Kommunens organisation

Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och åtta hel- eller delägda bolag. Till varje förvaltning är minst en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av förtroendevalda politiker. Varje bolag har en styrelse med förtroendevalda.

Våra medarbetare i förvaltningarna

Under 2020 hade 7 325 medarbetare en tillsvidareanställning i kommunen. 723 medarbetare hade vid årsskiftet en längre tidsbegränsad anställning (såsom vikariat eller allmän visstidsanställning) och omräknat till heltidsanställningar var det 581 årsarbeten under 2020. Dessutom hade vi ett antal timavlönade inne i våra verksamheter som motsvarade 366 årsarbeten.

77,2 procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor.

De största yrkesgrupperna inom Kristianstads kommun är undersköterskor/vårdbiträden, grundskollärare och förskollärare. Tillsammans motsvarar dessa yrkesgrupper en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda.

Personalomsättningen bland kommunens tillsvidareanställda var 8,2 procent. 

Vill du veta mer om medarbetarna i kommunen finns fördjupad information under avsnittet Väsentliga personalförhållanden i årsredovisningen.

Några tal om våra medarbetare 2020
  Kvinnor Män Totalt
Antal tillsvidareanställningar under året 5 657 1 668 7 325
Volym tidsbegränsade anställningar med månadslön under året
(anställningar x sysselsättningsgrad)
383 199 581
Volym timavlönade i årsarbeten under året
(Ett årsarbete = 1 700 timmar)
242 124 366
Genomsnittsålder för tillsvidareanställda  46,5 45,8 46,3
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
i procent för tillsvidareanställda
98,7 99,6 98,9
Obligatorisk redovisning sjukfrånvaro 9,0% 5,8% 8,2%
Frisktal (Andel tillsvidareanställda som varit
sjuka högst 5 dagar under året
41,7%  56,8% 45,2%

 

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker, till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget på sin fritid vid sidan om ett annat arbete. Kristianstads kommun har två heltidsarvoderade kommunalråd och ett oppositionsråd i kommunstyrelsen. Även ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och i omsorgsnämnden har politiska uppdrag på heltid. 

Organisationsplan

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.