Provtagning och smittspårning

Rutiner för provtagning av patienter och personal samt rutiner för smittspårning.

Provtagning sker enligt den nationella provtagningsindikationen.

Region Skånes anpassningar till den nationella provtagningsindikationen

Provtagning efter vaccination

Kunskapen om hur väl vacciner skyddar mot smittspridningen saknas. Vaccination skyddar mot svår sjukdom men inte mot ”covid-förkylning”.

Vaccinerade är i nuläget inte undantagna från provtagning och förhållningsregler.

Provtagning efter genomgången covid-19

Genomgången covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov eller antikroppsprov medför en låg risk att bli sjuk igen i åtminstone sex månader framåt.

Inga symtom – inga förhållningsregler närmaste 6 månaderna

Den som är symtomfri under dessa månader behöver inte provtas för covid-19 eller stanna hemma som hushållskontakt. Vårdhygien gör undantag vid utbrottshantering i känslig vårdmiljö.

Symtom som kan vara covid-19 – nytt prov 3 månader efter sjukdom

Det finns viss risk att insjukna inom 6-månadersperioden, reinfektion är enligt Folkhälsomyndigheten två prover från samma patient med mer än 3 månader mellan.

Den som däremot får symtom som skulle kunna covid-19 om mer tre månader förflutit från infektionstillfället bör ta ett nytt prov enligt Smittskydd Skåne rekommendation.

Provtagning av patienter 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19 

Lokal rutin Kristianstad:

Provtagning av patienter med misstanke om covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård utförd av kommunens sjuksköterskor, lokal rutin

Bakgrundsinformation: regional och nationell rutin

Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 i primärvården (Region Skåne)

Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (Folkhälsomyndigheten)

Provtagning av boende på vård- och omsorgsboende vid inflyttning och efter sjukhusvistelse 

Provtagning efter inneliggande vård på sjukhus eller vid inflyttning till särskilt boende eller korttidsboende (Region Skåne)

För dig som är sjuksköterska: Korrekt provtagningsteknik

Labmedicin Skåne rekommenderar att provtagning för covid-19 utförs med både nasofarynx- och svalgpinne för att öka kvaliteten i provtagningen.

Instruktionsfilm i korrekt provtagning för covid-19 i svalg och nasofarynx (Region Skåne)

Antikroppsprovtagning patienter 

Region Skåne erbjuder serologisk testning (antikroppsprovtagning) för covid-19 för patienter inom kommunal vård och omsorg.

Den som provtas behöver vänta minst 14 dagar efter att ha blivit helt frisk innan antikroppstestet genomförs. Det tar ungefär så lång tid att utveckla tillräckligt många antikroppar för att de ska gå att mäta. 

Provtagning av personal 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19

Medarbetare inom äldreomsorgen, hemtjänsten, personlig assistans och på LSS-boenden som uppvisar symtom kan bli testade för covid-19. Hälso- och sjukvårdens personal kopplat till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS-boenden omfattas också.

Erbjudandet gäller även personal som är anställda av privata utförare. Kommunförbundet har en funktionsbrevlåda, personalprovtagning@kfsk.se, dit privata utförare kan e-posta frågor.

Samlad information om provtagning av personal  (Region Skåne) 

Inför provtagning 

Enhetschefen beställer covid-19 provtagning för personal med en blankett som du finner via länken ovan. Var noga med att fylla i både chef och arbetsplats eftersom denna information behövs för statistik. Tänk också på att svara på frågorna som ställs angående symtom, detta för att underlätta provtagningsenhetens registrering.

Information till personal som ska provtas (Region Skåne)

Provsvar 

Provsvar lämnas inte ut av klinisk mikrobiologi utan medarbetarna kan läsa provresultatet i journalen på 1177.se. Provsvar kan förväntas inom 1–2 dygn.

Smittskyddsblad (Region Skåne) 

Antikroppsprovtagning 

Primärvården erbjuder avgiftsfri serologisk testning (antikroppsprovtagning) för covid-19 för medarbetare inom kommunal vård och omsorg.

Den som provtas behöver vänta minst 14 dagar efter att ha blivit helt frisk innan antikroppstestet genomförs. Det tar ungefär så lång tid att utveckla tillräckligt många antikroppar för att de ska gå att mäta. 

I dagsläget har primärvården inte möjlighet att prioritera antikroppsprovtagning på grund av det pågående stora arbetet med att vaccinera. (210119)

Information om serologisk testning av personal hos Region Skåne

Provtagningsstrategi vid utbrottshantering

Primärvården har en viktig uppgift vid handläggning av covid-19 hos äldre. Inom äldreomsorgen, framförallt särskilda boenden och korttidsenheter, sker utbrottshantering med smittspårning och provtagning redan vid ett oväntat fall av covid-19.

För att genomföra smittspårning och provtagning behövs primärvårdens insatser. Om det finns en utsedd ansvarig vårdcentral för boendet ansvarar de för smittskyddsutredningen. I de fall det inte finns en utsedd ansvarig vårdcentral och där patienterna är listade på olika vårdcentraler tillfaller ansvaret den vårdcentral där indexfallet är listad. Efter överenskommelse kan ansvaret överlåtas till annan vårdcentral.

Handläggning av provtagning inom äldreomsorgen förutsätter samarbete mellan verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga och vårdhygien.

Covid-19 – Provtagning av personer inom kommunal vård och omsorg

Smittspårning 

Lokal rutin Kristianstad:

Lokal rutin för smittspårning vid covid-19

Regional rutin:

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (Region Skåne)

Avsteg från rutinen på grund av hård belastning på Vårdhygien och Smittskydd:

Från 28 september hanterar kommunen självständig smittspårningar som endast inkluderar ett positivt fall av covid-19 inom gruppbostad LSS eller ordinärt boende.     

I övriga fall följs rutinen och Vårdhygien kontaktas.

Rapportering till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) behöver informeras vid varje positivt fall oavsett om det gäller positiv patient/kund eller personal. Information till MAS är inte att förväxla med inrapportering av statistik i e-tjänsten, utan denna information sker utifrån ansvaret för kommunens patientsäkerhet och i syfte att kunna följa smittspridningen och vidta åtgärder för att begränsa den. 

Rapportering till MAS

Lista för kartläggning och provtagning 

Vid positivt provsvar, inled smittspårning och provtagning efter kontakt med Vårdhygien. Det är viktigt att enhetschefen för det berörda området och sjuksköterskan träffas så fort som möjligt för avstämning och planering av de aktiviteter som ska genomföras i samband med smittspårningen. Ett gott internt samarbete är av stor betydelse för att lyckas begränsa smittspridningen.

Upprätta en lista och provta patienter och personal på avdelningen samt övrig personal som har kommit i kontakt med patienten med positiv covid-19 vid tidpunkt för symtomdebut. Använd lista för kartläggning och provtagning.

Lista för kartläggning och provtagning. Patient och personal. 

Enhetschefen ansvar för att:

 • upprätta en lista över patienter och personal.
 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av asymtomatisk personal (där personalen är listade  eller utbrottsansvarig vårdcentral).
 • spara kartläggningslistan i 6 månader från avslutad smittspårning. Listan sparas av den enhetschef som har indexfallet (gäller både personal och patienter). 

Sjuksköterskan ansvarar för att:

 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av patienter.

Personal med symtom kan också provtas vid Region Skånes provtagningsenheter för vård- och omsorgspersonal.

Information till personal vid smittspårning 

Information till personal i vård och omsorg vid smittspårning  (Region Skåne)

Vanliga frågor

  • Vad uppdaterades i rutinen "Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg" i den nya versionen från 25 januari? (del 1)

   • Smittspårning kring nyupptäckta fall på LSS- boende – förtydligande i text och flyttat till sidan 3.

   Indexfall patient på särskilt boende för äldre och korttidsplats och Indexfall personal på särskilt boende för äldre och korttidsplats

   • Länk till lista för kartläggning och provtagning inlagd i texten
   • Namn på länk ändrad efter uppdaterat dokument – Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg
   • Följande kan undantas från smittspårningen: ändring i text så att tre månader gäller för både patienter och personal med genomgången verifierad covid-19.
   • Förtydligande avseende fortsatta provtagningar då det faller ut positiva fall.
   • Namn på länk ändrad efter uppdaterat dokument – Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter.
  • Vad uppdaterades i rutinen "Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg" i den nya versionen från 25 januari? (del 2)

   Indexfall patient i ordinärt boende och Indexfall personal i ordinärt boende

   • Länk till lista för kartläggning och provtagning inlagd i texten
   • Namn på länk ändrad efter uppdaterat dokument – Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg
   • Följande kan undantas från smittspårningen: ändring i text så att tre månader gäller för både patienter och personal med genomgången verifierad covid-19.
   • Förtydligande avseende utökad provtagning och kontakt med Vårdhygien vid flera positiva fall.
   • Namn på länk ändrad efter uppdaterat dokument – Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter.

   Användbara dokument och listor:

   • Lista för kartläggning och provtagning är uppflyttad i dokumentet.
   • Övriga länkar är borttagna.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.