200501)

Det är viktigt att följa de hygieniska riktlinjer som finns i samband med hantering av hjälpmedel. På denna poster tydliggörs vilka delar av hjälpmedlen som är extra viktiga att rengöra samt på vilket sätt hjälpmedel ska rengöras, dels om det är ett patientbundet hjälpmedel, dels om det är hjälpmedel som används av flera patienter.

Rengöring av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel under gällande besöksförbud på vård- och omsorgsboenden (200501)

På grund av besöksförbudet på våra äldreboenden behöver vårdpersonal rengöra hjälpmedel som ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne och beställa hämtning.

Returer av hjälpmedel under rådande besöksförbud

Rehabilitering efter Covid 19 (200529)

För leg arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped så har det publicerats ett kunskapsstöd kring rehabilitering vid Covid- 19. I detta dokument så har vi samlat råd om hur rehabilitering av dessa patienter bör ske. Se mer i dokumentet här nedan.

Rehabilitering vid Covid 19200529

Vi får mer och mer information om hur vi på bästa sätt kan hjälpa de patienter som har covid- 19. Här kommer en information som riktar sig till personal inom våra verksamheter som kommer i kontakt med kunder som har Covid- 19. Här finns tips på vad man ska tänka på för att optimera kundernas mående samt hänvisning till kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut då kund uppvisar vissa symptom där man kan behöva rehabilitering/ stöd av leg personal. Se mer i Personalinformation i nedan dokument.

Personalinformation omhändertagande av patient med Covid- 19

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.