Taxor och avgifter för miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens kostnad för tillsyn och myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Företag och verksamhetsutövare betalar därför en avgift för tillsynen. Årlig avgift baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

För en del ärenden tar miljö- och hälsoskyddsavdelningen betalt per timme och för andra ärenden har vi fasta avgifter, per år eller per ärende. I avgiften ingår bland annat läsning av dokumentation, besök på plats, efterarbete som att skriva rapporter eller föreläggande, och annat administrativt arbete. Läs mer om varför du betalar en avgift.

Varje år vid årsskiftet får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om en så kallad indexuppräkning, då taxan höjs för att följa kommunens kostnadsutveckling. För 2023 är timavgiften 960 kronor. 

Avgifter för olika verksamheter inom miljö- och hälsoskydd

I tabellerna nedan kan du läsa ett urval av avgifterna för olika verksamheter där miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör tillsyn och tar emot anmälningar eller prövar ansökningar. Taxan baseras antingen på timavgiften och antalet arbetstimmar som ärendet tar, eller en fast avgift med ett bestämt antal handläggningstimmar. Om ärendet inte finns i tabellen gäller i regel timavgift.

Läs mer om avgifterna i Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet - taxebilaga 1. 

Hälsoskyddsverksamhet

Anmälan av bassängbad, hygienisk behandlingslokal smat lokaler för barnomsorg och undervisningsverksamhet Timavgift per arbetstimme i ärendet
Solarie, anmälan Fast avgift baserat på 3 timmars handläggning
Tillsyn över hygiensk behandlingslokal, bassängbad och solarie  Timavgift
Tillsyn över lokaler för undervisningsverksamhet Årlig avgift eller timavgift

Miljöfarlig verksamhet och jordbruk

Anmälan om miljöfarlig verksamhetoch jordbruk: ny, ändrad eller nedläggning av verksamhet Timavgift per arbetstimme i ärendet
Tillsyn miljöfarlig verksamhet Årlig avgift eller timavgift
Tillsyn jordbruk Timavgift
Prövning om dispens från nedmyllningskravet Årlig avgift eller timavgift
Ansökan om dispens för gödselspridning Timavgift per arbetstimme i ärendet

Cistern

Information om lagring av brandfarliga vätskor Fast avgift baserat på 1 timmes handläggning
Information om lagring av  mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde Fast avgift baserat på 2 timmars handläggning
Anmälan om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor  Fast avgift baserat på 0,5 timmes handläggning

Köldmedia och värmepump

Anmälan av ny anläggning och granskning av årlig kontrollrapport för läckagekontroll för F-gas Fast avgift baserat på 1 timmes handläggning
Tillsyn köldmediaanläggningar Timavgift 
Ansökan om värmepump berg eller ytjordvärme för 1-2 hushåll Fast avgift baserat på 2 timmars handläggning
Ansökan om värmepump mark, grundvatten  Timavgift per arbetstimme i ärendet

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift  Fast avgift baserat på 1 timmes handläggning

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.