Meny

Rapporteringsskyldighet

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet.

Enligt 6 kap. 4 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Hälso- och sjukvårdspersonal i omsorgsförvaltningens verksamheter, är den personal som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården samt den personal som biträder en legitimerad yrkesutövare t.ex. med en delegerad arbetsuppgift.

Informationen om denna skyldighet ska ges när en anställning, ett uppdrag eller en verksamhetsförlagd utbildning påbörjas och därefter återkommande en gång per år. Informationen ska ges både muntligt och skriftligt av närmaste chef/arbetsledare.

Den som har erhållit informationen ska underteckna nedanstående blankett "Rapporteringsskyldighet i hälso- och sjukvården". Blanketten ska förvaras i  personakten för berörd personal.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.