Hälsoskydd i undervisningsverksamhet

Innan man startar en ny förskola, skola eller fritidshem ska en anmälan gällande hälsoskydd göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det gäller både för kommunala och fristående verksamheter. Anmälan ska göras minst sex veckor innan lokalerna tas i bruk.

Anmälan ska göras när:

 • En ny verksamhet startar
 • En befintlig verksamhet tillfälligt flyttar, helt eller delvis, till andra lokaler, exempelvis paviljonger
 • En befintlig verksamhet utökas, till exempel med en eller flera paviljonger
 • Verksamheten flyttar till andra lokaler
 • En skola utökas med exempelvis förskola eller fritidshem, eller tvärtom

Vad krävs?

Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem eller liknande måste göra en anmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innan verksamheten påbörjas (38 § i förordning 1998:899). Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts  kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Syftet med anmälan är att miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska få kännedom om er verksamhet och få en möjlighet att göra en bedömning av om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken. Det är verksamhetens ansvar att de här kraven följs.

Följande verksamheter ska anmälas: 

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Specialskola
 • Internationell skola

Andra lagstiftningar och regler

Det finns även andra lagstiftningar och regler som du behöver ta hänsyn till före uppstart/ändring av verksamheten. Det kan gälla till exempel bygglov och registrering av livsmedelverksamhet. Tänk på att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. 

Vad händer sedan?

När anmälan har kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktar en handläggare dig för att boka in ett besök i lokalerna. Vid besöket tittar handläggaren på om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken. Efter besöket fattas ett beslut angående din anmälan.

I bedömningen tittar vi bland annat på:

 • Lokaliseringen
 • Lokalernas lämplighet, till exempel avseende yta, ventilation, temperatur samt antal toaletter
 • Utemiljön, till exempel friyta per barn
 • Verksamhetens egenkontroll 

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Utöver detta tas en årlig tillsynsavgift ut av alla förskolor och skolor i kommunen. Tillsyn görs vartannat år.

Nedläggning

Vid nedläggning av verksamheten vill vi gärna bli meddelade om detta så att vi kan avregistrera verksamheten i vårt ärendehanteringssystem och därmed även ta bort den årliga tillsynsavgiften.

Kontakt vid frågor eller funderingar

Kontakta gärna oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen om för frågor eller funderingar som rör anmälan av undervisningsverksamhet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.