Meny

Fall

Information om hantering av fallavvikelse.

Hantering av fallavvikelser

  • Fallrapport skrivs i avvikelsesystemet samma dag som fallet inträffat. I avvikelsesystemet fyller man i om kund har hemsjukvård eller ej. När kund inte har hemsjukvård ska händelsen rapporteras och hanteras enligt SoL/ LSS. Alla kunder på Vård- och omsorgsboende har hemsjukvård.
  • Fallet registreras även i Senior alert (gäller de kunder som registreras i Senior alert).
  • Fallrapporten skickas via systemet till enhetschef/verksamhetsansvarig LOV och eventuellt till leg sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
  • En anteckning görs i SoL-journalen/LSS-journalen/patientjournalen att en fallolycka har inträffat, vilka åtgärder som har vidtagits samt att en fallrapport är upprättad och att fallet är registrerat i Senior alert.
  • Riskbedömning av fallavvikelsen (HSL) görs av den legitimerade personal som är mest lämpad utifrån händelsens art/ orsak. Automatiskt dirigeras händelsen till arbetsterapeut och fysioterapeut men om fallavvikelsen mer handlar om sjuksköterskans kunskapsområde så kan sjuksköterska läggas till som medutredare för att riskbedöma och medverka i utredning av fallet.
  • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV kontaktar de personer som ska delta i utredningen om de inte redan är förvalda i systemet som utredare.
  • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV ser till att åtgärder blir vidtagna och följer upp dessa.
  • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV redovisar antalet fallolyckor, vidtagna åtgärder och resultat till övriga teamet på verkställighetsmöten.

Vid utredning av fallavvikelser så fyller man i de rutor i utredningsdelen som är aktuella, alla rutor behöver inte fyllas i. Om det gäller fallavvikelse HSL ska följande frågor besvaras i utredningsdelen:

Är patient riskbedömd för fall?

Finns en ökad risk? Vilka åtgärder är vidtagna p g a ökad risk?

Undantag från att skriva fallrapport kan ske i enskilda, mycket specifika ärenden. Nedanstående gäller endast då fallet inte lett till fallskador och där fallet inte föranletts av brister i samband med undersökning, vård, behandling eller omsorg. Dessa fall ska alltid rapporteras.

Teamet ska ha vidtagit alla tänkbara förebyggande åtgärder som tydligt dokumenterats. Trots vidtagna åtgärder faller kunden fortfarande på liknande sätt. Fallet dokumenteras i SoL/LSS-journalen samt i patientjournalen. Fallet registreras i Senior alert (gäller för de kunder som registreras i Senior alert). Beslutet att inte längre skriva fallrapporter ska dokumenteras av enhetschef/verksamhetsansvarig LOV i SoL/LSS-journalen samt av legitimerad personal i patientjournalen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.