Besöksförbud och inflyttning

(200522)Bestämmelser om förbud att ta emot besök i särskilda boendeformer för äldre finns i förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Besöksförbud på boende (200522)

Bestämmelser om förbud att ta emot besök i särskilda boendeformer för äldre finns i förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Besöksförbud på våra boende omfattar varken läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Alla patienter har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterad diagnos.

Samtliga legitimerade omfattas av krav på följsamhet till basala hygienrutiner för att förebygga smittspridning.

Tänk på att det finns tillfälle då det är befogat med undantag från avsteg från besöksförbud. Ett sådant tillfälle kan vara vid livets slutskede. 

Allmänna råd om tillämpningen av förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Socialstyrelsen)

Den som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett boende (200522)

Yrkesutövare som inte hör till personalen i ett boende, men tillhandahåller tjänster i form av t.ex. tandvård, fotvård, tolkning och reparationer, bör endast anses ha behov av att vistas i boendet om

 •  behovet av tjänsten inte kan tillgodoses på annat sätt,
 •  utförande av tjänsten inte kan anstå, och
 • tjänsten behöver utföras för att skydda den boendes liv, säkerhet eller hälsa.

För mer information om besök från tandvården läs under rubrik Tandvård.

Särskilda omständigheter för att medge undantag från besöksförbud (200522)

När den verksamhetsansvarige ska bedöma om det i det enskilda fallet finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag från förbudet att ta emot besök, bör alternativ till ett fysiskt besök övervägas.

Personalen i boendet bör så långt det är möjligt ge stöd och hjälp till de boende att ha kontakt på andra sätt, t.ex. via telefon eller videolänk.

Omständigheter som kan motivera undantag från förbudet mot besök i det enskilda fallet kan t.ex. vara:

 • behov av besök i samband med vård i livets slutskede,
 • behov av besök av en besökande som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv
  är i livets slutskede, och
 • vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat

sätt än genom besöket.

Stark oro hos den boende kan särskilt behöva beaktas i anslutning till inflyttning till boendet, efter utskrivning från sluten vård eller då den boende har en demenssjukdom med stark oro som symtom.

Övergripande anvisning för besöksrutiner (200522)

Inför varje avsteg ska det utföras en riskbedömning. Denna riskbedömning behöver beakta den aktuella situationen både utifrån den som ska ta emot besök, övriga som bor i det särskilda boendet, personalen samt besökaren.

Det är inte besöksförbud för personer under 18 år som ska besöka sin förälder eller någon annan som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Men samma rutiner kan med fördel tillämpas i sådana fall. För besöksrutiner läs Besöksrutiner vid tillämpning av undantag från besöksförbud

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/tillampning-av-forordningen-2020-163-om-besoksforbud-covid-19.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-vid-besok-i-sarskilda-boendeformer-for-aldre-under-covid-19--pandemin-/?pub=70822

Tillfälliga rutiner gällande inflyttning, utflyttning (200508)

Tillfälliga rutiner gällande inflytt på vård och omsorgsboende pga covid- 19 (200508)

Tillfälliga rutiner gällande inflytt växelvård_korttidsboende pga covid- 19 (200508)

Besök utomhus (200527)

Rutin för utomhusbesök på vård- och omsorgsboende (200527)

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.