Meny

Kulturombud

Rutin för kulturombuden som arbetar med kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen

KULTUROMBUD – en person som kan förmedla, aktivera och inspirera!

Kulturombudet utses av ansvarig chef på respektive enhet. Du som kulturombud har förmånen att vara den länk till kulturupplevelser som vi inom Omsorgsförvaltningen vill ge våra kunder/deltagare.

I kulturombudets uppgifter ingår att:

• delta i inspirations- och fortbildningsdagar..

• känna till det material som finns kring kultur/socialt innehåll och var materialet presenteras på intranätet.

• ansvara för att information kring materialet finns tillgängligt och samlat på enheten, gärna i pärm och på central plats i verksamheten.

• inspirera och vägleda övrig personal, det kan gö­ras i samarbete med enhetschef och utvecklare av kultur/socialt innehåll.

• ta del av nyhetsbrev och annat material som skickas ut av utvecklare av kultur/socialt innehåll. Detta material ska även spridas i respektive verk­samhet.

• i samarbete med andra kulturombud och enhets­chef på vård- och omsorgsboende samordna gemensamma aktiviteter.

Att vara kulturombud

Ett kulturombud främjar vardagskultur. Vardagskultur kan handla om att samtala, lyssna, vara nära och se till var och ens önskemål och intressen. Det kan även handla om att väcka lust till att lyssna på musik, ta del av konst, ta del av det utbud som man kan nå via Ipad, TV och annan media. Att själv läsa eller lyssna på högläsning ur tidningar eller böcker, inspireras till andra aktiviteter, utomhus och inomhus. Arbetssättet är salutogent, vilket innebär att utgångspunkten är att se den enskildes behov utifrån dennes intressen.

Kulturombudets uppdrag

Kulturombudet fungerar som en av flera drivkrafter i det dagliga arbetet och ser till att övriga i personalgruppen, tillsammans med andra kulturombud på enheten, får information och inspiration om möjligheter till upplevelser och kultur

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.