Tobak

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd. Lagen om tobaksvaror och liknande produkter gäller från 1 juli 2019.

Tobak får inte säljas till någon som är under 18 år
Tobak får inte säljas till någon som är under 18 år

Lagen om tobak och liknande produkter

Lagen om tobak och liknande produkter (2017/18:156) gäller från den 1 juli 2019. Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär bland annat att:

 • Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Det ställs krav på dig som handlare för att tillstånd ska beviljas.
 • Samma krav som tidigare gäller för kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.
 • Tillsynen i butiker kommer att utföras av kommunen och polisen och metoden kontrollköp finns kvar.
 • Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, för det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

Ansöka om tillstånd till tobaksförsäljning

E-tjänst eller blankett för ansökan hittar du under Relaterad Information på sidan. Se checklistan för de handlingar som du måste bifoga din ansökan.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Om du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Handläggningstid

Observera att vi just nu har ett stort inflöde av ärenden. Det innebär att handläggningstiden blir längre än vad som normalt kan förväntas. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge besked hur lång tid ditt ärende kommer att ta.

I handläggningstiden ingår den tid som våra remissinstanser (Skatteverket, Kronofogden, polisen med flera) behöver för att besvara remisserna. Du kan påverka handläggningstiden genom att komma in med en komplett ansökan. Se checklistan under Relaterad Information för vilka handlingar som normalt behövs för utredningen.

Avgift

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan och anmälningar avseende tillstånd till tobaksförsäljning, taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas. 

 • Ny ansökan om tillstånd för tillsvidare försäljning  7 280 kr
 • Ny ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning 6 240 kr
 • Anmälan om betydande ändring i befintligt tillstånd 7 280 kr
 • Anmälan om mindre ändring i befintligt tillstånd 1 040 kr

Kommunen får också ta ut en avgift för tillsyn, timtaxa är 1040 kr.  

Anmäl ändringar

Den som har tillstånd att sälja tobak ska anmäla förändringar av personer med betydande (PBI) i förväg. Om förändringen inte kunde förutses ska anmälan göras så fort som möjligt. Person med betydande inflytande kan vara ägare, styrelseledamot, firmatecknare med flera. Även ändring av butikschef ska anmälas. Till anmälan bifogas handlingar som styrker förändringen. Blanketten finns under Relaterad Information.

Om verksamheten ska byta lokal det göras en ny ansökan tillstånd.

Avanmäla

Om du inte längre ska sälja tobak, måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Använd e-tjänsten  under Relaterad Information på sidan.

Regler för tobaksförsäljning

I lagen om tobak och liknande produkter finns det regler som du som verksamhetsutövare måste följa för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler tobaksförsäljning ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogrammen som du hittar under Relaterad Information. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

Åldersgräns

 • Tobaksvarorfår inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av tobak

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länkar finns under Relaterad Information.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Vanliga frågor

  • Får jag sälja tobak under tiden min ansökan utreds?

   Nej, det är olagligt att sälja tobak utan tillstånd.

   Dock finns det ett undantag som gäller den som tidigare har anmält försäljning enligt den gamla tobakslagen samt inkommit med en ansökan senast den 1 november 2019. I det fallet får du fortsätta att köpa in och sälja tobaksvaror till dess att kommunen har fattat beslut i ärendet. Reglerna i den gamla tobakslagen gäller tills du har fått beslutet på din tillståndsansökan. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.