Meny

Den palliativa patienten

Behandlingsråd för patienter med olika symtom som är vanliga i livets slutskede vid covid-19

Beslut om vårdnivå 

Det är viktigt att det finns en individuell planering för varje person som flyttar in till ett särskilt boende. Planeringen, så kallad medicinsk plan, ska innehålla beskrivning av bland annat den vårdnivå som är aktuell för den enskilde och ställningstagande till HLR. Den medicinska planen upprättas i samverkan mellan sjuksköterska och läkare. Den enskilde och dennes närstående, om det finns samtycke till det, ska ges möjlighet till delaktighet.

Medicinsk planering covid-19

Nationella principer för symtomlindring 

Nationella principer för symtomlindring i livets slutskede och läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (Socialstyrelsen)

I dokumentet ser du vilka läkemedel som är vanliga vid dessa symtom. Behandlingsråden baseras i huvudsak på beprövad erfarenhet och gäller vuxna patienter.

I behandlingsråden förekommer också så kallad off label-behandling. Sådan läkemedelsbehandling innebär ett avsteg från användningen enligt den godkända produktinformationen. Detta gäller bland annat behandlingsråden för dyspné (opioider) och illamående (kortison). 

Läkemedelsbehandling vid livets slutskede

Med anledning av covid-19 har Läkemedelsrådet uppdaterat sortiment i det kommunala läkemedelsförrådet. För mer information se under Läkemedelshantering/Läkemedelsförråd.

Dödsfall 

Vid dödsfall där den avlidne har varit misstänkt smittad eller konstaterat smittad, till exempel med covid-19, ska begravningsentreprenörer underrättas om smitta. Tänk på att använda handskar och skyddsförkläde vid omhändertagande av den avlidne. Vid risk för förekomst av stora mängder kroppsvätskor och stänk i ansikte ska visir användas.

Rutin för omhändertagande av avliden (Region Skåne)

Palliativregister vid covid-19 

På grund av det ansträngda läget till följd av coronapandemin har Svenskt palliativregister förlängt gränsen för att registrera dödsfall från 6 månader efter dödsfall till 1 april 2021. Det har även lämnats andra erbjudanden från palliativregistret.

Palliativt register vid covid-19.pdf

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.