Meny

Förebyggandehandbok

I denna handbok hittar du rutiner för hur Kristianstads kommun arbetar med förebyggande åtgärder i de verksamheter som ingår i förebyggandeprocessen

Enligt Socialstyrelsens termbank definieras förebyggande åtgärd inom vård och
omsorg med åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av
sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. ( Socialstyrelsens
termbank 2015-10-19).

Definitionen går i linje med de delar som beskrivs i förebyggande processen, den process som definierats i framtagandet av omsorgsförvaltningens ledningssystem. Med förebyggande åtgärder avses därmed mötesplatser med anhörigstöd, kontaktperson för personer som är över 19 år, frivilligsamordnare samt utvecklare av kulturellt och socialt innehåll inom äldreomsorgen. I det förebyggande arbetet ingår även hälsa och träning där förebyggandeenheten i samarbete med Skåneidrotten driver Senior sport school.

Förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvård förekommer det vill säga åtgärder som syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd (Socialstyrelsens termbank 2015-10-19). Enligt Patientlagen ska patienten få information om metoder för att förebygga sjukdom och skada.

Den nationella värdegrunden bygger på ett salutogent förhållningssätt, att ta fasta på det som främjar hälsa samt att tillvarata den äldres egna resurser. Syftet med värdegrunden är även att skapa livslust och glädje, att ha en meningsfull vardag, att känna trygghet och att känna en känsla av sammanhang. Samtliga aspekter syftar till att skapa förutsättningar för en god hälsa och värdigt åldrande. Värdigheten ligger i att bevara och utveckla egna resurser och att ha kontroll över sin livssituation

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.