Cisterner och oljetankar

Du som använder en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt om krav och skötsel.

Ett bra exempel på cistern med invallning och nederbördsskydd.
Ett bra exempel på cistern med invallning och nederbördsskydd.

Reglerna omfattar alla cisterner som

 • är större än 1 kubikmeter, och
 • innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja,
 • oavsett placering (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark).
 • Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen.

Informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

 1. Du måste informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skriftligt senast fyra veckor innan du installerar en cistern, eller påbörjar hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja.

 2. Om du ska en ta en cistern ur bruk ska du informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ska göras senast i samband med att tömning och rengöring genomförs.

 3. Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blanketter för anmälan och skrotning finns under Relaterad Information på sidan.

Placering och säkerhet

En cistern ovan jord ska placeras stadigt på ett tätt underlag och vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd. Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.
Läs mer i informationsbladet om cisterner.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Utöver det gäller även strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning. Till exempel är dubbelmantling inte tillräckligt som sekundärt skydd.
Läs mer i informationsbladet om cisterner.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och helst tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Cisterner i marken som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och förorenad jord ska hanteras som farligt avfall.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag vid installation, återkommande, samt efter reparationer eller andra ändringar. Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackredi­terade för att utföra cisternkontroll kan du få från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. 
Läs mer i informationsbladet om cisterner.

Vid läckage

Du som ansvarar för cisternen är även ansvarig för att åtgärda eventuella brister. Om cisternens innehåll har läckt ska du omedelbart genomföra åtgärder för att förhindra spridning. Vid akuta olyckor kontakta SOS telefonnummer 112 och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

  • Varför måste man anmäla och kontrollera cisterner?

   Syftet med anmälningsplikten för cisterner är att kommunen ska veta om vilka risker som finns för till exempel förorening av grundvatten och vattentäkter runt om i kommunen.

   Oljeutsläpp kan vara dödligt för djur och växter och läckande cisterner kan påverka grundvattnet och skada vattentäkter för åratal framöver. Cisterner utsätts med tiden för angrepp som rost eller skador av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det gäller både plast- och stålcisterner.

   Det är ofta svårt att själv se vilket skick en cistern är i. Mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Därför ska cisterner kontrolleras av ackrediterade kontrollföretag.

   Reglerna är också till för att skydda dig som har en cistern från onödiga kostnader. Vid en olycka med en cistern som inte är anmäld och kontrollerad enligt reglerna, kan det bli problem med försäkringsbolaget. Du kan därför drabbas av mycket dyra saneringskostnader.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.