Besöksförbud och inflyttning

Bestämmelser om förbud att ta emot besök i särskilda boendeformer för äldre finns i förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Besöksförbud på boende (200715)

Bestämmelser om förbud att ta emot besök i särskilda boendeformer för äldre finns i förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Den 13. juli 2020 har Socialstyrelsen uppdaterat allmänna råd om tillämpningen av förordningen. De allmänna råden om undantag från besöksförbudet på äldreboenden har uppdaterats för att understryka vikten av att värna sociala kontakter och planera för säkra besök. Socialstyrelsen rekommenderar att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.

Allmänna råd om tillämpningen av förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Socialstyrelsen).

Särskilda omständigheter för att medge undantag från besöksförbud (200715)

När den verksamhetsansvarige ska bedöma om det i det enskilda fallet finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag från förbudet att ta emot besök, bör alternativ till ett fysiskt besök övervägas.

Personalen i boendet bör så långt det är möjligt ge stöd och hjälp till de boende att ha kontakt på andra sätt, t.ex. via telefon eller videolänk.

Omständigheter som kan motivera undantag från förbudet mot besök i det enskilda fallet kan t.ex. vara:

 • behov av besök i samband med vård i livets slutskede,
 • behov av besök av en besökande som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede, och
 • vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.

Stark oro hos den boende kan särskilt behöva beaktas i anslutning till inflyttning till boendet, efter utskrivning från sluten vård eller då den boende har en demenssjukdom medstark oro som symtom. Även förekomst av antikroppar hos en för covid-19 symtomfri besökare kan motivera undantag från förbudet mot besök. I dessa fall är det verksamhetens ansvar att försäkra sig om att testresultatet är ”tillförlitligt”. Bedömning i dagsläget är att förvaltningen inte kan bedöma om ett antikroppstest är tillförlitligt eller inte och i avvaktan på vägledning i detta, så hänvisas till säkra besök och samma undantagsregler som för övriga.

Övergripande anvisning för besöksrutiner (200522)

Inför varje avsteg ska det utföras en riskbedömning. Denna riskbedömning behöver beakta den aktuella situationen både utifrån den som ska ta emot besök, övriga som bor i det särskilda boendet, personalen samt besökaren.

Det är inte besöksförbud för personer under 18 år som ska besöka sin förälder eller någon annan som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Men samma rutiner kan med fördel tillämpas i sådana fall. För besöksrutiner läs Besöksrutiner vid tillämpning av undantag från besöksförbud

Rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19 pandemin

Besök utomhus (200527)

Rutin för utomhusbesök på vård- och omsorgsboende (200527)

 

Den som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett boende (200706)

Besöksförbud på våra boende omfattar varken läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Alla patienter har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterad diagnos.

Samtliga legitimerade omfattas av krav på följsamhet till basala hygienrutiner för att förebygga smittspridning.

Yrkesutövare som inte hör till personalen i ett boende, men tillhandahåller tjänster i form av t.ex. tandvård, fotvård, tolkning och reparationer, bör endast anses ha behov av att vistas i boendet om

 •  behovet av tjänsten inte kan tillgodoses på annat sätt,
 •  utförande av tjänsten inte kan anstå, och
 • tjänsten behöver utföras för att skydda den boendes liv, säkerhet eller hälsa.

För mer information om besök från tandvården läs under rubrik Tandvård.

Besök av frisör ska huvudsakligen ske utomhus.

De enheter där särskilt rum finns i anslutning till entrén som innebär att passage på enheten där kunderna vistas inte behövs kan medge besök av frisör inomhus efter bedömning av sjuksköterska.

 • Symtomkontroll ska genomföras på samma sätt som vid utomhusbesök, dvs både frisör och kunder på enheter ska vara symtomfria/ej under provtagning
 • Vid uppvisandet av några symtom hos någon av parterna genomförs inte besöket.
 • Inför varje besök ska enheten möjliggöra handhygien (tvätt/desinfektion) för båda parter.
 • Enheten tillhandahåller munskydd och visir till frisör.
 • Före och efter besök skall samtliga tagytor torkas av med desinfektionsmedel.
 • Efter besök ska verksamheten vara uppmärksam på att kunden inte uppvisar symtom i 14 dagar.

 

Återlämning av hjälpmedel under besöksförbud (200713)

På grund av besöksförbudet på våra äldreboenden behöver vårdpersonal rengöra hjälpmedel som ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne och beställa hämtning.

Returer av hjälpmedel under besöksförbud

 

Tillfälliga rutiner gällande inflyttning, utflyttning (200625)

Obs! Rutin gällande inflytt till VOBO är uppdaterad 17/9-2020

Tillfällig rutin gällande inflytt till vård och omsorgsboende under Covid 19 v.2. (200917)

Tillfälliga rutiner gällande inflytt växelvård_korttidsboende pga covid- 19 (200625)

 

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.